Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus (40 op)

17.2.2020-3.2.2021, Kuopio - menossa oleva koulutus

Las­ten tun­ne­tai­to-oh­jaa­ja MM® -kou­lu­tus (40 op)

Kou­lu­tuk­ses­ta ker­ro­taan Tun­ne­kuo­hu­jen kes­kel­lä – am­mat­ti­lai­sen jak­sa­mi­nen ja tun­tee -we­bi­naa­ris­sa. We­bi­naa­ris­ta teh­tyyn tal­len­tee­seen pää­set  täs­tä. (Tal­len­ne­link­ki avau­tuu hi­taas­ti.)

”Tun­ne­tai­dot nou­se­vat aka­tee­mis­ten tai­to­jen rin­nal­le kou­lu­jen ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa. Lu­ke­mi­sen, las­ke­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen li­säk­si on tär­keä osa­ta sa­noit­taa tun­tei­taan ja kä­si­tel­lä nii­tä. Kes­ki-Sa­vos­sa on teh­ty jo vuo­sia tun­ne­kas­va­tus­ta kou­luis­sa.”  Kat­so vi­deo täs­tä. SS 19.11.2019

Las­ten Tun­ne­tai­to-oh­jaa­ja MM® -kou­lu­tuk­ses­sa opis­kel­laan tun­ne­tai­to­jen oh­jaa­mis­ta 3-16 vuo­ti­ail­le lap­sil­le ja nuo­ril­le oma­koh­tai­ses­ti ja moni­me­ne­tel­mäl­li­ses­ti (MM). Kou­lu­tuk­sen las­ken­nal­li­nen opin­to­pis­te­mää­rä on 40 opin­to­pis­tet­tä.

Kou­lu­tuk­sen käy­ty­ään osal­lis­tu­ja on saa­nut työ­ka­lut oh­ja­ta ryh­mä­muo­toi­sia las­ten tun­ne­ryh­miä, aut­taa lap­sia tun­ne­keho­yh­tey­den ja itse­tun­non vah­vis­ta­mi­ses­sa sekä tu­kea las­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­ses­ti omas­sa tun­ne­il­mai­sus­saan. Osal­lis­tu­jal­la on ym­mär­rys­tä kat­soa lap­sen käyt­täy­ty­mi­sen ta­ka­na vai­kut­ta­viin syi­hin ja tu­kea las­ta hä­nen omal­la kie­lel­lään.

Kou­lu­tuk­ses­sa on mu­ka­na myös satu­hie­ron­ta, draa­man me­ne­tel­mät, tun­tei­den va­pau­tus­tek­niik­ka EFT sekä myö­tä­e­lä­vä väki­val­la­ton vuo­ro­vai­ku­tus NVC.

Kou­lu­tuk­ses­sa on kak­si rin­nak­kain ete­ne­vää op­pi­mis­pol­kua. Hen­ki­lö­koh­tai­nen mat­ka omien tun­tei­den ää­rel­le ja omien tun­ne­tai­to­jen ke­hit­tä­mi­nen, sekä am­ma­til­li­nen pol­ku lap­sen tun­ne-elä­män ke­hit­ty­mi­sen ym­mär­tä­mi­seen ja oh­jaa­mi­sen tai­to­jen ke­hit­tä­mi­seen.

Lop­pu­työ­nään osal­lis­tu­ja suun­nit­te­lee ja to­teut­taa oh­ja­tun las­ten tai nuor­ten tun­ne­tai­to­ryh­män omas­sa lähi­pii­ris­sään tai työ­yh­tei­sös­sään. Lop­pu­työn kaut­ta opis­ke­li­jan työ­yh­tei­sö hyö­tyy kou­lu­tuk­ses­ta jo kou­lu­tuk­sen ai­ka­na.

Kou­lu­tuk­ses­sa on lähi­o­si­oi­den li­säk­si it­se­näi­se­nä työs­ken­te­ly­nä kir­jal­li­suu­teen tu­tus­tu­mis­ta, kir­jal­li­sia sekä toi­min­nal­li­sia etä­teh­tä­viä ja pien­ryh­mä­työs­ken­te­lyä kun­kin lähi­o­si­on vä­lis­sä sy­ven­tä­mäs­sä op­pi­mis­ta.

Koulutuksen taustaa 

Kou­lu­tus pe­rus­tuu tun­ne- ja tai­de­te­ra­pi­as­ta so­vel­let­tui­hin ko­ke­muk­sel­li­siin me­ne­tel­miin, po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan ja psy­ko­fyy­si­syy­den näkö­kul­miin, tar­koi­tus- ja voi­ma­vara­kes­kei­seen logo­te­ra­pi­aan, toi­min­nal­li­siin ja luo­viin tun­ne­tai­to­jen op­pi­mi­sen me­ne­tel­miin sekä kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­jän, Anne-Mari Jääs­ki­sen omas­sa työs­sään vuo­sien mit­taan ke­hit­tä­miin har­joit­tei­siin las­ten ja ai­kuis­ten tun­ne­työs­ken­te­lys­sä.

Kou­lu­tuk­ses­sa opis­kel­laan tun­ne- ja tar­ve­läh­töi­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen pe­rus­teet Mars­hall Ro­sen­ber­gin NVC – Non­vi­o­lent Com­mu­ni­ca­ti­on -pro­ses­siin no­jau­tu­en. Nämä tun­ne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot tu­ke­vat las­ta tun­ne­ke­hi­tyk­ses­sä sekä it­sen­sä il­mai­se­mi­ses­sa ja eri­to­ten aut­ta­vat ai­kuis­ta koh­taa­maan ja kuu­le­maan las­ta tun­ne­ti­lan­teis­sa.

Tavoitteet 

Kou­lu­tus an­taa konk­reet­ti­sia työ­ka­lu­ja tu­kea lap­sia ja nuo­ria tun­ne­tai­to­jen ke­hit­ty­mi­ses­sä ta­voit­teel­li­ses­ti eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia, luo­via ja ke­hol­li­sia me­ne­tel­miä hyö­dyn­tä­en.

Omiin tun­tei­siin tu­tus­tu­mi­sen myö­tä kas­vat­ta­ja pys­tyy vah­vem­min ja läs­näo­le­vam­min tu­ke­maan lap­sia ja nuo­ria tun­ne­tai­to­jen ke­hit­ty­mi­ses­sä sekä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa että ta­voit­teel­li­sis­sa oh­jaus­het­kis­sä. Kou­lu­tus toi­mii myös voi­maan­nut­ta­va­na ko­ke­muk­se­na ja hen­ki­lö­koh­tai­se­na kas­vu­pro­ses­si­na.

Pa­lau­tet­ta kou­lu­tuk­ses­ta:

Aika

Kou­lu­tus­päi­vien kel­lo­ajat
1. osio klo 9-17
2.-7. osio: 1. päi­vä klo 10-18, 2. ja 3. päi­vä klo 8-16

Kou­lu­tus to­teu­te­aan Kuo­pi­os­sa.

Kouluttajat

pää­kou­lut­ta­ja:

vie­rai­le­vat kou­lut­ta­jat:

Rakenne ja lähiopetusjaksot 

Kou­lu­tuk­ses­sa on seit­se­män lähi­o­si­o­ta, jois­sa ko­ke­muk­sel­li­suus ja omat oi­val­luk­set ovat tär­ke­äs­sä osas­sa te­o­ri­an ja kes­kus­te­lun li­säk­si.

ma-ke 17.-19.2.2020 Pe­rus­tie­toa tun­teis­ta ja tun­ne­tai­dois­ta

kou­lut­ta­ja: Tit­ta Ka­ran­ta

2. osio
ti-ke 28.-29.4.2020

kou­lut­ta­ja: Tit­ta Ka­ran­ta

3. osio
ti-ke 2.-3.6.2020

kou­lut­ta­jat: Tit­ta Ka­ran­ta ja verk­ko-osi­ol­la Ka­ri­ta Palo­mäki

4. osio
ma-ke 24.-26.8.2020

kou­lut­ta­jat: Tit­ta Ka­ran­ta ja Lee­na Yli­mäki

5. osio
ti-ke 6.-7.10.2020

kou­lut­ta­jat: Tit­ta Ka­ran­ta ja San­na Tuo­vi­nen tai Topi Lai­ti­nen

6. osio
ke-to 2.-3.12.2020 

kou­lut­ta­ja: Sara Hell­sten

7. osio
ti-ke 2.-3.2.2021 

kou­lut­ta­ja: Tit­ta Ka­ran­ta

Lähi­o­pis­ke­lu
Lähi­o­si­oil­la opis­ke­lu ta­pah­tuu moni­me­ne­tel­mäl­li­ses­ti ja ko­ke­muk­sel­li­ses­ti. Osal­lis­tu­jan omat ko­ke­muk­set ja oi­val­luk­set ovat si­ten tär­ke­äs­sä roo­lis­sa. Käy­täm­me luo­vaa tun­ne­työs­ken­te­lyä, ke­hol­lis­ta, liik­keel­lis­tä ja mie­li­ku­val­lis­ta työs­ken­te­lyä, myön­teis­tä kos­ke­tus­ta, sa­dun maa­il­maa, tie­toi­suus- ja hen­gi­tys­har­joi­tuk­sia, draa­man kei­no­ja sekä kir­joit­ta­mis­ta vä­li­nee­näm­me.

It­se­näi­nen työs­ken­te­ly
Kou­lu­tuk­ses­sa käy­te­tään help­po­käyt­töis­tä ”Opis­ke­li­jan si­vut” -verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­töä (Mood­le). Si­vuil­la on kou­lu­tuk­seen liit­ty­vää ma­te­ri­aa­lia osi­oit­tain au­ke­a­vis­sa mo­duu­leis­sa, myös teh­tä­vä­pa­lau­tuk­set teh­dään sen kaut­ta.

It­se­näi­nen opis­ke­lu etä­jak­soil­la si­säl­tää:

Kou­lu­tuk­seen si­säl­tyy lop­pu­työ­hön liit­ty­vä hen­ki­lö­koh­tai­nen kon­sul­taa­ti­o­aika oman kou­lut­ta­jan kans­sa pu­he­li­mit­se tai verk­ko­ta­paa­mi­se­na.

Li­säk­si kou­lu­tuk­seen si­säl­tyy verk­ko­ta­paa­mi­nen kou­lu­tuk­sen lop­pu­vai­hees­sa koko ryh­män ja kou­lut­ta­jan kes­ken. Verk­ko­ta­paa­mi­seen tar­vi­taan vain tie­to­kone, net­ti­yh­teys ja kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta.

Kou­lu­tus­kir­jal­li­suus on suo­men­kie­lis­tä.

Läsnäolovaatimus ja koulutukseen sitoutuminen

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää si­tou­tu­mis­ta kou­lu­tuk­seen koko kou­lu­tuk­sen ja sen lähi­jak­so­jen ajan. Kou­lu­tus­päi­vät ovat in­ten­sii­vi­siä ja täyt­tä läs­nä­oloa vaa­ti­via – jä­tät­hän ne muil­ta vel­vol­li­suuk­sil­ta va­paik­si. Var­mis­tat­han osal­lis­tu­mi­se­si lähi­o­si­oi­hin koko kou­lu­tus­päi­vän ja sen kel­lon­ai­ko­jen ajan. Eri­tyi­sen tär­ke­ää läs­nä­olo on 1. ja 2. osi­oil­la. Mi­kä­li tie­dät ole­va­si es­ty­nyt pää­se­mäs­tä jol­le­kin lähi­o­si­oil­le, ha­et­han seu­raa­vaan kou­lu­tus­ryh­mään.

Kou­lu­tus on in­ten­sii­vi­nen mat­ka tun­tei­den maa­il­maan eikä lähi­o­si­oi­den ko­ke­muk­sel­li­suut­ta voi­da kor­va­ta etä­teh­tä­vil­lä.

Kohderyhmä 

Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu pe­da­go­gi­sen, hoi­dol­li­sen, te­ra­peut­ti­sen sekä so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­sil­le, jot­ka työs­ken­te­le­vät las­ten ja lap­si­ryh­mien kans­sa pää­toi­mi­ses­ti tai avus­ta­vis­sa teh­tä­vis­sä tai ai­ko­vat sel­lai­siin teh­tä­viin, eli opet­ta­jat, las­ten­tar­han­o­pet­ta­jat, per­he­päi­vä­hoi­ta­jat, las­ten­hoi­ta­jat, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, fy­si­o­te­ra­peu­tit, puhe­te­ra­peu­tit, psy­ko­lo­git, psy­ki­at­ri­set sai­raan­hoi­ta­jat, las­ten­suo­je­lun hen­ki­lös­tö. Kou­lu­tus so­vel­tuu myös esi­mer­kik­si yrit­tä­jil­le tai yh­dis­tys­ten jä­se­nil­le, jot­ka ha­lu­a­vat tar­jo­ta tun­ne­tai­to­ryh­miä tai tu­kea las­ta tun­ne­tai­dois­sa osa­na omaa toi­min­taan­sa. Kou­lu­tuk­seen voi­daan ot­taa enin­tään 16 opis­ke­li­jaa. Pai­kat va­ra­taan so­vel­tu­vil­le ha­ki­joil­le il­moit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä ja ryh­mä voi tul­la täy­teen jo en­nen vii­meis­tä haku­päi­vää. Osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää Suo­men kie­len su­ju­vaa hal­lin­taa: yleis­ten kie­li­tut­ki­mus­ten tai­to­ta­soa  C1/B2.

Kat­so kou­lu­tuk­sen ly­hyt esit­te­ly­vi­de­ot täs­tä  ja täs­tä
Kat­so myös vi­deo, jos­sa kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­neet ker­to­vat, mil­lais­ta opis­ke­lu kou­lu­tuk­ses­sa on ja mi­ten se on hei­tä hyö­dyt­tä­nyt. Kat­so opis­ke­li­joi­den vi­deo täs­tä.

Jos olet kiin­nos­tu­nut Las­ten Tun­ne­tai­to-oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­ses­ta, voit pyy­tää tun­nin we­bi­naa­ri­tal­len­teen kat­sot­ta­vak­si tun­ne­kuo­huis­ta sekä kou­lu­tuk­ses­ta Snell­man-kesä­yli­o­pis­tol­ta säh­kö­pos­tit­se: asi­a­kas­pal­ve­lu@snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi  We­bi­naa­ris­sa kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­jä Anne-Mari Jääs­ki­nen ja kou­lut­ta­ja Tit­ta Ka­ran­ta ker­to­vat tun­ne­kuo­hus­sa vai­kut­ta­vis­ta te­ki­jöis­tä, tun­tei­den ta­ka­na vai­kut­ta­vis­ta tar­peis­ta sekä itse kou­lu­tuk­ses­ta.

Koulutukseen hakeminen

Kir­joi­ta it­ses­tä­si ja elä­män­ti­lan­tees­ta­si va­paa, tii­vis (max. 1,5 s) ku­vaus, jos­sa ker­rot ai­na­kin seu­raa­vat asi­at:

1. Ai­em­mat kou­lu­tuk­set ja työ­teh­tä­vä­si (eri­to­ten tun­ne­tai­to-oh­jaa­juu­teen mie­les­tä­si liit­ty­vät).
2. Mik­si ha­keu­dut kou­lu­tuk­seen?
3. Mik­si ha­lu­at op­pia tun­ne­tai­to­jen oh­jaa­mis­ta lap­sil­le ja/tai nuo­ril­le?
4. Mil­lais­ta työs­ken­te­lyä olet it­se­si ja tun­tei­de­si kans­sa teh­nyt?
5. Ker­ro ly­hy­es­ti elä­män­ti­lan­tees­ta­si
6. Mi­ten mah­dol­lis­tat opis­ke­lun ajal­li­ses­ti (sekä lähi­o­si­ot että nii­den vä­li­set oma-ai­kai­set opis­ke­lut)?
7. Tuo ha­lu­tes­sa­si esil­le myös mui­ta asi­oi­ta it­ses­tä­si, ku­ten vah­vuu­te­si ja haas­tee­si
8. Muis­ta yh­teys­tie­tosi

Lä­he­tä ha­ke­mus 29.1.2020 men­nes­sä säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­seen asi­a­kas­pal­ve­lu@snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi tai osoit­tee­seen Snell­man-kesä­yli­o­pis­to, Haa­pa­nie­men­katu 40 C, 70110 Kuo­pio. Lai­ta säh­kö­pos­tin ot­si­kok­si tai kir­jeen viit­teek­si: Ha­ke­mus las­ten tun­ne­tai­to-oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­seen.

Kou­lu­tuk­seen voi­daan ot­taa enin­tään 16 opis­ke­li­jaa. Pai­kat va­ra­taan so­vel­tu­vil­le ha­ki­joil­le il­moit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Ha­ki­jat saa­vat tie­don va­li­tuk­si tu­le­mi­ses­taan sitä mu­kaa, kun kou­lut­ta­jat ovat pe­reh­ty­neet lä­he­tet­tyi­hin ha­ke­muk­siin. Kou­lu­tus­pai­kan vas­taan­ot­ta­mi­nen on si­to­vaa. Ha­ke­muk­se­si hy­väk­syt­tyä pää­set kou­lu­tuk­sen Odo­tus­huo­ne-verk­ko­ym­pä­ris­töön tu­tus­tu­maan jo kou­lu­tuk­sen tee­moi­hin ja ly­hyt­vi­de­oi­hin.

Kou­lu­tus ei so­vel­lu akuu­tis­sa krii­sis­sä ole­vil­le il­man hen­ki­lö­koh­tais­ta te­ra­pi­aa kou­lu­tuk­sen rin­nal­la ja mah­dol­li­suut­ta te­ra­pi­a­työs­ken­te­lyyn lähi­o­si­oi­den yh­tey­des­sä. Il­moi­ta sil­loin ha­ke­muk­ses­sa­si näis­tä. Tar­vit­ta­es­sa kou­lut­ta­ja on si­nuun yh­tey­des­sä en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Hinta

3350 e Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton. Las­ku­te­taan nel­jäs­sä eräs­sä 837,50 e/erä; kol­me erää vuon­na 2020 ja yksi erä vuon­na 2021. Tar­vit­ta­es­sa las­ku­tus use­am­mas­sa eräs­sä.
Li­säk­si opis­ke­li­ja hank­kii pie­nen tar­vi­ke­pa­ke­tin luo­vaa työs­ken­te­lyä var­ten (n. 25 e)

Kou­lu­tuk­sen opin­to­pis­te­mää­rä (40 op) täyt­tää ai­kuis­kou­lu­tus­tuen kol­men opin­to­pis­teen kes­ki­mää­räi­sen kuu­kau­sit­tai­sen ker­ty­mä­vaa­ti­muk­sen, jos jäät työs­tä­si opin­to­va­paal­le, mut­ta oma kou­lu­tus tu­lee aina erik­seen hy­väk­syt­tää kou­lu­tus­ra­has­tol­la. Tuen saa­mis­eh­to­jen täyt­ty­mi­ses­tä ja oman kou­lu­tuk­sen kuu­lu­mi­ses­ta ai­kuis­kou­lu­tus­tuen pii­riin saa tar­vit­ta­es­sa lisä­tie­toa Kou­lu­tus­ra­has­tol­ta www.kou­lu­tus­ra­has­to.fi Joil­lain paik­ka­kun­nil­la kou­lu­tuk­seen on voi­nut ha­kea myös oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus­tu­kea tie­tyin eh­doin. Kysy li­sää oman paik­ka­kun­ta­si oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus­kes­kuk­ses­ta.

Lisätiedot
Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015