iPad neu­ro­psy­ki­at­ri­sen asi­ak­kaan te­ra­pi­as­sa 2: Toiminnanohjauksesta tunnetyöskentelyyn - sovellukset lasten terapiaa tukemassa

Tallennepaketti, non-stop

iPad neu­ro­psy­ki­at­ri­sen asi­ak­kaan te­ra­pi­as­sa 2: Toi­min­nan­oh­jauk­ses­ta tun­ne­työs­ken­te­lyyn – so­vel­luk­set las­ten te­ra­pi­aa tu­ke­mas­sa

Kuin­ka hyö­dyn­tää iPa­dia neu­ro­psy­ki­at­ris­ten asi­ak­kai­den te­ra­pi­as­sa

Täs­sä verk­ko­kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan so­vel­luk­siin, joi­den avul­la voi­daan las­ten te­ra­pi­as­sa har­joi­tel­la tai­to­ja. Näi­tä so­vel­luk­sia voi­daan myös hyö­dyn­tää koti­har­joit­te­lus­sa, jol­loin te­ra­pi­as­sa har­joi­tel­lut tai­dot voi­vat hel­pom­min juur­tua myös muu­hun ym­pä­ris­töön. Lai­te it­ses­sään voi mo­ti­voi­da ja in­nos­taa asi­a­kas­ta har­joit­te­le­maan sin­nik­kääm­min ja pi­dem­pään, kuin il­man lai­tet­ta: mo­bii­li­lai­te jak­saa an­taa asi­ak­kaal­le jat­ku­vas­ti po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta ja saa­da asi­ak­kaan te­ke­mään vie­lä yh­den har­joit­teen myös sil­loin, kun har­joit­te­lu muu­ten al­kai­si mais­tua puul­ta.

Tämä verk­ko­kou­lu­tus on toi­nen kol­mes­ta eril­li­ses­tä “Kuin­ka hyö­dyn­tää iPa­dia neu­ro­psy­ki­at­ris­ten asi­ak­kai­den te­ra­pi­as­sa” -kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­des­ta. Toi­nen  kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus kes­kit­tyy iPad-so­vel­lus­ten hyö­dyn­tä­mi­seen te­ra­pi­an tu­ke­na. En­sim­mäi­nen kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus to­teu­tui ke­vääl­lä 2019, toi­nen syk­syl­lä 2019 ja kol­mas ke­vääl­lä 2020.

Tallennepaketin sisältö

Saat lin­kin kou­lu­tuk­sen ma­te­ri­aa­liin sekä vii­si tal­len­net­ta, joi­den yh­teis­kes­to on noin 7,5 tun­tia.

We­bi­naa­ri­ker­roil­la tu­tus­tu­taan so­vel­luk­siin, joi­ta voi­daan hyö­dyn­tää tai­to­jen har­joit­te­lun tu­ke­na. Näis­tä so­vel­luk­sis­ta osa on saa­ta­vil­la myös muil­le käyt­tö­jär­jes­tel­mil­le. So­vel­luk­sis­ta osa on mak­sut­to­mia ja osa mak­sul­li­sia, jo­ten esi­tel­ty­jä so­vel­luk­sia voi­daan oh­ja­ta myös ko­tiin, kou­luun tai päi­vä­ko­tiin te­ra­pi­an ulko­puo­lis­ta har­joit­te­lua tu­ke­maan. So­vel­luk­set so­vel­tu­vat par­hai­ten las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le te­ra­peu­teil­le, mut­ta nii­tä voi­daan hyö­dyn­tää myös mui­den asi­a­kas­ryh­mien kans­sa. So­vel­lus­ten tie­to­tur­vaa kä­si­tel­lään jo­kai­sel­la we­bi­naa­ri­ker­ral­la.

We­bi­naa­ri 1: Haas­ta hah­mot­ta­mi­se­si!

We­bi­naa­ri 2: Mitä ta­pah­tui­kaan – kes­kit­ty­mi­nen ja no­pea loo­gi­nen päät­te­ly

We­bi­naa­ri 3: Py­säh­dy – suun­nit­te­le – tee – tar­kis­ta – ar­vi­oi –  toi­min­nan­oh­jauk­sen tai­to­jen har­joit­te­lu

We­bi­naa­ri 4: Kun kynä ei vie­lä oi­kein tot­te­le – hie­no­mo­to­riik­kaa har­joit­ta­vat so­vel­luk­set

We­bi­naa­ri 5: Tun­ne tun­tee­si ja tuo ne tur­val­li­ses­ti esil­le – tun­ne­työs­ken­te­lyä iPa­din avul­la

Tavoitteet

Tä­män verk­ko­kou­lu­tuk­sen jäl­keen osal­lis­tu­jal­la on hyvä kä­si­tys so­vel­luk­sis­ta, joi­ta voi­daan käyt­tää tai­to­jen har­joit­te­luun te­ra­pi­as­sa ja hän on saa­nut vink­ke­jä nii­den käyt­töön. Verk­ko­kou­lu­tuk­ses­sa esi­tel­tä­vät so­vel­luk­set ovat iOS-so­vel­luk­sia. So­vel­luk­set so­vel­tu­vat par­hai­ten las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le te­ra­peu­teil­le, mut­ta nii­tä voi­daan hyö­dyn­tää myös mui­den asi­a­kas­ryh­mien kans­sa.

Suoritusmerkintä

Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta suo­ri­tus­mer­kin­nän (1 op) kir­joi­ta 2 si­vun mit­tai­nen op­pi­mis­päi­vä­kir­ja, jos­sa ku­vaat mit­kä oli­vat kou­lu­tuk­sen kes­kei­set si­säl­tö­an­nit it­sel­le­si ja mi­ten voit opit­tua so­vel­taa omas­sa työs­sä­si. Voit sa­mal­la an­taa myös pa­lau­tet­ta kou­lu­tuk­ses­ta.

Kouluttaja

Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, verk­ko­pe­da­go­gi
Hei­di Åker­lund, NDT/Bo­bath -toi­min­ta­te­ra­peut­ti, neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja

Kohderyhmä

Las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vät kun­tou­tuk­sen ja las­ten­neu­ro­lo­gi­an alan am­mat­ti­lai­set, puhe­te­ra­peu­tit, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, fy­si­o­te­ra­peu­tit, neu­ro­psy­ki­at­ri­set val­men­ta­jat, var­hais­kas­va­tuk­sen asi­an­tun­ti­jat, kas­va­tus- ja ope­tus­alan opis­ke­li­jat, kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jat ja näi­tä am­mat­ti­hen­ki­löi­tä kou­lut­ta­vat oppi­lai­tok­set.

Tallennepaketti

Kou­lu­tus on tal­len­net­tu syk­syl­lä 2019 Snell­man-kesä­yli­o­pis­tos­sa jär­jes­te­tyn we­bi­naa­ri­sar­jan yh­tey­des­sä. Os­ta­es­sa­si tal­len­ne­pa­ke­tin, voit siis kat­sel­la ja kuun­nel­la nii­tä si­nul­le so­pi­va­na ai­ka­na ja pai­kas­sa. Tal­len­ne­pa­ke­tin käyt­tö­aika on yksi vuo­si.

Hinta

87  € (sis alv.)

Ilmoittautumiset

Ti­laa tal­len­ne­pa­ket­ti pai­na­mal­la alla ole­vaa Il­moit­tau­du-pai­ni­ket­ta ja täyt­tä­mäl­lä avau­tu­vaan lo­mak­kee­seen yh­teys­tie­tosi.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015