Vasuta valloittavasti - Leikin Voimalla!

30.11.2019, Varkaus

Va­su­ta val­loit­ta­vas­ti – Lei­kin Voi­mal­la!

Lapselle hyvä leikki- ja oppimisympäristö

Lei­kin Voi­ma pi­tää si­säl­lään konk­reet­ti­sia esi­merk­ke­jä suo­raan ar­jes­ta, pe­da­go­gii­kas­ta, me­ne­tel­mis­tä sekä esi­merk­ke­jä kol­mi­u­lot­tei­sen op­pi­mis- ja leik­ki­ym­pä­ris­tös­tä.

Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi mil­lai­sis­ta ele­men­teis­tä muo­dos­tuu lap­sel­le hyvä leik­ki- ja op­pi­mis­ym­pä­ris­tö. Mi­ten kas­vat­ta­ja ra­ken­taa ym­pä­ris­töä las­ta kuun­nel­len ja huo­mi­oi­den? Onko ym­pä­ris­tö ra­ken­net­tu lap­sen kor­keu­del­le ja lap­sen tar­pei­ta aja­tel­len? Saa­ko lap­si olla oi­ke­as­ti vai­kut­ta­mas­sa ym­pä­ris­tön muok­kaa­mi­seen? Mah­dol­lis­taa­ko ym­pä­ris­tö var­hais­kas­va­tuk­sen ta­voit­teen mu­kai­sen toi­min­nan?

Sisältö

Leik­ki on lap­sel­le luon­tai­nen tapa toi­mia, op­pia ja kä­si­tel­lä tie­toa. Elä­myk­sel­li­set op­pi­mis­ko­ko­nai­suu­det tu­ke­vat las­ten leik­ki- ja op­pi­maan op­pi­mi­sen tai­to­ja sekä si­tout­taa lap­set emo­ti­o­naa­li­ses­ti pa­rem­min toi­min­taan. Eheyt­tä­vä ope­tus mah­dol­lis­taa luon­te­vas­ti lei­kin, ryt­mii­kan, il­mai­sun ja ta­ri­noi­den yh­dis­tä­mi­sen. Mi­ten kas­vat­ta­ja on lap­sel­le ri­kas­ta seu­raa ja mi­ten ope­te­taan leik­ki­mäl­lä?

Sisältö
Tavoite

Lei­kin Voi­ma kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on laa­jen­taa lei­kin kä­si­tet­tä var­hais­kas­va­tuk­sen ar­jes­sa ja ava­ta konk­reet­ti­ses­ti leik­kiä kes­kei­sim­pä­nä työ­ta­pa­na esi­merk­kien kaut­ta.

Kouluttaja

Han­ne Ny­man, Var­hais­kas­va­tuk­sen kou­lut­ta­ja ja leik­ki­pe­da­go­gi.  Han­ne on ke­hit­tä­nyt Lei­kin Voi­ma – ma­te­ri­aa­lin työ­e­lä­män tar­pei­siin.

Han­ne Ny­man on ke­hit­tä­nyt Lei­kin Voi­ma – ma­te­ri­aa­lin työ­e­lä­män tar­pei­siin.

Kohderyhmä

So­pii kai­kil­le var­hais­kas­va­tuk­ses­sa työs­ken­te­le­vil­le.

Aika

La 30.11.2019 klo 9.30-14.30, Var­kaus

Hinta

130 €

Ilmoittautumiset

14.11.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015