Mobie eSmart/ Academy -tallennepaketti

Tallennepaketti, non-stop

Mo­bie eS­mart-kou­lu­tus

Tal­len­ne­pa­ke­tis­sa pe­reh­dy­tään verk­ko­kurs­sin luo­mi­seen Mo­bie OnE­du 2.0/ eS­mart/ Aca­de­my -op­pi­mis­ym­pä­ris­tön avul­la. Se toi­mii kai­kil­la lait­teil­la ja si­säl­tää moni­puo­li­sia työ­ka­lu­ja sekä si­säl­lön luo­mi­seen että op­pi­mis­teh­tä­vien ja ko­kei­den te­ke­mi­seen. Vuo­ro­vai­ku­tuk­seen voi käyt­tää mm. kes­kus­te­lu­ryh­miä ja pa­lau­tet­ta ke­rä­tä op­pi­mis­ym­pä­ris­tön lo­ma­ke­työ­ka­lul­la.

Ke­nel­le 

Mo­bie OnE­du 2.0/ eS­mart/ Aca­de­my –op­pi­mis­ym­pä­ris­töä käyt­tä­vät tai nii­den käyt­töä suun­nit­te­le­vat.

Tal­len­ne­pa­ke­tin si­säl­tö (4 x 1,5 h)

Saat lin­kin kou­lu­tuk­sen ma­te­ri­aa­liin sekä nel­jä tal­len­net­ta, joi­den yh­teis­kes­to on noin 6 tun­tia.

  1.  Verk­ko­kurs­sin ra­ken­ne ja si­säl­lön luon­ti pe­rus­työ­ka­luill­la
  2. Ryh­mien luon­ti ja moni­puo­li­sem­pien si­säl­lön luo­mi­sen työ­ka­lu­jen hyö­dyn­tä­mi­nen (mm. Vi­su­al Com­po­ser ja sana­ris­ti­kot)
  3. H5P-teh­tä­vä­työ­ka­lut, joi­den avul­la voi luo­da eri­lai­sia teh­tä­viä verk­ko-op­pi­mis­ta moni­puo­lis­ta­maan
  4. Ko­kei­den ja pa­lau­te­lo­mak­kei­den te­ke­mi­nen.

Mo­bie eS­mart/ OnE­du 2.0/ Aca­de­my on uu­den suku­pol­ven yh­tei­söl­li­nen kou­lu­tus­ym­pä­ris­tö. Sen pe­da­go­gi­nen ke­hi­tys on ta­pah­tu­nut yh­teis­työs­sä sa­dan suo­ma­lai­sen kou­lun ja oppi­lai­tok­sen, sekä noin 2.500 opet­ta­jan ja 40.000 opis­ke­li­jan kans­sa ja se on muo­kat­tu tä­män jäl­keen so­vel­tu­vak­si yri­tys­ten ja or­ga­ni­saa­ti­oi­den tar­pei­siin.

Kou­lut­ta­ja: Mat­lee­na Laak­so, tie­to- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan (tvt) ope­tus­käy­tön asi­an­tun­ti­ja, free­lan­cer-kou­lut­ta­ja, KM

Tal­len­ne­pa­ket­ti

Kou­lu­tus on tal­len­net­tu syk­syl­lä vuon­na 2018 Snell­man-kesä­yli­o­pis­tos­sa jär­jes­te­tyn we­bi­naa­ri­sar­jan yh­tey­des­sä. Os­ta­es­sa­si tal­len­ne­pa­ke­tin, voit siis kat­sel­la ja kuun­nel­la nii­tä si­nul­le so­pi­va­na ai­ka­na ja pai­kas­sa. Tal­len­ne­pa­ke­tin käyt­tö­aika on yksi vuo­si.

Hin­ta: 95 € + alv 24%

Il­moit­tau­tu­mi­nen Ti­laa käyt­tö­oi­keus tal­len­ne­pa­ket­tiin pai­na­mal­la alla ole­vaa Il­moit­tau­du-pai­ni­ket­ta ja täyt­tä­mäl­lä avau­tu­vaan lo­mak­kee­seen yh­teys­tie­tosi.

Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015