iPad neu­ro­psy­ki­at­ri­sen asi­ak­kaan te­ra­pi­as­sa 3: Laita laite liikuttamaan - toiminnalliset iPad-sovellukset lasten terapiassa

23.3.-27.4.2020, verkko

iPad neu­ro­psy­ki­at­ri­sen asi­ak­kaan te­ra­pi­as­sa 3: Lai­ta lai­te lii­kut­ta­maan – toi­min­nal­li­set iPad-so­vel­luk­set las­ten te­ra­pi­as­sa

Kuin­ka hyö­dyn­tää iPa­dia neu­ro­psy­ki­at­ris­ten asi­ak­kai­den te­ra­pi­as­sa

Täs­sä verk­ko­kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan toi­min­nal­li­siin so­vel­luk­siin, joi­den avul­la iPa­dis­tä tu­lee toi­min­nal­li­nen, lii­kun­nal­li­nen ja asi­a­kas­ta uu­del­la ta­val­la ak­ti­voi­va lai­te. Tek­no­lo­gia näh­dään usein käyt­tä­jään­sä pas­si­voi­va­na lait­tee­na, joka saa asi­ak­kaat jää­mään ruu­dun ää­reen en­tis­tä enem­män. iPa­din käyt­tö ei kui­ten­kaan tar­vit­se olla tätä. Kou­lu­tuk­ses­sa esi­tel­tä­vil­lä toi­min­nal­li­sil­la lisä­lait­teil­la saat te­ra­pi­a­työ­hön uu­den ulot­tu­vuu­den, konk­reet­ti­sen ja kä­sin kos­ke­tel­ta­van tai liik­ku­maan in­nos­ta­van, mikä ta­voit­tee­si on­kaan! Toi­min­nal­lis­ten lisä­lait­tei­den avul­la iPa­dis­ta avau­tuu uusi ulot­tu­vuus.

Tämä verk­ko­kou­lu­tus on vii­mei­nen kol­mes­ta eril­li­ses­tä “Kuin­ka hyö­dyn­tää iPa­dia neu­ro­psy­ki­at­ris­ten asi­ak­kai­den te­ra­pi­as­sa” -kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­des­ta. En­sim­mäi­nen kä­sit­te­li iPa­din hyö­dyn­tä­mis­tä op­pi­mi­sen tu­ke­na ja toi­nen kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus kes­kit­tyi iPad-so­vel­lus­ten hyö­dyn­tä­mi­seen te­ra­pi­an tu­ke­na. En­sim­mäi­nen kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus to­teu­tui ke­vääl­lä 2019, toi­nen syk­syl­lä 2019 ja kol­mas ke­vääl­lä 2020.

Sisältö

We­bi­naa­ri­ker­roil­la tu­tus­tu­taan toi­min­nal­li­siin so­vel­luk­siin, joil­la voi­daan tuo­da kä­sin kos­ke­tel­ta­vaa konk­re­ti­aa iPa­din kans­sa teh­tä­vään har­joit­te­luun. Näis­tä so­vel­luk­sis­ta ja lisä­lait­teis­ta osa on saa­ta­vil­la myös muil­le käyt­tö­jär­jes­tel­mil­le. So­vel­luk­sis­ta suu­rin osa on mak­sut­to­mia, mut­ta lisä­lait­teet lä­hes aina mak­sul­li­sia. Osan voi hank­kia Suo­mes­ta ja osan ti­la­ta ulko­mail­ta. Esi­tel­ty­jä so­vel­luk­sia ja lisä­lait­tei­ta hyö­dyn­ne­tään jo nyt pie­nes­ti suo­ma­lai­sis­sa kou­luis­sa ja var­hais­kas­va­tuk­sen yk­si­köis­sä. So­vel­luk­set so­vel­tu­vat par­hai­ten las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le te­ra­peu­teil­le, mut­ta nii­tä voi­daan hyö­dyn­tää myös mui­den asi­a­kas­ryh­mien kans­sa. So­vel­lus­ten tie­to­tur­vaa kä­si­tel­lään jo­kai­sel­la we­bi­naa­ri­ker­ral­la.

23.3.2020 klo 17.30-19.00 We­bi­naa­ri 1: Hok­saat­kos tä­män? Toi­min­nal­li­set lisä­lait­teet hah­mot­ta­mi­sen tai­to­jen har­joit­te­lus­sa

30.3.2020 klo 17.30-19.00 We­bi­naa­ri 2:  Kie­li sol­mus­sa ja nu­me­ro­mer­kit nu­rin­pe­rin  – haus­kuut­ta äi­din­kie­len, vie­rai­den kiel­ten ja ma­te­ma­tii­kan har­joit­te­luun

6.4.2020 klo 17.30-19.00 We­bi­naa­ri 3: Poh­di, poh­di, poh­di! Toi­min­nal­li­suut­ta tab­le­tin käyt­töön loo­gi­sen päät­te­lyn ja toi­min­nan­oh­jauk­sen tai­to­jen har­joit­te­lus­sa

20.4.2020 klo 17.30-19.00 We­bi­naa­ri 4: Lii­ket­tä ni­ve­liin! Toi­min­nal­li­set so­vel­luk­set kar­ke­a­mo­to­rii­kan haas­teis­sa

27.4.2020 klo 17.30-19.00 We­bi­naa­ri 5: Sor­met sol­mus­sa – toi­min­nal­li­set so­vel­luk­set hie­no­mo­to­riik­kaa har­joit­ta­mas­sa

Tavoitteet

Tä­män verk­ko­kou­lu­tuk­sen jäl­keen osal­lis­tu­jal­la on hyvä kä­si­tys iPa­diin saa­ta­vis­ta toi­min­nal­li­sis­ta lisä­lait­teis­ta ja hän on saa­nut vink­ke­jä nii­den käyt­töön te­ra­pi­as­sa. Verk­ko­kou­lu­tuk­ses­sa esi­tel­tä­vät so­vel­luk­set ovat iOS-so­vel­luk­sia ja nii­hin saa­ta­via lisä­lait­tei­ta. Kaik­ki lisä­lait­teet ovat mak­sul­li­sia. Osan lisä­lait­teis­ta voi ti­la­ta Suo­mes­ta ja osan ulko­mail­ta.  So­vel­luk­set so­vel­tu­vat par­hai­ten las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le te­ra­peu­teil­le, mut­ta nii­tä voi­daan hyö­dyn­tää myös mui­den asi­a­kas­ryh­mien kans­sa.

Suoritusmerkintä

Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta suo­ri­tus­mer­kin­nän (1 op) kir­joi­ta 2 si­vun mit­tai­nen op­pi­mis­päi­vä­kir­ja, jos­sa ku­vaat mit­kä oli­vat kou­lu­tuk­sen kes­kei­set si­säl­tö­an­nit it­sel­le­si ja mi­ten voit opit­tua so­vel­taa omas­sa työs­sä­si. Voit sa­mal­la an­taa myös pa­lau­tet­ta kou­lu­tuk­ses­ta. Op­pi­mis­päi­vä­kir­jat pa­lau­te­taan Open Bad­ge -jär­jes­tel­mään.

Kouluttajat

Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, verk­ko­pe­da­go­gi
Hei­di Åker­lund, NDT/Bo­bath -toi­min­ta­te­ra­peut­ti, neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja

Kohderyhmä

Las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vät kun­tou­tuk­sen ja las­ten­neu­ro­lo­gi­an alan am­mat­ti­lai­set, puhe­te­ra­peu­tit, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, fy­si­o­te­ra­peu­tit, neu­ro­psy­ki­at­ri­set val­men­ta­jat, var­hais­kas­va­tuk­sen asi­an­tun­ti­jat, kas­va­tus- ja ope­tus­alan opis­ke­li­jat, kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jat ja näi­tä am­mat­ti­hen­ki­löi­tä kou­lut­ta­vat oppi­lai­tok­set.

Aika

Aika­tau­luun on tu­los­sa muu­tok­sia – päi­vi­täm­me uu­det tie­dot mah­dol­li­sim­man pian

Hinta

90 €

Ilmoittautumiset

15.3.2020 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015