Kymmenen keinoa oppimaan oppimisen ja ajattelutaitojen opetukseen

7.11.2019, Iisalmi

Kym­me­nen kei­noa op­pi­maan op­pi­mi­sen ja ajat­te­lu­tai­to­jen ope­tuk­seen

Aktivoi ja kehitä oppimaan oppimista ja ajattelun taitoja

Pe­rus­o­pe­tuk­sen ope­tus- ja oh­jaus­hen­ki­lös­töl­le suun­nat­tu kii­ree­tön ja iloi­nen work­shop-tyyp­pi­nen kou­lu­tus ra­ken­tuu osal­lis­tu­jien omal­le työs­ken­te­lyl­le ja te­o­reet­ti­nen ai­nes kä­si­tel­lään eri me­ne­tel­mien avul­la toi­min­nal­li­ses­ti.

Sisältö

Kou­lu­tus­päi­väs­sä opit kei­no­ja ja me­ne­tel­miä, joil­la voit ak­ti­voi­da ja ke­hit­tää op­pi­lai­den op­pi­maan op­pi­mis­ta ja ajat­te­lun tai­to­ja laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen L1 –ko­ko­nai­suu­den mu­kai­ses­ti.

Me­ne­tel­mät so­pi­vat eri ikäis­ten op­pi­lai­den kans­sa käy­tet­tä­vik­si eri oppi­ai­neis­sa ja moni­a­lai­sis­sa op­pi­mis­ko­ko­nai­suuk­sis­sa.

Saat oman ko­ke­muk­sen jo­kai­ses­ta me­ne­tel­mäs­tä päi­vän ai­ka­na, ja nii­den avul­la tu­tus­tut tut­ki­mus­tie­toon ajat­te­lu­tai­to­jen mer­ki­tyk­ses­tä op­pi­mi­sen pro­ses­sis­sa sekä op­pi­maan op­pi­mi­ses­ta har­joi­tel­ta­va­na tai­to­na.

Kou­lu­tuk­ses­sa opit me­ne­tel­miä mm.

Kohderyhmä

Pe­rus­o­pe­tuk­sen opet­ta­jat, reh­to­rit, opot. Kou­lu­tus so­pii myös kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jil­le.

Kouluttaja

Väi­tös­tut­ki­ja, KM, työn­oh­jaa­ja Päi­vi Ni­li­vaa­ra

Aika

to 7.11.2019 klo 9-16,  Ii­sal­mi

Hinta

130 €, hin­taan si­säl­tyy ilta­päi­vä­kah­vit

Ilmoittautumiset

24.10.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015