Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet (8 op)

16.9.2019-18.8.2020, Kuopio - menossa oleva koulutus

Voi­maut­ta­van valo­ku­van am­ma­til­li­set pe­rus­teet (8 op)

Me­ne­tel­mä­kou­lu­tus hoi­to-, kas­va­tus- ja te­ra­peut­ti­sen alan hen­ki­lös­töl­le

Suosittu koulutus jo viidennen kerran Kuopiossa!

Voi­maut­ta­va valo­kuva on tai­de- ja so­si­aa­li­kas­vat­ta­ja Mii­na Sa­vo­lai­sen ke­hit­tä­mä pal­kit­tu so­si­aa­li­pe­da­go­gi­nen me­ne­tel­mä, joka on 2000-lu­vun alus­ta le­vin­nyt vä­hi­tel­len kaik­keen so­si­aa­li-, ter­veys- ja ope­tus­a­lo­jen moni­am­ma­til­li­seen työ­hön ja työ­yh­tei­sö­jen ke­hit­tä­mi­seen. Voi­maut­ta­va valo­kuva on re­kis­te­röi­ty me­ne­tel­mä.

Sisältö

Opis­ke­lun kes­ki­ös­sä on osal­lis­tu­jan hen­ki­lö­koh­tai­nen pro­ses­si, jon­ka li­säk­si osal­lis­tu­ja to­teut­taa oh­ja­tus­ti voi­maut­ta­vat valo­kuva­pro­jek­tit omas­sa lähi­pii­ris­sään ja työ­yh­tei­sös­sään sekä työn­te­ki­jöi­den että asi­ak­kai­den (op­pi­lai­den, po­ti­lai­den) kans­sa.

Osal­lis­tu­jan työ­yh­tei­sö hyö­tyy kou­lu­tuk­ses­ta har­joi­tus­teh­tä­vien kaut­ta suo­raan jo kou­lu­tuk­sen ai­ka­na. Ihan­ne­ti­lan­tees­sa kou­lu­tuk­seen osal­lis­tuu työ­pari sa­mas­ta työ­yh­tei­sös­tä. Har­joi­tus­teh­tä­vät on so­vel­let­ta­vis­sa si­ten, että kou­lu­tuk­seen voi osal­lis­tua myös esi­mer­kik­si vuo­rot­te­lu­va­paan ai­ka­na.

Kou­lu­tuk­ses­sa on käy­tös­sä Mood­le-op­pi­mis­ym­pä­ris­tö.

Kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­mi­nen mah­dol­lis­taa osal­lis­tu­mi­sen eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seen, joka an­taa me­ne­tel­mä­oh­jaa­jan pä­te­vyy­den sekä oi­keut­taa käyt­tä­mään me­ne­tel­män ni­meä it­se­näi­sen am­ma­tin­har­joit­ta­jan työs­sä.

Tavoite

Kou­lu­tus an­taa pe­rus­teet-ta­son val­miu­det käyt­tää voi­maut­ta­van valo­ku­van me­ne­tel­mää osa­na työn­te­ki­jän omaa pe­rus­teh­tä­vää so­si­aa­li-, ter­veys- ja ope­tus­a­lal­la tai työ­yh­tei­sön ke­hit­tä­mi­ses­sä. 

Kouluttaja

so­si­aa­li- ja tai­de­kas­vat­ta­ja, Voi­maut­ta­va valo­kuva -me­ne­tel­män ke­hit­tä­jä Mii­na Sa­vo­lai­nen

Mii­na Sa­vo­lai­nen

Kohderyhmä

Pe­da­go­gi­sen, hoi­dol­li­sen, so­si­aa­li- ja te­ra­peut­ti­sen alan työn­te­ki­jät
Osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää am­ma­til­lis­ta tut­kin­toa tai me­neil­lään ole­via opin­to­ja so­vel­ta­en pe­da­go­gi­sel­ta tai hoi­dol­li­sel­ta alal­ta (so­si­aa­li-, ja ter­veys­a­lo­jen työn­te­ki­jät, te­ra­peu­tit, opet­ta­jat, työn­oh­jaa­jat jne.). Kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­mi­nen edel­lyt­tää läs­nä­oloa jo­kai­sel­la opin­to­jak­sol­la. Osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä har­ras­tu­nei­suut­ta valo­ku­vauk­ses­sa.  Valo­ku­vaa­mi­nen kou­lu­tus­päi­vi­nä ta­pah­tuu kou­lut­ta­jan ka­me­roil­la. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 16. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää Suo­men kie­len su­ju­vaa hal­lin­taa: yleis­ten kie­li­tut­ki­mus­ten tai­to­ta­soa  C1/B2.

Aika

1. opin­to­jak­so ma 16.9.2019
2. opin­to­jak­so to-pe 10.-11.10.2019
3. opin­to­jak­so ti 12.11.2019
4. opin­to­jak­so ti-ke 28.-29.1.2020
5. opin­to­jak­so to 2.4.2020, ver­kos­sa
6. opin­to­jak­so ma-ti 17.-18.8.2020
Kou­lu­tus­päi­vät al­ka­vat noin klo 9 ja päät­ty­vät klo 17-19.
To 10.11.2019 ja  ma 17.8.2020 ovat valo­ku­vauk­sen vuok­si pi­dem­piä päi­viä. Tar­kem­pi aika­tau­lu il­moi­te­taan kou­lu­tuk­sen alus­sa.

Lue li­sää Voi­maut­ta­va valo­kuva -me­ne­tel­mäs­tä täs­tä

Tu­tus­tu me­ne­tel­mään myös Yle:n Valo­ku­van voi­maa -sar­jas­sa

Hinta

1785 € Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton.

Hin­ta si­säl­tää kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lin ja kou­lu­tus­päi­vien ai­ka­na otet­ta­vien valo­ku­vien ke­hi­tyk­sen.
Las­ku­te­taan nel­jäs­sä eräs­sä (446,25 e/erä), kak­si erää vuon­na 2019 ja kak­si vuon­na 2020.

Koulutukseen hakeminen

Osal­lis­tu­jat va­li­taan kou­lu­tuk­seen va­paa­muo­toi­sen ha­ke­muk­sen pe­rus­teel­la. Ha­ke­muk­ses­ta tu­lee käy­dä ilmi ha­ki­jan nimi, kou­lu­tus­taus­ta, työ­ko­ke­mus ja ny­kyi­nen työ­yh­tei­sö. Li­säk­si sii­nä tu­lee va­paa­muo­toi­ses­ti ku­va­ta, mi­ten toi­voo voi­van­sa so­vel­taa me­ne­tel­mää omas­sa työ­yh­tei­sös­sään, mik­si pi­tää me­ne­tel­mää tar­peel­li­se­na ja mitä odot­taa kou­lu­tuk­sel­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.

“Lois­ta­va, asi­an­tun­te­va kou­lut­ta­ja!”

Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015