Kannustava ja innostava esimies

11.4.2019, Iisalmi

Kan­nus­ta­va ja in­nos­ta­va esi­mies

Kannustava ja innostava esimies –

tämä kou­lu­tus­päi­vä on osa Var­hais­kas­va­tuk­sen esi­mies -kou­lu­tus­ko­ko­nai­suut­ta.

Joh­ta­jan itse­tun­te­mus ja tun­ne­o­saa­mi­nen läh­tö­koh­ti­na toi­seen ih­mi­seen vai­kut­ta­mi­seen

Vai­kut­ta­mi­nen – tuo­re näkö­kul­ma joh­ta­mi­seen

Val­men­ta­va työ­ote – työ­ka­lu­ja in­nos­ta­mi­seen ja kan­nus­ta­mi­seen

Työs­ken­te­ly­ta­vat

Kou­lu­tus­päi­vä käyn­nis­tyy vi­rit­täy­ty­mi­sel­lä, jos­sa tut­ki­taan omaa mo­ti­vaa­ti­o­ta ja tar­pei­ta ta­voit­taa in­nos­ta­vuut­ta ja kan­nus­ta­vuut­ta omaan joh­ta­mis­työ­hön. Päi­vän si­säl­tö­a­lu­ei­ta kä­si­tel­lään tie­to­is­ku­jen, yk­si­lö-, pari- ja ryh­mä­teh­tä­vien avul­la. Tuo­tok­sia ja­e­taan yh­teis­kes­kus­te­luis­sa. Teh­tä­vät ovat omaa poh­ti­mis­ta si­säl­tä­viä ja toi­min­nal­li­sia har­joi­tuk­sia, jois­sa ko­keil­laan työ­ka­lu­ja ja saa­daan nii­den käy­tös­tä pa­lau­tet­ta. Kou­lut­ta­jan käyt­tä­mät työ­me­ne­tel­mät ovat yk­siä esi­merk­ke­jä val­men­nuk­sen ja fa­si­li­toin­nin työ­ka­lu­jen käy­tös­tä.

Kou­lut­ta­ja KTM, YTM (so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi), työn­oh­jaa­ja STO­ry Jaa­na Piip­po

Koh­de­ryh­mä
Var­hais­kas­va­tuk­sen esi­mie­het sekä var­hais­kas­va­tuk­sen pa­ris­sa työs­ken­te­le­vät esi­mies­työs­tä kiin­nos­tu­neet

Aika
tors­tai­na 11.4.2019 klo 9-16, Ii­sal­mi

Hin­ta
153 €, hin­taan si­säl­tyy myös ilta­päi­vä­kah­vit

Il­moit­tau­tu­mi­set
02.04.2019  men­nes­sä


Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015