Sensorinen integraatio ja luova liikunta (2 op)

28.2.-5.6.2020, Kuopio

Sen­so­ri­nen in­teg­raa­tio ja luo­va lii­kun­ta (2 op)

Suosittu koulutus nyt Kuopiossa! Tule hakemaan tietoa ja käytännön vinkkejä, miten voit edesauttaa ja helpottaa lapsen/nuoren sujuvaa aistimusten vastaanottamist ja käsittelyä.

Tavoitteet

Kou­lu­tus an­taa hy­vän pe­rus­tie­to­pa­ke­tin sen­so­ri­sen in­teg­raa­ti­on te­o­ri­as­ta ja val­miu­det oh­ja­ta luo­van lii­kun­nan ryh­miä las­ten sekä nuor­ten kans­sa. Kou­lu­tuk­sen tär­kein anti on ym­mär­ryk­sen li­sää­mi­nen sii­tä, mi­ten ai­vo­jen kyky muo­ka­ta, ot­taa vas­taan, tal­len­taa, so­vel­taa ja sää­del­lä eri ais­ti­ka­na­vien kaut­ta tu­le­vaa ais­ti­tie­toa vai­kut­taa lap­sen ja nuo­ren kas­vuun, op­pi­mi­seen sekä mie­li­hy­vän ja on­nis­tu­mi­sen ko­ke­mi­seen elä­mäs­sä.

Sen­so­ri­sen in­teg­raa­ti­on te­o­ri­a­poh­jan avul­la ym­mär­räm­me pa­rem­min, mik­si me ku­kin toi­mim­me tie­tyl­lä ta­val­la tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa ja ha­keu­dum­me esim. tie­tyn­lais­ten ais­ti­är­syk­kei­den pa­riin uu­des­taan ja uu­des­taan. Tä­män te­o­ri­a­tie­don va­los­sa on hel­pom­pi ym­mär­tää lap­sia ja nuo­ria, joil­la on eri­tyi­siä vai­keuk­sia ar­jes­saan ais­ti­mus­ten kä­sit­te­lyyn liit­ty­en mut­ta myös kaik­kien las­ten sen­so­ri­sia tar­pei­ta. Kun oi­val­lam­me, mi­ten ais­ti­mus­jär­jes­tel­mä toi­mii voim­me pie­nil­lä muu­tok­sil­la mm. päi­vit­täi­ses­sä ar­jes­sa, päi­vä­koti- ja kou­lu­ym­pä­ris­tös­sä edes­aut­taa su­ju­vam­paa ais­ti­mus­ten kä­sit­te­lyä ja sää­te­lyä, mikä on tär­keä asia, jot­ta itse ku­kin voi­si ko­kea on­nis­tu­mis­ta ja mie­li­hy­vää päi­vit­täi­ses­sä elä­mäs­sään mah­dol­li­sim­man hy­vin.

Sisältö

Kou­lu­tus si­säl­tää sen­so­ri­sen in­teg­raa­ti­on te­o­ri­aa sii­tä, mi­ten eri ais­ti­ka­na­vien ke­hi­tys ja toi­min­ta vai­kut­taa lap­sen/nuo­ren/ih­mi­sen kas­vuun, toi­min­taan, op­pi­mi­seen sekä ky­kyyn tun­tea on­nis­tu­mis­ta ja mie­li­hy­vää elä­mäs­sään. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­vat saa­vat myös käy­tän­nön vink­ke­jä sii­tä, mi­ten mm. päi­vä­koti /kou­lu- ja luok­ka­ym­pä­ris­tös­sä/ko­to­na voi­daan edes­aut­taa ja hel­pot­taa su­ju­vaa ais­ti­mus­ten vas­taan­ot­ta­mis­ta/kä­sit­te­lyä sekä ylei­sel­lä ta­sol­la että eri­tyis­tar­pei­ta omaa­vien las­ten koh­dal­la. Kou­lu­tus ei anna val­miuk­sia teh­dä sen­so­ri­sen in­teg­raa­ti­on te­ra­pi­aa.

Kou­lu­tuk­sen toi­nen osa muo­dos­tuu sen­so­ri­sen in­teg­raa­ti­on te­o­ri­an poh­jal­ta ra­ken­ne­tus­ta luo­van lii­kun­nan osas­ta. Luo­van lii­kun­nan osi­on ai­ka­na kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­vat pää­se­vät ko­ke­maan ke­hol­li­ses­ti te­o­ri­a­tun­tien ai­ka­na läpi­käy­ty­jä asi­oi­ta ja saa­vat mu­kaan­sa luo­van lii­kun­nan pa­ke­tin har­joi­tuk­si­neen.

Sekä te­o­ri­a­o­suus että luo­van lii­kun­nan osuus toi­mi­vat ope­tuk­sen li­säk­si myös työ­ky­kyä edis­tä­vä­nä toi­min­ta­na si­ten, että te­o­ri­a­o­suuk­sien ai­ka­na opis­ke­li­jat voi­vat ope­tuk­sen lo­mas­sa ja­kaa omia ko­ke­muk­si­aan työ­hön­sä liit­ty­en. Luo­van lii­kun­nan osuu­des­sa eri­lai­set tans­si-, leik­ki-, ais­ti- ja ren­tou­tus­har­joi­tuk­set ovat sel­lai­se­naan hy­vää oloa ja voi­maan­tu­mis­ta li­sää­vää toi­min­taa.

Kou­lu­tuk­seen si­säl­tyy koti­teh­tä­viä sekä yh­den kan­si­ol­li­sen ver­ran ver­kos­sa ja­et­ta­vaa oppi­ma­te­ri­aa­lia kir­jal­li­suus­lu­et­te­loi­neen.

Osa 1: pe 28.2.2020 klo 9–16

Osa 2: pe 27.3.2020  klo 9–16

Osa 3: pe 24.4.2020 klo 9–16

Osa 4: pe 5.6.2020 klo 9–16

Kouluttaja

Nik­ka­nen Kat­ja

Si-toi­min­ta­te­ra­peut­ti, tans­si- ja lii­ke­te­ra­peut­ti, mind­ful­ness-oh­jaa­ja ja joo­ga­oh­jaa­ja Kat­ja Nik­ka­nen

Kat­jal­la on 20 vuo­den ko­ke­mus te­ra­pi­a­työs­tä las­ten ja nuor­ten kans­sa. Hän on ve­tä­nyt vas­taa­vaa kou­lu­tus­ta me­nes­tyk­sek­kääs­ti ja saa­nut poik­keuk­set­ta hy­vää pa­lau­tet­ta.

Aika

per­jan­tai­sin 28.2., 27.3., 24.4. ja 5.6.2020 klo 9-16, Kuo­pio

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on suun­nat­tu opet­ta­jil­le, var­hais­kas­vat­ta­jil­le, kou­lu­a­vus­ta­jil­le, fy­sio- ja toi­min­ta­te­ra­peu­teil­le, puhe­te­ra­peu­teil­le, psy­ko­lo­geil­le, psy­ko­te­ra­peu­teil­le ja muil­le las­ten ja nuor­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le. Ra­joi­tet­tu osal­lis­tu­ja­mää­rä.

Hinta

590 € si­säl­tä­en kou­lu­tuk­sen ja säh­köi­sen lu­en­to­ma­te­ri­aa­lin. Las­ku­tus tar­vit­ta­es­sa kah­des­sa eräs­sä.

Ilmoittautumiset

13.2.2020 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015