Positiivinen psykologia työyhteisöissä

17.9.-8.10. 2019, verkossa

Positiivinen psykologia työyhteisöissä

Työn­te­ki­jöi­den hy­vin­voin­ti li­sää tut­ki­tus­ti hei­dän mo­ti­vaa­ti­o­taan, si­tou­tu­mis­taan ja me­nes­ty­mis­tään työs­sä. Toi­saal­ta jo­kai­nen työn­te­ki­jä on yh­teis­vas­tuul­li­nen koko työ­yh­tei­sön hy­vin­voin­nis­ta ja jo yh­den­kin työn­te­ki­jän pa­nos voi käyn­nis­tää py­sy­vän myön­tei­sen muu­tok­sen yh­tei­sön toi­min­ta­ta­vois­sa.

Tämä kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus he­rät­tää poh­ti­maan asi­oi­ta, joil­le päi­vit­täi­ses­sä työ­ar­jes­sa ei aina löy­dy ai­kaa. Ta­voit­tee­na on tar­jo­ta käy­tän­nön työ­ka­lu­ja po­si­tii­vi­sen, ar­vos­ta­van ja in­nos­tu­neen työ­yh­tei­sön ra­ken­ta­mi­sek­si. We­bi­naa­ri­sar­jan pe­rus­ta­na on po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an tie­de, joka tar­jo­aa ke­hit­tä­mis­työ­hön myön­tei­sen ja voi­ma­vara­pe­rus­tai­sen sekä van­kas­ti tut­ki­muk­seen poh­jau­tu­van näkö­kul­man.

Sisältö

We­bi­naa­ri­sar­ja tar­jo­aa po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an tuo­ret­ta tut­ki­mus­tie­toa hyö­dyn­tä­en uu­sia näkö­kul­mia työn­te­ki­jöi­den ja työ­yh­tei­sö­jen hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­sek­si. Van­kas­ta te­o­ri­a­poh­jas­taan huo­li­mat­ta kou­lu­tus on hy­vin käy­tän­nön­lä­hei­nen ja kai­kil­la nel­jäl­lä kou­lu­tus­ker­ral­la käy­dään läpi har­joit­tei­ta ja me­ne­tel­miä, joi­den avul­la osal­lis­tu­jat voi­vat vah­vis­taa ­­­­hy­vin­voin­ti­aan ja työ­yh­tei­sön­sä myön­teis­tä toi­min­ta­kult­tuu­ria.

We­bi­naa­ri 1: Läh­tö­koh­ta­na hy­vin­voin­ti, ti 17.9.2019 klo. 17:00-18:30

En­sim­mäi­ses­sä we­bi­naa­ris­sa kä­si­tel­lään sitä, mitä ku­kois­ta­va ja me­nes­ty­vä työ­yh­tei­sö tar­koit­taa po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an näkö­kul­mas­ta. Li­säk­si pe­reh­dy­tään hy­vin­voin­nin ja myön­teis­ten tun­tei­den mer­ki­tyk­seen sekä tar­kas­tel­laan työ­yh­tei­sön hy­vin­voin­tia pro­fes­so­ri Mar­tin Se­lig­ma­nin hy­vin­voin­ti­te­o­ri­an osa­te­ki­jöis­tä kä­sin.

 Webi­naa­ri 2: Voi­ma­va­ra­na työ­yh­tei­sö­tai­dot ti 24.9.2019, klo. 17:00-18.30

Toi­ses­sa we­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan myön­tei­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen suh­de­lu­kuun sekä käy­dään läpi eri­lai­sia työ­yh­tei­sö­tai­to­ja, joi­ta jo­kai­sen työn­te­ki­jän tu­li­si ta­voi­tel­la ja vah­vis­taa ku­kois­ta­van ja me­nes­tyk­sek­kään työ­yh­tei­sön saa­vut­ta­mi­sek­si. Li­säk­si kä­si­tel­lään po­si­tii­vis­ta joh­ta­juut­ta ja myön­tei­sen työ­ilma­pii­rin ra­ken­ta­mis­ta.

We­bi­naa­ri 3: Mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä vah­vuuk­sien hyö­dyn­tä­mi­ses­tä ti 1.10.2019, klo. 17:00-18:30

Kol­man­nes­sa we­bi­naa­ris­sa pa­neu­du­taan työn mer­ki­tyk­sel­li­syy­teen ja luon­teen­vah­vuuk­siin. VIA-luo­kit­te­lun avul­la et­si­tään osal­lis­tu­jien omia vah­vuuk­sia ja poh­di­taan, mi­ten nii­tä oli­si mah­dol­lis­ta hyö­dyn­tää omas­sa työ­ar­jes­sa.

We­bi­naa­ri 4: Kes­kin­ker­tai­suu­des­ta ku­kois­tuk­seen ti 8.10.2019, klo.17:00-18:30

Vii­mei­ses­sä we­bi­naa­ris­sa käy­dään ko­ko­a­vas­ti läpi kei­no­ja, joi­den avul­la työ­yh­tei­sös­tä voi kuo­riu­tua en­tis­tä myön­tei­sem­pi, kan­nus­ta­vam­pi ja hy­vin­voi­vam­pi. Li­säk­si tu­tus­tu­taan hy­vin­voin­ti­stra­te­gi­oi­hin, joil­la yk­sit­täi­nen työn­te­ki­jä voi tu­kea omaa hy­vin­voin­ti­aan työs­sä ja sen ulko­puo­lel­la.

Tavoitteet
Kouluttaja

Luo­kan­o­pet­ta­ja, KT Elii­sa Les­ki­sen­oja on kir­joit­ta­nut kir­jan Po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan työ­kalu­pak­ki. Kir­ja pe­rus­tuu Elii­sa Les­ki­sen­ojan omas­sa luo­kas­saan to­teut­ta­maan toi­min­ta­tut­ki­muk­seen. Tut­ki­mus osoit­ti, että po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan to­teut­ta­mi­nen ins­pi­roi ja voi­maan­nut­taa myös opet­ta­jaa.

Elii­sa Les­ki­sen­oja

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on suun­nat­tu kai­kil­le esi­mie­hil­le ja työn­te­ki­jöil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­neet oman työ­hy­vin­voin­nin ja työ­yh­tei­sön toi­min­ta­kult­tuu­rin ke­hit­tä­mi­ses­tä.

Aika

Ti 17.9, ti 24.9, ti 1.10, ja ti 8.10 klo 17:00-18:30 (4 x 1,5 h)

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

90 €

Ilmoittautumiset

10.9.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015