Elämän selviytymispeli ja päihdeasiakkaan asema ja oikeudet

Ehkäisevän päihdetyön viikko: koulutus sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille 6.11.19 Iisalmi

Nuorten päihdekäyttö ja siihen puuttuminen kohtuullisesti vaikuttamalla

Kou­lut­ta­ja­na Pent­ti Ko­va­lai­nen, Las­ten­koti Sal­mi­La

Voi­daan­ko lap­sel­ta odot­taa itse­oh­jau­tu­vuut­ta?
Mil­loin ja mis­sä asi­ois­sa? Lap­set ja nuo­ret jou­tu­vat te­ke­mään elä­mäs­sään jat­ku­via va­lin­to­ja, mut­ta onko oi­kein odot­taa että he sii­hen aina ky­ke­ne­vät itse­oh­jau­tu­vas­ti? Mikä on ai­kuis­ten mer­ki­tys lap­sen maa­il­mas­sa, vai onko sen mer­ki­tys hä­mär­ty­nyt niin kou­lus­sa kuin ko­to­na.
Tur­vat­to­muu­den ja ah­dis­tuk­sen tun­ne syn­tyy kun ei ole vä­li­nei­tä teh­dä va­lin­to­ja itse­oh­jau­tu­vas­ti. Ah­dis­tuk­seen ja ar­jen ”tyl­syy­teen” ha­e­taan hel­po­tus­ta päih­teis­tä tai lääk­keis­tä, jol­loin hel­pos­ti pää­dy­tään on­gel­mat rat­kai­se­maan ke­mi­al­li­ses­ti.

Mo­nis­sa kou­luis­sa lap­sil­ta vaa­di­taan sel­lais­ta itse­oh­jau­tu­vuut­ta, jo­hon he ei­vät vie­lä ky­ke­ne. Itse­oh­jau­tu­vuu­den ke­hi­tys kul­kee vah­vas­ti käsi kä­des­sä ai­vo­jen otso­loh­ko­jen ke­hi­tyk­sen kans­sa ja otso­loh­ko­jen ke­hi­tys jat­kuu ai­kui­suu­teen saak­ka”.
(Psy­ko­lo­gi­an toh­to­ri Aino Saa­ri­nen, Hel­sin­gin ja Ou­lun yli­o­pis­to.)

Mai­nit­tu itse­oh­jau­tu­vuu­teen liit­ty­vä on­gel­ma esiin­tyy myös laa­jem­min las­ten ja nuor­ten elä­mäs­sä.

Päihdeasiakkaan asema ja oikeudet

Kou­lut­ta­ja­na päih­de­asia­mies Tuu­la Sil­lan­pää, EHYT ry.

Mak­su­ton kou­lu­tus­ti­lai­suus so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­sil­le sekä kas­va­tus- ja ope­tus­a­lal­la työs­ken­te­le­vil­le.  Kou­lu­tus on avoin myös kai­kil­le kiin­nos­tu­neil­le.

Aika ja paik­ka
Ke 6.11.2019  klo 13.00 – 15.30
Luma-kes­kus Ma­jak­ka,  Sa­von­katu 5, Ii­sal­mi -sali.
Kou­lu­tuk­seen si­säl­tyy ilta­päi­vä­kah­vit Ylä-Sa­von seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ja Päi­vä­kes­kus Py­sä­kin tar­jo­a­mi­na.

Eh­käi­se­vän päih­de­työn vii­kon  kou­lu­tus­ti­lai­suus ja il­lan ylei­sö­lu­en­to jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Ylä-Sa­von SOTE:n kans­sa, mu­ka­na myös Ylä-Sa­von seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä sekä Päi­vä­kes­kus Py­säk­ki
Huo­maat­han, että ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia, ei en­nak­ko­il­moit­tau­tu­mis­ta!
Il­lan ylei­sö­lu­en­non  esit­te­lyn näet seu­raa­val­la si­vul­la tai  klik­kaa täs­tä

Tervetuloa !
Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015