Tiedekasvatusohjaajakoulutus 15 op

25.10.2019-31.7.2020 Kuopio

Tie­de­kas­va­tus­oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään käy­tän­nön ja te­o­ri­an kaut­ta in­nos­ta­viin työ­ka­lui­hin ja pe­da­go­gi­siin rat­kai­sui­hin, joil­la tu­e­taan las­ten ja nuor­ten tie­tei­den har­ras­ta­mis­ta ja op­pi­mis­ta. Kou­lu­tus jär­jes­te­tään en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa ja sen suun­nit­te­lus­sa on käy­tet­ty Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton vank­kaa ko­ke­mus­ta Las­ten yli­o­pis­ton ja Nuor­ten tie­de­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­sä.

Las­ten yli­o­pis­tos­sa ja Nuor­ten tie­de­toi­min­nas­sa pe­rus­peri­aat­tee­na on tu­kea ja roh­kais­ta las­ten omaa ute­li­ai­suut­ta te­ke­mi­sen ja ko­kei­le­mi­sen kaut­ta. Tie­de­kas­va­tus­oh­jaa­jan teh­tä­vä­nä on pe­da­go­gis­ten rat­kai­su­jen avul­la saa­da ai­kaan tur­val­li­nen, ins­pi­roi­va ja las­ten ke­hi­tys­ta­sol­le so­pi­va ym­pä­ris­tö tut­ki­mi­sen ja oi­val­luk­sien ai­kaan­saa­mi­sek­si. Kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään mm. ta­ri­nal­li­suu­teen, ko­ke­muk­sel­li­suu­teen ja tut­ki­muk­sel­li­seen pe­da­go­giik­kaan.

Ke­nel­le kou­lu­tus so­vel­tuu?

Kou­lu­tus so­vel­tuu esim. var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jil­le, pe­rus­kou­lun opet­ta­jil­le ja ilta­päi­vä­ker­ho­jen oh­jaa­jil­le, jot­ka ha­lu­a­vat ri­kas­taa ope­tus­taan ope­tus­suun­ni­tel­man ta­voit­tei­den to­teut­ta­mi­sek­si. Opet­ta­jan oma ope­tet­ta­va aine ei ra­jaa osal­lis­tu­mis­ta.

Kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­neet voi­vat jär­jes­tää Las­ten yli­o­pis­to­toi­min­taa omal­la paik­ka­kun­nal­laan esim. ilta­päi­vä­ker­hoi­na. Ker­hot liit­ty­vät Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton koor­di­noi­maan Itä-Suo­men tie­de­kas­va­tus­ver­kos­toon.

Ope­tus­ta­vat

Kou­lu­tus to­teu­te­taan moni­muo­to-opin­toi­na, jon­ka run­ko­na toi­mii asi­an­tun­ti­ja­tuu­to­rin ve­tä­mä tuu­tor­ryh­mä. Tuu­tor­ryh­mäs­sä to­teu­te­taan eri­lai­sia op­pi­mis­teh­tä­viä, joi­ta ri­kas­ta­vat asi­an­tun­ti­joi­den pi­tä­mät verk­ko­lu­en­not.

Kou­lu­tus on ja­et­tu kol­meen mo­duu­liin.

Mo­duu­li I (5 op) 25.10.2019-31.1.2020

Tä­män mo­duu­lin ai­ka­na tu­tus­tu­taan, pe­reh­dy­tään Las­ten yli­o­pis­toon ja Nuor­ten tie­de­toi­min­taan, tie­teen fi­lo­so­fi­aan ja tut­ki­muk­sel­li­seen op­pi­mi­seen sekä eri­lai­siin op­pi­mis­ta tu­ke­viin ri­kas­tei­siin ku­ten li­sät­ty to­del­li­suus, di­gi­taa­li­set alus­tat, ver­kos­to­yh­teis­työ, ro­bo­tit.

Mo­duu­li II (5 op) 1.2.-30.4.2020

Tä­män mo­duu­lin ai­ka­na tu­le­vat tu­tuk­si eri­lai­set pe­da­go­gi­set rat­kai­sut ja nii­tä tu­ke­vat työ­ka­lut, ku­ten toi­min­nal­li­suus, ta­ri­nal­li­suus, draa­mal­li­suus ja il­mi­ö­op­pi­mi­nen,

Mo­duu­li III (5 op) 1.5.-31.7.2020

Mo­duu­lis­sa III suun­ni­tel­laan ja to­teu­te­taan oma tie­de­kas­va­tus­pro­jek­ti. Pro­jek­ti toi­mii kou­lu­tuk­sen lop­pu­työ­nä ja sen voi ra­por­toi­da joko pe­rin­tei­ses­ti kir­jal­li­se­na työ­nä tai käyt­tä­en hy­väk­si eri­lai­sia luo­via me­ne­tel­miä (vi­de­ot, port­fo­li­ot…). Tie­toa ja ko­ke­muk­sia pro­jek­tin käy­tän­nön to­teu­tu­mi­ses­ta ja­e­taan yh­tei­ses­sä pää­tös­se­mi­naa­ris­sa.

Kiin­nos­tuit­ko kou­lu­tuk­ses­ta?

Il­moit­tau­du kiin­nos­tu­nei­den lis­tal­le, niin saat en­sim­mäis­ten jou­kos­sa tie­don kou­lu­tuk­sen jul­kai­se­mi­ses­ta ja il­moit­tau­tu­mi­sen al­ka­mi­ses­ta.

Il­moit­tau­du lis­tal­le täs­tä>>

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015