Steinerpedagogiikan perusteet, 10 op

18.9.2019-25.4.2020 Kuopio ja verkko

Steinerpedagogiikka tutuksi!

Kou­lu­tus pe­reh­dyt­tää Stei­ner­pe­da­go­gii­kan läh­tö­koh­tiin, te­o­ri­aan ja käy­tän­töön. Kou­lu­tuk­sen pa­kol­li­se­na osa­na on verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä suo­ri­tet­ta­vat osuu­det Joh­da­tus Stei­ner­pe­da­go­giik­kaan I ja II, jot­ka ovat laa­juu­del­taan yh­teen­sä 4 opin­to­pis­tet­tä. Näi­den li­säk­si voit osal­lis­tua lähi­o­pe­tus­ta si­säl­tä­viin kah­den (2) opin­to­pis­teen ko­ko­nai­suuk­siin.

Va­paas­ti va­lit­ta­via opin­to­ja voi suo­rit­taa myös eril­li­si­nä opin­toi­na il­man pa­kol­li­sen osuu­den suo­rit­ta­mis­ta.

Koulutuksen aikataulu ja rakenne

 Pa­kol­li­nen osuus, tie­dol­li­set opin­not

Va­paas­ti va­lit­ta­vat opin­not

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­ja:

Hinta

Koko ko­ko­nai­suu­den hin­ta on 448 €. Mak­su las­ku­te­taan nel­jäs­sä osas­sa.

Yk­sit­täi­sen opin­to­jak­son hin­ta on 100 €. Yk­sit­täi­sil­le opin­to­jak­soil­le il­moit­tau­tu­mi­nen al­kaa vas­ta, kun ko­ko­nai­suu­den to­teu­tu­mi­nen on var­mis­tu­nut.

Ilmoittautuminen

4.9.2019 men­nes­sä. Il­moit­tau­tu­mi­nen on si­to­va. Il­moit­tau­tu­mi­sen voi pe­rua mak­sut­ta il­moit­tau­tu­mis­ajan päät­ty­mi­seen saak­ka.

Stei­ner­pe­da­go­gii­kan pe­rus­teet 10 op

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015