Lasten ja nuorten sanataideohjaajakoulutus (25 op)

16.3.2018-11.5.2019, Kuopio - menossa oleva koulutus

Suo­sit­tu, erin­o­mai­sen pa­laut­teen saa­nut kou­lu­tus nyt jo nel­jän­nen ker­ran Kuo­pi­os­sa!

Las­ten ja nuor­ten sana­tai­de­oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on tuot­taa las­ten ja nuor­ten sana­tai­de­oh­jaa­mi­ses­sa tar­vit­ta­via tie­to­ja ja tai­to­ja. Kou­lu­tus on suun­ni­tel­tu si­ten, että sen voi suo­rit­taa työn ohes­sa. Kou­lu­tuk­sen koko­nais­kes­to on noin vuo­si ja se si­säl­tää te­o­reet­ti­sia osa-alu­ei­ta sekä oh­jat­tua har­joit­te­lua, jon­ka voi suo­rit­taa myös oman työn ohes­sa. Kou­lu­tus an­taa val­miuk­sia toi­mia eri-ikäis­ten las­ten ja nuor­ten sana­tai­de­ryh­mien ve­tä­jä­nä. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na osal­lis­tu­jat ke­rää­vät it­sel­leen op­pi­mis­päi­vä­kir­jan ja sana­tai­de­oh­jaa­jan työ­kalu­pa­kin. Kou­lu­tuk­sen suo­ri­tus­ta­pa­na on lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ja op­pi­mis­teh­tä­vien te­ke­mi­nen.

Aika: 16.3.2018-11.5.2019, Kuo­pio

Koh­de­ryh­mä: Kou­lu­tus so­pii eri­tyi­ses­ti ope­tus-, kas­va­tus- ja kir­jas­to­alan työn­te­ki­jöil­le ja kir­joit­ta­jil­le, jot­ka ha­lu­a­vat laa­jen­taa omaa työn­ku­vaan­sa las­ten ja nuor­ten sana­tai­de­oh­jauk­seen. Enin­tään 25 osal­lis­tu­jaa.

”Sain pal­jon enem­män kuin hain. Asi­aa, luo­vuut­ta, tie­toa, pe­da­go­giik­kaa jne. Pal­jon uut­ta!”

Si­säl­tö:

ORIEN­TOI­VAT OPIN­NOT (1 OP)

1.1.Tai­de­kas­va­tuk­sen te­o­ri­aa ja kou­lu­tuk­seen orien­toi­tu­mi­nen

Aika: pe 16.3.2018 klo 17-21.15
Kou­lut­ta­jat: draa­ma- ja sana­tai­de­kas­vat­ta­ja Anne Kar­ju­la ja FM, tai­de­pe­da­go­gi Mer­vi Rii­ko­nen
Si­säl­tö:
– Opin­toi­hin orien­toi­tu­mi­nen, alku­info ja tu­tus­tu­mis­ta
– Sana­tai­de tai­de­kas­va­tuk­se­na
– Op­pi­mis­päi­vä­kir­jan oh­jeis­tus
– Sana­tai­de­oh­jaa­jan työ­kalu­pak­ki ja sen ko­ko­a­mi­nen
Oheis­kir­jal­li­suus:
– Sava. In­ke­ri & Ve­sa­nen-Lauk­ka­nen, Vir­pi (toim.) Tai­teek­si ta­ri­noi­tu oma elä­mä. PS- kus­tan­nus 2004
– Kar­ju­la, Emi­lia(toim.) Kir­joit­ta­mi­sen tai­de & tai­to. Ate­na Kus­tan­nus2014
– Bar­dy Mar­jat­ta, Haa­pa­lai­nen Riik­ka, Iso­talo Mer­ja & Kor­ho­nen Pek­ka (toim.): Tai­de kes­kel­lä elä­mää. LIKE 2007
– Karp­pi­nen Sei­ja, Puu­ru­la Arja, Ruo­ko­nen In­ke­ri: Tai­teen ja lei­kin lu­mous. FINN LEC­TU­RA 2001.
– Karp­pi­nen Sei­ja, Ruo­ko­nen In­ke­ri, Uusi­kylä Kari: Nuo­ret ja tai­de- ilol­la ja in­nol­la, uh­mal­la ja uhol­la – kir­joi­tuk­sia mur­ros­i­käis­ten tai­de- ja tai­to­kas­va­tuk­ses­ta. FINN LEC­TU­RA 2008.

1.2. Opet­ta­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen into­himo

Aika: 17.3.2018 klo 9-15.30
Kou­lut­ta­ja: kir­joit­ta­mi­sen opet­ta­ja Tai­ja Tuo­mi­nen
Si­säl­tö:
• Mik­si ha­lu­an opet­taa?
• Mi­ten hou­kut­te­len kir­joit­ta­mi­sen ja kir­jal­li­suu­den maa­il­maan?
• Teks­tien ja ih­mis­ten koh­taa­mi­nen on aina kään­teen­te­ke­vää ja voi muut­taa maa­il­moi­ta.

2. KIR­JOIT­TA­MI­SEN OH­JAA­MI­NEN (6 op)

Aika: 27.-28.4.2018 ja 31.8.-1.9.2018 pe klo 17-20.15  ja la klo 9-15.30
Kou­lut­ta­ja: FM, sana­tai­de­oh­jaa­ja Päi­vi Haan­pää
Si­säl­tö:
• kir­joit­ta­mi­nen luo­va­na pro­ses­si­na
• sana­tai­teen moni­muo­toi­suus
• ikä­ta­so­jen huo­mi­oi­mi­nen kir­joit­ta­mi­sen oh­jaa­mi­ses­sa
• pa­laut­teen an­ta­mi­nen/ar­vi­oin­ti/ mo­ti­voin­ti
• ryh­mä­pro­ses­si

Oheis­kir­jal­li­suus il­moi­te­taan myö­hem­min.

3. LAS­TEN JA NUOR­TEN KIR­JAL­LI­SUUS (3 op)

Aika: 28.-29.9.2018 pe klo 16.30-20.15, la klo 9-15 (huom. muut­tu­nut kel­lo­aika)
Kou­lut­ta­ja: Val­veen sana­tai­de­kou­lun vas­taa­vat sana­tai­de­o­pet­ta­jat Kati In­ka­la ja Anna Ant­to­nen
Si­säl­tö: Kes­ki­tym­me kir­jal­li­suus­läh­töi­seen sana­tai­de­kas­va­tuk­seen: Mitä sit­ten, kun kir­ja on lu­et­tu kan­nes­ta kan­teen? Mi­ten kir­jas­ta kas­vaa ihan omaa ja uut­ta? Kuin­ka ru­no­ja lei­ki­tään? Jak­son ai­ka­na pe­reh­dy­tään las­ten ja nuor­ten kir­jal­li­suu­den laji­tyyp­pei­hin ja aihe­pii­rei­hin sekä sii­hen, mi­ten kau­no­kir­jal­li­suut­ta voi käyt­tää osa­na 0–20-vuo­ti­ai­den las­ten ja nuor­ten sana­tai­de­o­pe­tus­ta. Si­säl­löis­sä pai­not­tuu uusi ko­ti­mai­nen las­ten ja nuor­ten kir­jal­li­suus.

Oheis­kir­jal­li­suus il­moi­te­taan myö­hem­min.

4. SANA­TAI­DE­OH­JAA­JAN PE­DA­GO­GI­SET TAI­DOT (5 op)

Aika: 9.-10.11.2018 pe klo 17-20.15, la klo 9-15.30
Kou­lut­ta­ja: FM, sana­tai­de­oh­jaa­ja Päi­vi Haan­pää
Si­säl­tö:
• ope­tus­tyy­li ja am­ma­til­li­nen iden­ti­teet­ti
• ko­ko­nai­suu­den hah­mot­ta­mi­nen ja opet­ta­mi­sen suun­nit­te­lu
• eri­lais­ten op­pi­joi­den koh­taa­mi­nen
• ryh­män­oh­jaus­tai­dot

5. MONI­TAI­DE­KAS­VA­TUS (5 op)

5.1. Sa­nan ja liik­keen vuo­ro­pu­he­lus­ta

Aika: pe 18.1.2019 klo 17-20.15
Kou­lut­ta­ja: draa­ma- ja sana­tai­de­kas­vat­ta­ja Anne Kar­ju­la
Si­säl­tö:
Työ­paja­työs­ken­te­lyä, jos­sa muo­vail­laan sa­dut ja sa­nat liik­keek­si, tans­sit ta­ri­nak­si. Il­lan ai­ka­na tar­kas­tel­laan mm. Nil­si­än mu­siik­ki­o­pis­ton nyky­tans­si­ryh­män kans­sa to­teu­tu­neen sana­tai­de-tans­si –pro­duk­ti­on vai­hei­ta teh­den eri­lai­sia sana­tai­de­har­joi­tuk­sia oman ke­hon tut­ki­mi­sen ja liik­keen ää­rel­lä.

Oheis­kir­jal­li­suus:
– An­tii­kin ta­ri­noi­ta: Ika­rok­sen taru
– Bach, Ric­hard: Lok­ki Joo­na­tan, Gum­mer­rus (1970)
– Hela­kisa, Kaa­ri­na: Sini­tuk­kai­nen tyt­tö ja mui­ta sa­tu­ja, Ota­va 2005
– Huo­vi, Han­ne­le: Maa­il­man pa­ras napa, Tam­mi 2005
– Kun­nas, Mau­ri & Ikä­val­ko, Rei­jo: Hul­lun­ku­ri­nen lin­tu­kir­ja, Gum­mer­rus 1987
– Vuo­rio, Ma­ria: Sii­tä ei ku­kaan tie­dä, Tam­mi 2005
– Park­ko­la, Sei­ta & Repo, Nii­na: Ti­man­tin­met­säs­tä­jä, WSOY 2004

5.2. Väri­var­jo­te­at­te­ri sana­tai­tees­sa

Aika: la 19.1.2019 klo 9-16
Kou­lut­ta­jat: draa­ma- ja sana­tai­de­kas­vat­ta­ja Anne Kar­ju­la ja FM, tai­de­pe­da­go­gi Mer­vi Rii­ko­nen
Si­säl­tö: Työ­paja­työs­ken­te­lyä: kan­san­pe­rin­tees­tä Väri­var­jo­te­at­te­riin.

Kan­san­pe­rin­tees­tä löy­tyy lu­ke­mat­to­mia ta­ri­noi­ta, sa­nan­las­ku­ja, loit­su­ja, ral­la­tuk­sia ja us­ko­muk­sia, jot­ka jol­la­kin mer­kil­li­sel­lä ta­val­la ovat tut­tu­ja, vaik­ka nii­hin ei tie­toi­ses­ti oli­si kos­kaan tu­tus­tu­nut. Ehkä juu­ri sik­si kan­san­pe­rin­ne on ol­lut kaut­ta ai­ko­jen kir­jai­li­joi­den eh­ty­mä­tön in­noi­tuk­sen läh­de. Voi­daan sa­noa, että eten­kin las­ten ja nuor­ten kir­jal­li­suu­des­sa ele­tään kan­san­pe­rin­teen uut­ta tu­le­mis­ta. Kan­san­pe­rin­teen tee­mo­ja lä­hes­ty­tään Väri­Var­jo­Te­at­te­ri -ko­ko­nai­suu­des­sa moni­tai­tei­sin me­ne­tel­min. Yh­tei­söl­li­sen ta­ri­nan­ker­ron­nan, ku­val­li­sen työs­ken­te­lyn, draa­man ja elä­myk­sel­li­sen Väri­Var­jo­Te­at­te­rin kei­noin luom­me omat hal­ti­ja­ta­ri­nam­me nä­ky­vik­si

Oheis­kir­jal­li­suus:
– Kos­ki, Mer­vi: Suo­ma­lai­sia hal­ti­joi­ta ja taru­o­len­to­ja, Ka­ris­to 2007
– Ha­vas­te, Pau­la: Loit­su­kir­ja, Gum­mer­rus 2007
– Hjelt, Mar­jut: Lu­mo­a­va hal­ti­ja­kan­sa, Ka­ris­to 2011
Li­sää ai­hees­ta:
– Kor­ho­nen & Pä­tä­ri-Ran­ni­la & Ti­mo­nen & Vah­to­la: Lys­tit möyk­kä­jäi­set, Gum­mer­rus 2007
– Mä­ki­nen, Kirs­ti: Kruu­nu­päi­nen käär­me ja mui­ta Suo­men kan­san ta­ri­noi­ta, Ota­va 2012

5.3. KAUK-me­ne­tel­mä, kir­ja­vink­kaus ja me­di­a­kas­va­tus

Aika: 22.-23.3.2019 pe klo 17-21.15, la klo 9-15.30
Kou­lut­ta­ja: FM, sana­tai­de­o­pet­ta­ja Mar­jo Meri­ran­ta ja draa­ma- ja sana­tai­de­kas­vat­ta­ja Anne Kar­ju­la
Si­säl­tö:
KAUK eli kir­ja as­tuu ulos kan­sis­taan -me­ne­tel­mäs­sä luo­daan kir­jal­li­suu­teen pe­rus­tu­va moni­ais­ti­nen elä­mys­tila, jol­la kir­jan maa­il­ma tuo­daan elä­väk­si ja konk­reet­ti­sek­si. KAUK in­nos­taa lu­ke­mi­seen, omien ta­ri­noi­den kir­joit­ta­mi­seen ja so­vel­tuu mo­niin eri toi­min­ta­ym­pä­ris­töi­hin.

Oheis­kir­jal­li­suus:
– Tomi Kon­tio: leh­mä jon­ka kyl­jes­sä oli luuk­ku
– Ast­rid Lind­gren: vel­je­ni lei­jo­na­mie­li
– Ter­hi Ran­ne­la: tai­vaan tuu­liin
– Ha­vu­kai­nen&Toi­vo­nen: Ta­tun ja Pa­tun ou­dot ko­jeet
– Jyl­hä­mö & Welp (toim.): Lou­se­rit Vuit­tuun ja mui­ta an­tin vas­ta­mai­nok­sia

6. SANA­TAI­DE­OH­JAUS­TYÖ KÄY­TÄN­NÖS­SÄ (5 op)

Suo­ri­tus­ta­pa:
– Käy­tän­nön työs­ken­te­lyä/työ­har­joit­te­lu oma­va­lin­tai­ses­sa ryh­mäs­sä/työ­pai­kas­sa + työ­har­joit­te­lu­ra­port­ti
– Sana­tai­de­oh­jaa­jan op­pi­mis­päi­vä­kir­jan ja työ­kalu­pa­kin ko­ko­a­mi­nen (it­se­näis­tä työs­ken­te­lyä)

Si­säl­tö:
1. Työ­har­joit­te­lu
1. Suun­ni­tel­laan ja to­teu­te­taan 3-5 oppi­tun­nin mit­tai­nen työ­paja-/ope­tus­ko­ko­nai­suus las­ten tai nuor­ten pa­ris­sa.
2. Työ­har­joit­te­lu suo­ri­te­taan oma­va­lin­tai­ses­sa las­ten tai nuor­ten ryh­mäs­sä/yh­tei­sös­sä.
3. Työ­har­joit­te­lua ref­lek­toi­daan työ­har­joit­te­lu­ra­por­tis­sa, joka pa­lau­te­taan tun­ti­suun­ni­tel­mi­neen har­joit­te­lun oh­jaa­jal­le (Anne Kar­ju­la)

2. Sana­tai­de­oh­jaa­jan op­pi­mis­päi­vä­kir­ja ja työ­kalu­pak­ki
1. Op­pi­mis­päi­vä­kir­jaan ref­lek­toi­daan kou­lu­tuk­sen mo­du­lei­den si­säl­töä ja se si­säl­tää oman tai­de­kas­va­tus­nä­ke­myk­sen(es­see).
2. Työ­kalu­pak­kiin koo­taan kou­lu­tuk­sen ai­ka­na saa­tu­ja sana­tai­de­har­joi­tuk­sia, op­pi­mis­teh­tä­vien ja työ­har­joit­te­lun ai­ka­na luo­tu­ja käy­tän­nön so­vel­luk­sia sekä mui­ta ma­te­ri­aa­le­ja kou­lu­tuk­sen var­rel­ta. Työ­kalu­pak­kiin ni­vo­taan yh­teen eri mo­du­leis­sa saa­tua ja itse tuo­tet­tua ope­tus­ma­te­ri­aa­lia, ku­ten har­joi­tuk­sia ja oi­val­luk­sia. Työ­kalu­pak­kiin voi koo­ta myös kou­lu­tuk­sen ai­ka­na koot­tu­ja kir­ja­vink­ki­lis­to­ja, valo­ku­via yms. Työ­kalu­pa­kin oh­jeis­tus ta­pah­tuu orien­toi­vis­sa opin­nois­sa.
3.Työ­kalu­pa­kit esi­tel­lään lähi­o­pe­tus­vii­kon­lo­pun ai­ka­na lau­an­tai­na.

Aika: 10.- 11.5.2019 pe klo 17-21.15, la klo 9-16
Pe 10.5.2019 lu­en­to ja työ­paja­työs­ken­te­lyä: Sana­tai­de­oh­jaa­jan moni­puo­li­nen työ­kent­tä, työl­lis­ty­mi­nen ja ra­hoi­tus. Käy­tän­nön vink­ke­jä.
La 11.5.2019 työ­kalu­pak­kien esit­te­ly ja kou­lu­tuk­sen pää­tös.

Kou­lut­ta­jat: FM, tai­de­pe­da­go­gi Mer­vi Rii­ko­nen ja draa­ma- ja sana­tai­de­kas­vat­ta­ja Anne Kar­ju­la

Hin­ta:  850 e Kou­lu­tus on ar­von­vero­lisä­ve­ro­ton.
Las­ku­te­taan nel­jäs­sä eräs­sä 212,50 e/erä. Kak­si erää v 2018 ja kak­si erää v 2019. (Tar­vit­ta­es­sa las­ku­tus use­am­mas­sa eräs­sä.)

Il­moit­tau­tu­mi­set 26.2.2018 men­nes­sä

Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015