Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

20.9.2019-31.12.2020 Iisalmi, Kuopio, Varkaus

Eri­tyis­pe­da­go­giik­ka on so­vel­ta­va tie­teen­ala, jon­ka kes­ki­ös­sä ovat yk­si­löl­li­syys, moni­am­ma­til­li­suus ja per­he­läh­töi­syys. Sen ta­voit­tee­na on löy­tää kei­no­ja, toi­min­ta­mal­le­ja ja käy­tän­tei­tä op­pi­jan yk­si­löl­li­siin ke­hi­tys­haas­tei­siin. Opis­ke­lu an­taa pe­da­go­gi­sia val­miuk­sia käy­tän­nön kas­va­tus-, oh­jaus- ja ope­tus­ti­lan­tei­siin, kun ta­van­o­mai­set ta­vat toi­mia ei­vät rii­tä. Kou­lu­tus to­teu­te­taan Itä-Suo­men yli­o­pis­ton ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Opin­nois­sa käy­te­tään eri­lai­sia opis­ke­lu­me­ne­tel­miä, verk­ko­työs­ken­te­lyä, op­pi­mis­teh­tä­viä ja kir­jal­li­suus­tent­te­jä. Par­haan an­nin kou­lu­tuk­ses­ta saat, kun osal­lis­tut asi­an­tun­ti­ja­tuu­to­rin ve­tä­mään tuu­tor­ryh­mään.

Koh­de­ryh­mä

Eri­tyis­pe­da­go­gii­kan pe­rus­o­pin­to­jen an­ta­maa lisä­tie­toa voi­vat am­ma­til­li­ses­ti hyö­dyn­tää mm.

Opin­to­jen ra­ken­ne:

Opin­to­jak­so­ku­vauk­set löy­ty­vät tääl­tä>>

Tuu­to­roin­nin aika­tau­lu

Syk­sy 2019

Alku­info pe 20.9. klo 15-17.30
pe 4.10., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 13.12. klo 15-17.30

Ke­vät 2020

pe 17.1., 31.1., 21.2., 13.3., 3.4., 24.4., 15.5., 5.6., klo 15-17.30

syk­sy 2020

pe 21.8., 11.9., 2.10., 23.10. klo 15-17.30

Hin­ta

Opin­to­ko­ko­nai­suus mak­saa 847 €, joka si­säl­tää yli­o­pis­ton re­kis­te­röi­ty­mis­mak­sun 220 €. Lop­pu­osa las­ku­te­taan nel­jäs­sä osas­sa.

Il­moit­tau­tu­mi­nen

9.9.2019 men­nes­sä. Il­moit­tau­tu­mi­nen on si­to­va. Il­moit­tau­tu­mi­sen voi pe­rua mak­sut­ta vii­mei­seen il­moit­tau­tu­mis­päi­vään men­nes­sä.

Il­moit­tau­du täs­tä Ii­sal­men tuu­tor­ryh­mään>>

Il­moit­tau­du täs­tä Kuo­pi­on tuu­tor­ryh­mään>>

Il­moit­tau­du täs­tä Var­kau­den tuu­tor­ryh­mään>>

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015