Tabletit ja kännykät kieltenopetuksessa

19.2.2020, Iisalmi

Tab­le­tit ja kän­ny­kät kiel­ten­o­pe­tuk­ses­sa -kou­lu­tuk­ses­ta  saat uu­sia kei­no­ja, joil­la teh­tä­vien, ko­kei­den ja ma­te­ri­aa­lien suun­nit­te­lu on moni­puo­lis­ta ja mie­le­käs­tä, jopa haus­kaa ja help­poa!  Pys­tyt tu­ke­maan op­pi­lai­den luo­vaa työs­ken­te­ly­o­tet­ta ja mo­ti­vaa­ti­o­ta en­tis­tä pa­rem­min!

Sisältö
Tavoite

Tu­tus­tut so­vel­luk­siin, joi­den avul­la tuet op­pi­joit­ten omaa ak­tii­vi­suut­ta, luo­vem­paa työs­ken­te­ly­o­tet­ta ja mo­ti­vaa­ti­o­ta kiel­ten opis­ke­luun (Cre­a­ti­ve Le­ar­ning -app­sit). Lä­hes kaik­ki esi­merk­ki­so­vel­luk­set ovat il­mai­sia. Tu­tus­tut myös oh­jel­miin, joi­den avul­la oman oppi­ma­te­ri­aa­lin ja eri­lais­ten teh­tä­vien sekä ko­kei­den suun­nit­te­le­mi­nen on mie­le­käs­tä, haus­kaa ja help­poa unoh­ta­mat­ta kiel­ten­o­pet­ta­jien laa­jaa ma­te­ri­aa­li­pank­kia eli in­ter­net­tiä.

Kohderyhmä

Kiel­ten­o­pet­ta­jat ja kie­li­kyl­py­o­pet­ta­jat eri kou­lu­asteilta, niin aloit­te­li­jat kuin hie­man tie­to- ja vies­tin­tä­tek­niik­kaa ko­keil­leet.

Kouluttaja

KM Pet­ri Il­mo­nen
Pet­ril­lä on yli 20 vuo­den ko­ke­mus ope­tuk­sen pa­ris­sa ja opet­ta­jien täy­den­nys­kou­lut­ta­ja­na hän on toi­mi­nut vuo­des­ta 1997. Hän on myös TRY­camps-kie­li­kou­lun pe­rus­ta­ja ja joh­ta­ja.

Aika

ke 19.2.2020 klo 9-16, Ii­sal­mi

Hinta

135 €, hin­taan si­säl­tyy ilta­päi­vä­kah­vit

Ilmoittautumiset

5.2.2020 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015