Tiedekasvatusohjaajakoulutus 15 op

21.3.-31.12.2020 Kuopio

Ha­lu­at­ko olla mu­ka­na in­nos­ta­mas­sa lap­sia tie­teen maa­il­maan? Kuin­ka luo­da ko­kei­le­va ja ins­pi­roi­va ym­pä­ris­tö tut­ki­mi­sen ja oi­val­luk­sien ai­kaan­saa­mi­sek­si? Ha­lu­at­ko itse jär­jes­tää Las­ten yli­o­pis­ton ja Nuor­ten tie­de­toi­min­taa?

Tie­de­kas­va­tus­oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään käy­tän­nön ja te­o­ri­an kaut­ta in­nos­ta­viin työ­ka­lui­hin ja pe­da­go­gi­siin rat­kai­sui­hin, joil­la tu­e­taan las­ten ja nuor­ten tie­tei­den har­ras­ta­mis­ta ja op­pi­mis­ta. Kou­lu­tus jär­jes­te­tään en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa ja sen suun­nit­te­lus­sa on käy­tet­ty Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton vank­kaa ko­ke­mus­ta Las­ten yli­o­pis­ton ja Nuor­ten tie­de­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­sä.

Las­ten yli­o­pis­tos­sa ja Nuor­ten tie­de­toi­min­nas­sa pe­rus­peri­aat­tee­na on tu­kea ja roh­kais­ta las­ten omaa ute­li­ai­suut­ta te­ke­mi­sen ja ko­kei­le­mi­sen kaut­ta. Tie­de­kas­va­tus­oh­jaa­jan teh­tä­vä­nä on pe­da­go­gis­ten rat­kai­su­jen avul­la saa­da ai­kaan tur­val­li­nen, ins­pi­roi­va ja las­ten ke­hi­tys­ta­sol­le so­pi­va ym­pä­ris­tö tut­ki­mi­sen ja oi­val­luk­sien ai­kaan­saa­mi­sek­si. Kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään mm. ta­ri­nal­li­suu­teen, ko­ke­muk­sel­li­suu­teen ja tut­ki­muk­sel­li­seen pe­da­go­giik­kaan.

Ke­nel­le kou­lu­tus so­vel­tuu?

Kou­lu­tus so­vel­tuu esim. var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jil­le, pe­rus­kou­lun opet­ta­jil­le ja ilta­päi­vä­ker­ho­jen oh­jaa­jil­le, jot­ka ha­lu­a­vat ri­kas­taa ope­tus­taan ope­tus­suun­ni­tel­man ta­voit­tei­den to­teut­ta­mi­sek­si. Opet­ta­jan oma ope­tet­ta­va aine ei ra­jaa osal­lis­tu­mis­ta.

Kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­neet voi­vat jär­jes­tää Las­ten yli­o­pis­to­toi­min­taa omal­la paik­ka­kun­nal­laan esim. ilta­päi­vä­ker­hoi­na. Ker­hot liit­ty­vät Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton koor­di­noi­maan Itä-Suo­men tie­de­kas­va­tus­ver­kos­toon.

Tu­los­ta esi­te!

Ope­tus­ta­vat

Kou­lu­tus to­teu­te­taan moni­muo­to-opin­toi­na, jon­ka run­ko­na toi­mii asi­an­tun­ti­ja­tuu­to­rin ve­tä­mä tuu­tor­ryh­mä (ko­koon­tuu vii­kon­lop­pu­na, ker­ran kuus­sa). Tuu­tor­ryh­mäs­sä to­teu­te­taan eri­lai­sia op­pi­mis­teh­tä­viä, joi­ta ri­kas­ta­vat asi­an­tun­ti­joi­den pi­tä­mät verk­ko­lu­en­not (kuun­nel­laan omal­ta mo­bii­li­lait­teel­ta ko­to­na tai työ­pai­kal­la, lu­en­nois­ta saa­ta­vil­la myös tal­len­teet). Tuu­tor­ryh­män lähi­päi­vis­tä voi olla kol­me ker­taa pois­sa, jol­loin on suo­ri­tet­ta­va lähi­päi­vän kor­vaa­vat teh­tä­vät. Sai­ras­tu­mis­ta­pauk­ses­sa tms. voi neu­vo­tel­la tuu­tor­ryh­män ve­tä­jän kans­sa.

Tu­tor­ryh­mien ve­tä­jä­nä toi­mii ke­mi­an ja fy­sii­kan ai­neen­o­pet­ta­ja sekä luo­kan­o­pet­ta­ja, Las­ten yli­o­pis­ton han­ke­koor­di­naat­to­ri, FM Niko Kyl­lö­nen.

Kou­lu­tus on ja­et­tu kol­meen mo­duu­liin.

Mo­duu­li I (5 op) 21.3.2020-17.6.2020

Tä­män mo­duu­lin ai­ka­na tu­tus­tu­taan, pe­reh­dy­tään Las­ten yli­o­pis­toon ja Nuor­ten tie­de­toi­min­taan, tie­teen fi­lo­so­fi­aan ja tut­ki­muk­sel­li­seen op­pi­mi­seen sekä eri­lai­siin op­pi­mis­ta tu­ke­viin ri­kas­tei­siin ku­ten li­sät­ty to­del­li­suus, di­gi­taa­li­set alus­tat, ver­kos­to­yh­teis­työ, ro­bo­tit. Kesä­kuus­sa vii­koil­la 23-25 opis­ke­li­joil­la on ti­lai­suus tu­tus­tua las­ten yli­o­pis­ton kesä­lei­rei­hin.

Aika­tau­lu

Verk­ko­lu­en­to­jen ai­heet:

1. Tie­de­kas­va­tus his­to­ri­an ja nyky­päi­vän va­los­sa (mm. mi­hin on ai­kai­sem­min kes­ki­tyt­ty ja mis­sä fo­kus on ny­ky­ään)
2. Kon­teks­ti­poh­jai­nen op­pi­mi­nen, il­mi­ö­op­pi­mi­nen ja yh­teis­kun­nal­lis­ten asi­oi­den si­säl­lyt­tä­mi­nen (ns. so­cio-scien­ti­fic is­su­es)
3. Tut­ki­muk­sel­li­suus luon­non­tie­teen ope­tuk­ses­sa
4. Bloo­min tak­so­no­mia op­pi­mis­teh­tä­vien laa­din­nas­sa
5. Op­pi­lai­den en­nak­ko­kä­si­tys­ten huo­mi­oi­mi­nen ope­tuk­ses­sa

Mo­duu­li II (5 op) 1.7.-30.9.2020

Tä­män mo­duu­lin ai­ka­na tu­le­vat tu­tuk­si eri­lai­set pe­da­go­gi­set rat­kai­sut ja nii­tä tu­ke­vat työ­ka­lut, ku­ten toi­min­nal­li­suus, ta­ri­nal­li­suus, draa­mal­li­suus ja il­mi­ö­op­pi­mi­nen.

Aika­tau­lu

Aika­tau­lu päi­vit­tyy myö­hem­min.

Mo­duu­li III (5 op) 1.10.-31.12.2020

Mo­duu­lis­sa III suun­ni­tel­laan ja to­teu­te­taan oma tie­de­kas­va­tus­pro­jek­ti. Pro­jek­ti toi­mii kou­lu­tuk­sen lop­pu­työ­nä ja sen voi ra­por­toi­da joko pe­rin­tei­ses­ti kir­jal­li­se­na työ­nä tai käyt­tä­en hy­väk­si eri­lai­sia luo­via me­ne­tel­miä (vi­de­ot, port­fo­li­ot…). Tie­toa ja ko­ke­muk­sia pro­jek­tin käy­tän­nön to­teu­tu­mi­ses­ta ja­e­taan yh­tei­ses­sä pää­tös­se­mi­naa­ris­sa.

Aika­tau­lu

Hin­ta

378 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen

Il­moit­tau­tu­mi­nen päät­tyy maa­nan­tai­na 9.3.2020 men­nes­sä
Kou­lu­tuk­seen ote­taan 20 osal­lis­tu­jaa il­moit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.

Il­moit­tau­tu­mi­nen on si­to­va. Il­moit­tau­tu­mi­sen voi pe­rua mak­sut­ta vii­mei­seen il­moit­tau­tu­mis­päi­vään men­nes­sä.

www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015