Tukiviittomat ja kuvat kommunikoinnin tukena

5.10. ja 12.10.2019, Varkaus

Tuki­viit­to­mat ja ku­vat kom­mu­ni­koin­nin tu­ke­na

Tukiviittomat ja kuvat kommunikoinnin tukena

Saat erin­o­mai­set val­miu­det ym­mär­tää kom­mu­ni­koin­nin moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det lap­sen tu­ke­mi­ses­sa sekä op­pia tuki­viit­to­mien al­kei­ta ja kuva­kom­mu­ni­kaa­ti­on pe­rus­tei­ta. Ope­tus pe­rus­tuu vah­vaan ko­ke­muk­seen AAC-kei­no­jen käy­tös­tä ja to­teu­te­taan käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti osal­lis­tu­jien toi­vei­ta huo­mi­oi­den. Ei tar­vit­se olla ai­kai­sem­paa ko­ke­mus­ta viit­to­mien tai ku­vien käy­tös­tä.

Sisältö

Har­joi­tel­laan ar­keen so­pi­via tuki­viit­to­mia, joi­ta voi käyt­tää pu­het­ta tu­ke­va­na ja kor­vaa­va­na kom­mu­ni­koin­ti­muo­to­na. Sa­mal­la har­joi­tel­laan ku­vien käyt­töä kom­mu­ni­koin­nis­sa, toi­min­nan­oh­jauk­ses­sa ja struk­tu­roin­nis­sa. Ope­tus pe­rus­tuu vah­vaan ko­ke­muk­seen AAC-kei­no­jen käy­tös­tä ja to­teu­te­taan käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti osal­lis­tu­jien toi­vei­ta huo­mi­oi­den.

La 5.10.2019 klo 9.15-14.30 

La 12.10.2019 klo 9.15-14.30 

Kouluttaja

Kat­ja Sohlst­röm, AAC-oh­jaa­ja, viit­to­ma­kie­len ja puhe­vam­mais­ten tulk­ki, neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja. Kat­jal­la on vah­vaa osaa­mis­ta ja ko­ke­mus­ta pu­het­ta tu­ke­vien ja kor­vaa­vien kom­mu­ni­koin­ti­muo­to­jen (AAC) käy­tös­tä sekä opet­ta­mi­ses­ta per­heil­le ja am­mat­ti-hen­ki­löil­le.

Kat­ja Sohlst­rö­mil­lä on vah­va ko­ke­mus AAC-kei­no­jen käy­tös­tä.

Kohderyhmä

So­pii eri­tyi­ses­ti las­ten kans­sa työs­sä tai va­paa-ajal­la toi­mi­vil­le sekä per­heil­le, jot­ka ha­lu­a­vat op­pia käyt­tä­mään tuki­viit­to­mia ja ku­via kom­mu­ni­koin­nin tu­ke­na. Ei tar­vit­se olla ai­kai­sem­paa ko­ke­mus­ta viit­to­mien tai ku­vien käy­tös­tä. Kou­lu­tuk­seen ote­taan enin­tään 15.

Aika

la 5.10. ja 12.10.2019 klo 9.15-14.30, Var­kaus

Hinta

98 €

Ilmoittautumiset

26.9.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015