Työkaluja tunnetaitojen opetukseen

25.9.-23.10.2019, verkko

Työ­ka­lu­ja tun­ne­tai­to­jen ope­tuk­seen

Tun­ne­tai­doil­la tar­koi­te­taan ky­kyä tun­nis­taa, ni­me­tä, sie­tää ja il­mais­ta tun­tei­ta ra­ken­ta­val­la ta­val­la. Nämä tai­dot ovat tois­to­jen kaut­ta opit­ta­vis­sa ole­via mo­to­ri­sia tai­to­ja, joi­ta voi op­pia läpi elä­män. Lap­se­na ja nuo­re­na omak­su­tut ta­vat kä­si­tel­lä tun­tei­ta suun­taa­vat usein sitä, mi­ten tun­tei­den kans­sa tul­laan toi­meen myö­hem­min ai­kui­suu­des­sa. Hy­vien tun­ne­tai­to­jen omak­su­mi­nen riit­tä­vän var­hain tu­kee psyyk­kis­tä ja so­si­aa­lis­ta ke­hi­tys­tä, -hy­vin­voin­tia, op­pi­mis­ta ja elä­män­hal­lin­taa mo­nel­la ta­paa.

Ope­tus- ja kas­va­tus­a­lal­la tun­ne­tai­to­ja voi­daan opet­taa eril­li­si­nä tuo­ki­oi­na ja opin­to­jak­soi­na tai in­teg­roi­da tun­ne­tai­to­jen ope­tus osak­si ar­jen ta­pah­tu­mia. Käyt­täy­ty­mis­psy­ko­lo­gi­an näkö­kul­mas­ta jäl­kim­mäi­sen lä­hes­ty­mis­ta­van hyö­ty­nä on se, että kun tun­ne­tai­dot opi­taan osa­na luon­nol­li­sia, tun­tei­ta he­rät­tä­viä ti­lan­tei­ta, nii­den opet­te­lu ko­e­taan mo­nes­ti pal­kit­se­vam­pa­na ja opit­tu tai­to yleis­tyy to­den­nä­köi­sem­min mui­hin ar­jen ti­lan­tei­siin. Tun­ne­tai­to­jen ope­tus ky­syy myös opet­ta­jan tun­ne­tai­to­ja ja tie­toi­suus­tai­to­ja: par­haim­mil­laan opet­ta­ja voi omal­la toi­min­nal­laan mal­lin­taa tun­ne­tai­to­ja ja huo­ma­ta sekä tie­toi­ses­ti hyö­dyn­tää kou­lun ar­jen ti­lan­tei­ta tun­ne­tai­to­jen opet­ta­mi­sek­si.

Tavoite

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa ope­tus- ja kas­va­tus­a­lal­la työs­ken­te­le­vil­le psy­ko­lo­gi­an, so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi­an ja käyt­täy­ty­mis­tie­teen te­o­ri­oi­hin ja tut­ki­mus­tie­toon poh­jau­tu­via vä­li­nei­tä ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­seen tun­ne­tai­to­jen ope­tuk­seen osa­na ope­tus- ja kas­va­tus­työ­tä.

Toteutus

Kou­lu­tus koos­tuu nel­jäs­tä 60 mi­nuu­tin kes­toi­ses­ta we­bi­naa­ris­ta, jos­sa hyö­dyn­ne­tään ko­ke­muk­sel­li­sen op­pi­mi­sen me­ne­tel­miä. Jo­kai­ses­ta we­bi­naa­ris­ta teh­dään tal­len­ne, joka on kat­sot­ta­vis­sa myö­hem­min.

We­bi­naa­rien li­säk­si osal­lis­tu­jat saa­vat käyt­töön­sä ma­te­ri­aa­li­pan­kin (Mood­le), jos­sa on eri ikäi­sil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le so­vel­tu­vaa, we­bi­naa­ri­si­säl­tö­jä täy­den­tä­vää ma­te­ri­aa­lia har­joi­tus­ten, ää­nit­tei­den, vi­de­oi­den ja pod­cas­tien muo­dos­sa.

Sisältö

ke 25.9.2019 klo 16-17 Fak­to­ja ja myyt­te­jä tun­teis­ta ja tun­tei­den sää­te­lys­tä

En­sim­mäi­ses­sä we­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan sii­hen, mis­tä tun­teet syn­ty­vät ja mik­si meil­lä on tun­tei­ta. We­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan tun­teen kol­meen eri ulot­tu­vuu­teen: ke­hol­li­siin tun­te­muk­siin, aja­tuk­siin ja tun­teen syn­nyt­tä­mään toi­min­ta­val­miu­teen. Poh­di­taan, mi­ten luon­nol­li­set bi­o­lo­gis­pe­rus­tai­set erot re­ak­tii­vi­suu­des­sa ja tem­pe­ra­men­tis­sa vai­kut­ta­vat tun­ne­ko­ke­muk­seen, eri­tyi­ses­ti tun­teen vi­ri­ä­mi­sen in­ten­si­teet­tiin ja kes­toon. Lo­puk­si tar­kas­tel­laan tun­tei­den sää­te­lyyn liit­ty­viä myyt­te­jä psy­ko­lo­gi­an ja käyt­täy­ty­mis­tie­teen tut­ki­mus­tie­don näkö­kul­mas­ta.

ke 2.10.2019 klo 16-17 Tun­teen tun­nis­ta­mi­nen ja ni­me­ä­mi­nen

Tun­ne­tai­to­jen en­sim­mäi­nen vai­he kä­sit­tää ky­vyn tun­nis­taa tun­ne­ko­ke­mus ja an­taa sil­le nimi. Oman ko­ke­muk­sen sa­not­ta­mi­nen hel­pot­taa sen kä­sit­te­lyä ja opet­taa, että tun­teet ovat jo­ta­kin, mitä ta­pah­tuu meis­sä, mut­ta me emme ole yhtä kuin tun­teem­me. Toi­ses­sa we­bi­naa­ris­sa käy­dään läpi me­ne­tel­miä, joi­den avul­la tun­teen tun­nis­ta­mis­ta ja ni­me­ä­mis­tä voi op­pia.

ke 9.10.2019 klo 16-17 Tun­teen hy­väk­sy­mi­nen ja sie­tä­mi­nen

Kun tun­ne­ko­ke­mus on tun­nis­tet­tu ja ni­met­ty, on aika har­joi­tel­la tu­le­maan sen kans­sa toi­meen. Tun­ne on kuin aal­to, jol­la on al­kun­sa, huip­pun­sa ja lop­pun­sa. Var­sin­kin han­ka­lan tun­ne­ko­ke­muk­sen kans­sa ole­mi­nen ko­e­taan kui­ten­kin usein epä­miel­lyt­tä­vä­nä ja voi syn­tyä halu vält­tää tun­net­ta. Kol­man­nes­sa we­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan kei­noi­hin ym­mär­tää tun­net­ta dy­naa­mi­se­na, aal­to­mai­se­na pro­ses­si­na ja hy­väk­syä tun­ne­ko­ke­mus, vaik­ka sii­tä ei pi­täi­si.

ke 23.10.2019 klo 16-17 Tun­teen ra­ken­ta­va il­mai­su it­sel­le ja toi­sil­le

Tun­ne­tai­to­jen vii­mei­nen vai­he on tun­ne­il­mai­su. Tär­keä osa tun­ne­il­mai­sua on tun­teen il­mai­se­mi­nen it­sel­le ja oman tun­ne­ko­ke­muk­sen va­li­doi­mi­nen (itse­va­li­doin­ti) – saan tun­tea näin, eikä tun­tees­sa­ni ole mi­tään vi­kaa. Lap­si op­pii itse­va­li­doin­nin tai­don vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa tai­ta­van ai­kui­sen kans­sa, joka ei pyri tu­kah­dut­ta­maan lap­sen tun­ne­il­mai­sua tai muut­ta­maan lap­sen tun­net­ta so­si­aa­li­ses­ti suo­ta­vam­mak­si. Ryh­mäs­sä on toki har­joi­tel­ta­va myös sitä, mil­lai­nen tun­ne­il­mai­su on ra­ken­ta­vaa suh­tees­sa toi­siin. Nel­jän­nes­sä we­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan tun­ne­il­mai­sun eri ulot­tu­vuuk­siin ja kei­noi­hin har­joi­tel­la ra­ken­ta­vaa tun­teen il­mai­sua it­sel­le ja toi­sil­le.

Kohderyhmä

Kas­va­tus- ja ope­tus­alan hen­ki­lös­tö

Kouluttaja

Emi­lia Ku­ja­la

VTM Emi­lia Ku­ja­la
Emi­lia on käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen psy­ko­lo­gi­aan ja -in­ter­ven­ti­oi­hin eri­kois­tu­nut so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi, mind­ful­ness-kou­lut­ta­ja, työ­hy­vin­voin­nin asi­an­tun­ti­ja ja Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­ta syk­syl­lä 2019 val­mis­tu­va psy­ko­te­ra­peut­ti. Hän on työs­ken­nel­lyt pit­kään kou­lut­ta­ja­na ja tut­ki­ja­na mind­ful­nes­sin ja käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen psy­ko­lo­gi­an pa­ris­sa ja te­kee käyt­täy­ty­mis­te­ra­peut­tis­ta työ­tä yk­si­löi­den ja ryh­mien pa­ris­sa eri­kois­a­la­naan tie­toi­suus­tai­toi­hin, myö­tä­tun­toon ja hy­väk­sy­mi­seen pe­rus­tu­vat psy­ko­te­ra­peut­ti­set me­ne­tel­mät.

Aika

kes­ki­viik­koi­sin 25.9., 2.10., 9.10. ja 23.10.2019 klo 16-17, verk­ko

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

90 €

Ilmoittautumiset

17.9.2019 men­nes­sä   VIE­LÄ VOIT IL­MOIT­TAU­TUA MU­KAAN KOU­LU­TUK­SEEN!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015