Steinerpedagogiikan perusteet, 10 op

Tulossa syksyllä 2019

Suun­nit­teil­la syk­syl­le 2019 Kuo­pi­oon ja verk­koon

Kou­lu­tus pe­reh­dyt­tää Stei­ner­pe­da­go­gii­kan läh­tö­koh­tiin, te­o­ri­aan ja käy­tän­töön. Kou­lu­tuk­sen pa­kol­li­se­na osa­na on verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä suo­ri­tet­ta­vat osuu­det Joh­da­tus Stei­ner­pe­da­go­giik­kaan I ja II, jot­ka ovat laa­juu­del­taan yh­teen­sä 4 opin­to­pis­tet­tä. Näi­den li­säk­si voit osal­lis­tua lähi­o­pe­tus­ta si­säl­tä­viin kah­den (2) opin­to­pis­teen ko­ko­nai­suuk­siin.

Va­paas­ti va­lit­ta­via opin­to­ja voi suo­rit­taa myös eril­li­si­nä opin­toi­na il­man pa­kol­li­sen osuu­den suo­rit­ta­mis­ta.

Koulutuksen aikataulu ja rakenne

Huom! Tie­dot vie­lä alus­ta­via

 Pa­kol­li­nen osuus, tie­dol­li­set opin­not

Va­paas­ti va­lit­ta­vat opin­not

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­ja:

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Il­moit­tau­du mu­kaan kiin­nos­tu­nei­den lis­tal­le, niin saat säh­kö­pos­tii­si tie­toa kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­lun ete­ne­mi­ses­tä, jul­kai­se­mi­ses­ta ja il­moit­tau­tu­mi­sen al­ka­mi­ses­ta.

Täs­tä pää­set il­moit­tau­tu­maan kiin­nos­tu­nei­den lis­tal­le >>

Stei­ner­pe­da­go­gii­kan pe­rus­teet 10 op

Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015