Vahvuusperustaiset pedagogiset tukitoimet varhaiskasvatuksessa

18.5.2019, Iisalmi

Vah­vuus­pe­rus­tai­set pe­da­go­gi­set tuki­toi­met var­hais­kas­va­tuk­ses­sa

Vuo­ro­vai­kut­tei­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tum­me vah­vuus­pe­rus­tei­siin tuki­toi­miin lap­sen psyyk­kis­tä ke­hi­tys­tä myös huo­mi­oi­den.
Kou­lu­tus­päi­vän si­säl­tö­nä on tu­tus­tu­mi­nen po­si­tii­vi­sen kas­va­tuk­sen pe­rus­taan ja sen mer­ki­tyk­seen lap­sen ke­hi­tyk­ses­sä. Kou­lu­tuk­ses­sa läpi­käy­dään tark­kaa­vuu­den, toi­min­nan­oh­jauk­sen sekä au­tis­mi­kir­jon pe­rus­ta. Li­säk­si kä­sit­te­lem­me kie­lel­li­siä pul­mia ja hah­mot­ta­mi­sen pul­mia sekä poh­dim­me mi­ten nii­tä kir­ja­taan var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­maan.

Kohderyhmä

Var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tö, esim. las­ten­tar­han­o­pet­ta­jat, las­ten­hoi­ta­jat, per­he­päi­vä­hoi­ta­jat, päi­vä­ko­din joh­ta­jat

Aika

lau­an­tai 18.5.2019 klo 9-15,  Ii­sal­mi

Kouluttaja

KT, eri­tyis­pe­da­go­gi Erja Sand­berg. Sand­berg on saa­nut laa­jan, val­ta­kun­nal­li­sen ylei­sön kir­joit­ta­es­saan am­ma­til­lis­ta blo­gi­aan, kou­lut­ta­es­saan ja pu­hu­es­saan mo­nen­lai­sis­sa kas­va­tuk­seen ja kou­lu­tuk­seen liit­ty­vis­sä ti­lai­suuk­sis­sa. Erja väit­te­li vuon­na 2016 Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­ta pal­jon jul­ki­suu­des­sa ol­leel­la tut­ki­muk­sel­laan ADHD-oi­reis­ten hen­ki­löi­den moni­a­lai­sis­ta tuki­toi­mis­ta ope­tus-, so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­men alu­eel­la (link­ki väi­tös­kir­jaan: https://hel­da.hel­sin­ki.fi/hand­le/10138/161374 ). Erja on jul­kais­sut te­ok­sen ADHD ja op­pi­mi­sen tuki (PS-kus­tan­nus), jos­sa kä­si­tel­lään pe­da­go­gi­sia tuki­toi­mia ja vah­vuuk­sien mer­ki­tys­tä lap­ses­ta ai­kui­seen saak­ka.

Hinta

40 €, hin­taan si­säl­tyy ilta­päi­vä­kah­vit

Ilmoittautumiset

3.5.2019 men­nes­sä


Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015