Opetushallinnon opintokokonaisuus 25 op

12.10.2019 - 31.12.2020

Opetushallinto haltuun!

Moni­tie­tei­sen opin­to­ko­ko­nai­suu­den ta­voit­tee­na on an­taa val­miu­det toi­mia kou­lu­jen ja oppi­lai­tos­ten (pe­rus­o­pe­tus, lu­ki­o­kou­lu­tus, am­ma­til­li­nen kou­lu­tus, am­ma­til­li­nen ai­kuis­kou­lu­tus, va­paa si­vis­tys­työ ja tai­teen pe­rus­o­pe­tus) joh­to­teh­tä­vis­sä sekä muis­sa ope­tus­alan hal­lin­nol­li­sis­sa teh­tä­vis­sä. Opin­to­ko­ko­nai­suu­den suo­rit­ta­mi­nen täyt­tää ope­tus­toi­men hen­ki­lös­tön kel­poi­suus­vaa­ti­muk­sis­ta an­ne­tun ase­tuk­sen 2.4 § sää­de­tyn vaa­ti­muk­sen reh­to­ril­ta vaa­dit­ta­vis­ta ope­tus­hal­lin­non opin­nois­ta. Kou­lu­tus to­teu­te­taan Itä-Suo­men yli­o­pis­ton ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Ope­tus­hal­lin­non opin­nois­sa jär­jes­te­tään asi­an­tun­ti­ja­lu­en­to­ja, jot­ka tuo­vat tu­kea itse­o­pis­ke­luun, verk­ko­työs­ken­te­lyyn ja kir­jal­li­suu­den ja sää­dös­ten tent­ti­mi­seen. Opin­nois­sa toi­mii asi­an­tun­ti­ja­tuu­to­ri, joka pe­reh­dyt­tää opis­ke­li­joi­ta aka­tee­mi­siin opin­toi­hin muun mu­as­sa neu­vo­en ja opas­ta­en läh­de­viit­taus­käy­tän­nöis­sä, tent­tiin val­mis­tau­tu­mi­ses­sa (tent­tiin­ker­tau­sil­lat) ja ver­kos­sa si­jait­se­vien op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen hal­lin­nas­sa.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton toi­mis­to Kuo­pi­os­sa tar­jo­aa opin­to­neu­von­taa, jol­loin voi­daan yh­des­sä luo­da opis­ke­li­jan muu­hun elä­män­ti­lan­tee­seen so­pi­va hen­ki­lö­koh­tai­nen opin­to­suun­ni­tel­ma, niin että opin­not aut­ta­vat saa­vut­ta­maan ta­voit­tei­ta, oli­vat ne sit­ten tut­kin­to­ta­voit­tei­sia tai yleis­si­vis­tä­viä.

Kuo­pi­os­sa, Ii­sal­mes­sa ja Var­kau­des­sa

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään si­ten, että opin­to­ryh­mät toi­mi­vat Kuo­pi­os­sa, Ii­sal­mes­sa ja Var­kau­des­sa. Ku­ta­kin opin­to­ryh­mää ve­tää asi­an­tun­ti­ja­tuu­to­ri, joka an­taa myös hen­ki­lö­koh­tais­ta oh­jaus­ta.

Lu­en­nois­ta osa jär­jes­te­tään Kuo­pi­os­sa ja mi­kä­li Ii­sal­men tai Var­kau­den ryh­mät ovat riit­tä­vän suu­ria, osa lu­en­nois­ta voi olla Ii­sal­mes­sa ja Var­kau­des­sa. Lu­en­to­ja voi seu­ra­ta verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti omas­sa opin­to­ryh­mäs­sään tai pai­kan pääl­lä.

Lu­en­to­jen li­säk­si tar­jo­am­me si­nul­le myös tent­tiin­ker­tau­sil­to­ja, jot­ka ovat ol­leet hy­vin suo­sit­tu­ja ja an­ta­vat lisä­pot­kun tent­tiin val­mis­tau­tu­mi­seen.

Si­säl­tö ja aika­tau­lu:

Ope­tus­hal­lin­non opin­toi­hin kuu­luu kai­kil­le pa­kol­li­sia (16 op) ja va­paa­va­lin­tai­sia opin­to­jak­so­ja (vä­hin­tään 9 op). Opin­to­jak­so­jen kes­ki­näi­nen suo­ri­tus­jär­jes­tys on va­paa, mut­ta opis­ke­li­jaa suo­si­tel­laan aloit­ta­maan kai­kil­le pa­kol­li­set opin­not oi­keus­tie­teen pe­rus­teet ja Yleis­hal­lin­to-oi­keus opin­to­jak­soil­la. Aika­tau­lu täy­den­tyy, kun­han ensi luku­vuo­den tent­ti­aika­tau­lu jul­kais­taan.

Pa­kol­li­set opin­to­jak­sot:

Va­lin­nai­set opin­to­jak­sot:

Va­lin­nai­sia opin­to­jak­so­ja opis­ke­li­ja voi suo­rit­taa enem­män kuin mitä vaa­di­taan 25 op ko­ko­nai­suu­teen. To­dis­tuk­seen mer­ki­tään täl­löin opin­to­ko­ko­nai­suu­den nimi (Ope­tus­hal­lin­to) sekä suo­ri­tet­tu opin­to­pis­te­mää­rä.

Opin­to­ko­ko­nai­suu­teen ei voi käyt­tää sel­lai­sia opin­to­jak­so­ja, jot­ka ovat si­säl­ty­neet tai si­säl­ty­vät toi­seen opin­to­ko­ko­nai­suu­teen. Li­säk­si on huo­mi­oi­ta­va, että Ope­tus­hal­lin­non opin­to­ko­ko­nai­suus ei voi koos­tua yk­sin­o­maan oi­keus­tie­teet oppi­aine­ryh­män tar­jo­a­mis­ta opin­to­jak­sois­ta.

Lisä­tie­toa opin­to­jak­sois­ta löy­tyy tääl­tä>>

Hin­ta

Opin­to­ko­ko­nai­suu­den hin­ta on 893 €, jos­ta 220 € on Itä-Suo­men yli­o­pis­tol­le mak­set­ta­vaa re­kis­te­röi­ty­mis­mak­sua. Lop­pu­osa las­ku­te­taan nel­jäs­sä osas­sa.

Il­moit­tau­tu­mi­nen

30.9.2019 men­nes­sä. Il­moit­tau­tu­mi­nen on si­to­va. Il­moit­tau­tu­mi­sen voi pe­rua mak­sut­ta il­moit­tau­tu­mis­ajan päät­ty­mi­seen men­nes­sä (30.9.2019).

Il­moit­tau­du Ii­sal­men ryh­mään täs­tä>>

Il­moit­tau­du Kuo­pi­on ryh­mään täs­tä>>

Il­moit­tau­du Var­kau­den ryh­mään täs­tä>>

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015