Moditi II, menossa oleva koulutus

6.9.2018-21.5.2019, Kuopio

Ku­vi­tus­kuva

Moni­luku­tai­to, di­gi­taa­li­nen tuot­ta­mi­nen ja tie­to- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gia var­hais­kas­va­tuk­sen ja esi- ja alku­o­pe­tuk­sen käy­tän­nöis­sä (8op)

Aika

6.9. Joh­dan­to­we­bi­naa­ri (etä­päi­vä)
21.9. Lähi­o­pe­tus Kuo­pi­os­sa (huom. päi­vä muut­tu­nut!)
8.11. Lähi­o­pe­tus Kuo­pi­os­sa
12.12. we­bi­naa­ri (etä­päi­vä)
8.1. we­bi­naa­ri (etä­päi­vä)
19.2. Lähi­o­pe­tus Kuo­pi­os­sa
26.3. Lähi­o­pe­tus Kuo­pi­os­sa
24.4. Lähi­o­pe­tus Kuo­pi­os­sa
21.5. Lähi­o­pe­tus Kuo­pi­os­sa
klo 9-16

Koh­de­ryh­mä

Var­hais­kas­va­tuk­sen ja esi- ja alku­o­pe­tuk­sen hen­ki­lös­töl­le.

Si­säl­löt

Kou­lu­tuk­ses­sa tu­let tun­te­maan moni­luku­tai­don mo­net puo­let ja opit ke­hit­tä­mään moni­luku­tai­don pe­da­go­giik­kaa juu­ri oman työ­si tar­pei­siin. Saat val­miuk­sia liit­tää osal­li­suu­den pe­da­go­giik­kaa pa­rem­min osak­si las­ten elä­mys­maa­il­maa. Opi­tun avul­la laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­tei­den kyt­ke­mi­nen ar­jen toi­min­taan on­nis­tuu en­tis­tä pa­rem­min.

Opis­ke­lu­me­ne­tel­miä ovat tut­ki­mi­nen, ko­kei­le­mi­nen ja tuot­ta­mi­nen. Kou­lu­tus avaa uu­sia näkö­kul­mia las­ten kult­tuu­riin ja tar­jo­aa konk­reet­ti­sia työ­vä­li­nei­tä, joil­la tu­kea las­ten toi­mi­juut­ta ja osal­li­suut­ta, mul­ti­mo­daa­lis­ta il­mai­sua, me­di­a­luku­tai­toa ja laa­jaa teks­tin­luku­tai­toa.

Opis­ke­lu on moni­muo­to-opis­ke­lua jos­sa ko­ros­tuu osal­lis­tu­jien vä­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus. Ajoit­tain ta­va­taan fyy­si­ses­ti, mut­ta useim­mi­ten opis­kel­laan yh­des­sä hel­pos­ti opit­ta­van tek­no­lo­gi­an avul­la. Las­ten kans­sa teh­dään ope­tus­ko­kei­lu­ja omal­la työ­pai­kal­la, ja ko­kei­luis­ta saa­dut ko­ke­muk­set, ha­vain­not ja pe­da­go­gi­set oi­val­luk­set ja­e­taan opis­ke­lu­ryh­mäl­le.

Kysy li­sää Sa­von­lin­nan kesä­yli­o­pis­tos­ta: ulla.pe­ra­kor­pi@sa­von­lin­na.net

To­teu­tus

Kah­dek­san yh­teis­tä opis­ke­lu­päi­vää luku­vuo­den 2018-2019 ai­ka­na ja opi­tun ko­kei­lua omas­sa työs­sä.

Hin­ta mak­su­ton

Il­moit­tau­tu­mi­set 17.8.2018 men­nes­sä
Kou­lu­tus täyn­nä!

Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015