Sähköiset kokeet – työkaluja opettajille

20.2.2020, Kuopio

Säh­köi­set ko­keet – työ­ka­lu­ja opet­ta­jil­le

Ha­lu­ai­sit­ko pi­tää säh­köi­siä ko­kei­ta? Osaat­ko teh­dä pie­nen pika­ky­se­lyn ope­te­tus­ta ai­hees­ta­si? Ky­syt­kö op­pi­joil­ta­si pa­lau­tet­ta oppi­tun­nis­ta­si säh­köi­ses­ti? Tie­dät­kö, mitä op­pi­jat toi­vo­vat, osaa­vat ja ajat­te­le­vat ai­nees­ta­si? Osaat­ko teh­dä ja hyö­dyn­tää yk­si­lö- ja ryh­mä­töis­sä ak­ti­voi­via säh­köi­siä ki­so­ja/kil­pai­lu­ja (it­seä vas­taan tai ryh­mit­täin)? Tule mu­kaan ja ota roh­ke­as­ti digi­loik­ka!

Tavoitteet

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa opet­ta­jil­le ”Näin teen säh­köi­siä ky­se­lyi­tä ja ko­kei­ta” -osaa­mis­ta, ja­kaa po­si­tii­vi­sia tvt:n käyt­tö­ko­ke­muk­sia & käy­tän­nön mal­le­ja sekä aut­taa osal­lis­tu­jia mo­ti­voi­maan omia opis­ke­li­joi­taan osal­lis­tu­maan ak­tii­vi­sem­min ope­tuk­seen. Käy­tet­tä­vien oh­jel­mien ja me­ne­tel­mien avul­la, jo­kai­sen op­pi­jan ääni voi­daan saa­da kuu­lu­viin ja ak­ti­voi­tua.

Sisältö

Huo­mi­oi­ta­vaa: Tuot­han mu­ka­na­si oman tab­let­ti­lait­teen / äly­kän­ny­kän / tie­to­ko­neen.

Kouluttaja

KM Pet­ri Il­mo­nen
Pet­ril­lä on yli 20 vuo­den ko­ke­mus ope­tuk­sen pa­ris­sa ja opet­ta­jien täy­den­nys­kou­lut­ta­ja­na hän on toi­mi­nut vuo­des­ta 1997. Hän on myös TRY­camps-kie­li­kou­lun pe­rus­ta­ja ja joh­ta­ja.

Kohderyhmä

Kiel­ten­o­pet­ta­jat ja kie­li­kyl­py­o­pet­ta­jat eri as­teil­ta, niin aloit­te­li­jat kuin hie­man tie­to- ja vies­tin­tä­tek­niik­kaa ko­keil­leet.

Aika

to 20.2.2020 klo 9-16, Kuo­pio

Hinta

135 €

Ilmoittautumiset

5.2.2020 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015