Lasten ja nuorten sanataideohjaajakoulutus (28 op)

13.3.2020-22.5.2021, Kuopio - menossa oleva koulutus

Las­ten ja nuor­ten sana­tai­de­oh­jaa­ja­kou­lu­tus (28 op)

Tätä on jo odotettu: viides Lasten ja nuorten sanataideohjaajakoulutus alkaa maaliskuussa Kuopiossa!

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on tuot­taa las­ten ja nuor­ten sana­tai­de­oh­jaa­mi­ses­sa tar­vit­ta­via tie­to­ja ja tai­to­ja. Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den kes­to on noin vuo­si ja se on suun­ni­tel­tu si­ten, että sen voi suo­rit­taa työn ohes­sa. Kou­lu­tus an­taa val­miuk­sia toi­mia eri-ikäis­ten las­ten ja nuor­ten sana­tai­de­ryh­mien ve­tä­jä­nä.

Sisältö

Ko­ro­na­vi­ruk­sen ta­kia jär­jes­täm­me kou­lu­tuk­sen ke­vään lähi­o­pe­tuk­set verk­ko­vä­lit­tei­si­nä. Lop­pu­osa to­teu­te­taan lähi­o­pe­tuk­se­na. Muu­tos kos­kee opin­to­jak­so­ja:

Opin­toi­hin orien­toi­tu­mi­nen ja alku­info

Aika: 17.4.2020 klo 17-17.30, verk­ko
kou­lu­tuk­sen tu­tor, draa­ma- ja sana­tai­de­kas­vat­ta­ja, so­si­o­no­mi Anne Kar­ju­la

Kurk­kaa myös blo­gim­me, jos­sa Anne ker­too mm. uu­dis­tu­neen kou­lu­tuk­sen si­säl­löis­tä ja mitä kaik­kea sana­tai­de mah­dol­lis­taa.

2. KIR­JOIT­TA­MI­SEN OH­JAA­MI­NEN (6 op)

Aika:

17.-18.4.2020 pe klo 17.30-20.15 ja la klo 9-15.30 verk­ko
28.-29.8.2020 pe klo 17-20.15 ja la klo 9-15.30 lähi­o­pe­tus

Kou­lut­ta­ja: FM, sana­tai­de­oh­jaa­ja Päi­vi Haan­pää
Si­säl­tö:
• kir­joit­ta­mi­nen luo­va­na pro­ses­si­na
• sana­tai­teen moni­muo­toi­suus
• ikä­ta­so­jen huo­mi­oi­mi­nen kir­joit­ta­mi­sen oh­jaa­mi­ses­sa
• pa­laut­teen an­ta­mi­nen/ar­vi­oin­ti/ mo­ti­voin­ti
• ryh­mä­pro­ses­si

Oheis­kir­jal­li­suus il­moi­te­taan myö­hem­min.

TAI­DE­KAS­VA­TUK­SEN TE­O­RI­AA (1 op)

Aika la 16.5.2020 klo 9-15.30, verk­ko
Kou­lut­ta­jat: draa­ma- ja sana­tai­de­kas­vat­ta­ja, so­si­o­no­mi Anne Kar­ju­la ja FM, tai­de­pe­da­go­gi Mer­vi Rii­ko­nen
Si­säl­tö:
– Tu­tus­tu­mis­ta
– Sana­tai­de tai­de­kas­va­tuk­se­na
– Op­pi­mis­päi­vä­kir­jan oh­jeis­tus
– Sana­tai­de­oh­jaa­jan työ­kalu­pak­ki ja sen ko­ko­a­mi­nen
Oheis­kir­jal­li­suus il­moi­te­taan myö­hem­min.


3. LAS­TEN JA NUOR­TEN KIR­JAL­LI­SUUS (6 op)

Aika: 18.-19.9.2020 ja 15.-16.1.2021, pe klo 16.30-20.15 ja la klo 9-15
Kou­lut­ta­ja: Val­veen sana­tai­de­kou­lun vas­taa­vat sana­tai­de­o­pet­ta­jat Kati In­ka­la ja Anna Ant­to­nen
Si­säl­tö: Pe­reh­dy­tään 2000-lu­vun ko­ti­mai­seen las­ten ja nuor­ten kir­jal­li­suu­teen, sen laji­tyyp­pei­hin, il­mi­öi­hin ja aihe­pii­rei­hin. Te­ok­sia tar­kas­tel­laan kir­jal­li­suus­läh­töi­sen sana­tai­de­kas­va­tuk­sen näkö­kul­mas­ta: Mi­ten kau­no­kir­jal­li­suut­ta voi käyt­tää osa­na 0–20-vuo­ti­ai­den las­ten ja nuor­ten sana­tai­de­o­pe­tus­ta? Mi­ten ru­no­ja lei­ki­tään? Mitä sit­ten, kun kir­ja on lu­et­tu kan­nes­ta kan­teen? Mi­ten kir­jas­ta kas­vaa ihan omaa ja uut­ta?

Oheis­kir­jal­li­suus il­moi­te­taan myö­hem­min.


4. SANA­TAI­DE­OH­JAA­JAN PE­DA­GO­GI­SET TAI­DOT (5 op)

Aika: 6.-7.11.2020 pe klo 17-20.15 ja la klo 9-15.30
Kou­lut­ta­ja: FM, sana­tai­de­oh­jaa­ja Päi­vi Haan­pää
Si­säl­tö:
• ope­tus­tyy­li ja am­ma­til­li­nen iden­ti­teet­ti
• ko­ko­nai­suu­den hah­mot­ta­mi­nen ja opet­ta­mi­sen suun­nit­te­lu
• eri­lais­ten op­pi­joi­den koh­taa­mi­nen
• ryh­män­oh­jaus­tai­dot

Oheis­kir­jal­li­suus il­moi­te­taan myö­hem­min.

”In­nos­ta­vat, erin­o­mai­set ja ko­ke­neet kou­lut­ta­jat.”


5. MONI­TAI­DE­KAS­VA­TUS (5 op)

5.1. Sana liik­keel­le ja lii­ke sa­noik­si
Aika: pe 26.2.2021 klo 17-20.15
Kou­lut­ta­ja: draa­ma- ja sana­tai­de­kas­vat­ta­ja, so­si­o­no­mi Anne Kar­ju­la
Si­säl­tö: Työ­paja­työs­ken­te­lyä, jos­sa muo­vail­laan sa­dut ja sa­nat liik­keek­si, tans­sit ta­ri­nak­si. Il­lan ai­ka­na tar­kas­tel­laan mm. Nil­si­än mu­siik­ki­o­pis­ton nyky­tans­si­ryh­män kans­sa to­teu­te­tun sana­tai­de­tans­si –pro­duk­ti­on vai­hei­ta teh­den eri­lai­sia sana­tai­de­har­joi­tuk­sia oman ke­hon ja tun­tei­den tut­ki­mi­sen sekä liik­keen ää­rel­lä.


5.2. Väri­var­jo­te­at­te­ri sana­tai­tees­sa

Aika: la 27.2.2021 klo 9-16
Kou­lut­ta­jat: draa­ma- ja sana­tai­de­kas­vat­ta­ja, so­si­o­no­mi Anne Kar­ju­la ja FM, so­si­aa­li- ja tai­de­kas­vat­ta­ja Mer­vi Rii­ko­nen
Si­säl­tö:
– 
Työ­paja­työs­ken­te­lyä: kan­san­pe­rin­tees­tä väri­var­jo­te­at­te­riin
Kan­san­pe­rin­tees­tä löy­tyy lu­ke­mat­to­mia ta­ri­noi­ta, sa­nan­las­ku­ja, loit­su­ja, ral­la­tuk­sia ja us­ko­muk­sia, jot­ka jol­la­kin mer­kil­li­sel­lä ta­val­la ovat tut­tu­ja, vaik­ka nii­hin ei tie­toi­ses­ti oli­si kos­kaan tu­tus­tu­nut. Ehkä juu­ri sik­si kan­san­pe­rin­ne on ol­lut kaut­ta ai­ko­jen kir­jai­li­joi­den eh­ty­mä­tön in­noi­tuk­sen läh­de. Voi­daan sa­noa, että eten­kin las­ten ja nuor­ten kir­jal­li­suu­des­sa ele­tään kan­san­pe­rin­teen uut­ta tu­le­mis­ta. Kan­san­pe­rin­teen tee­mo­ja lä­hes­ty­tään Väri­Var­jo­Te­at­te­ri -ko­ko­nai­suu­des­sa moni­tai­tei­sin me­ne­tel­min. Yh­tei­söl­li­sen ta­ri­nan­ker­ron­nan, ku­val­li­sen työs­ken­te­lyn, draa­man ja elä­myk­sel­li­sen Väri­Var­jo­Te­at­te­rin kei­noin luom­me omat hal­ti­ja­ta­ri­nam­me nä­ky­vik­si.
– Sa­nan ja liik­keen vuo­ro­pu­he­lus­ta / Kan­san­pe­rin­tees­tä väri­var­jo­te­at­te­riin

Oheis­kir­jal­li­suus il­moi­te­taan myö­hem­min.

5.3. KAUK-me­ne­tel­mä, kir­ja­vink­kaus ja me­di­a­kas­va­tus

Aika: 26.-27.3.2021 pe klo 17-21.15, la klo 9-15.30
Kou­lut­ta­jat: draa­ma- ja sana­tai­de­kas­vat­ta­ja, so­si­o­no­mi Anne Kar­ju­la ja FM, tai­de­kas­vat­ta­ja, sana­tai­de­oh­jaa­ja Riik­ka­ma­ria Kor­ho­nen
Si­säl­tö:
– Kir­ja­vink­kaus tai­puu mo­neen muo­toon pe­rin­tei­ses­tä vink­kauk­ses­ta draa­mal­li­seen ja vi­su­aa­li­seen vink­kauk­seen. Vii­kon­lo­pun ai­ka­na teh­dään kir­ja­kur­kis­tuk­sia sekä su­kel­le­taan kir­jan si­sään draa­man kei­noin.
– KAUK eli Kir­ja As­tuu Ulos Kan­sis­taan -me­ne­tel­mäs­sä luo­daan kir­jal­li­suu­teen pe­rus­tu­va moni­ais­ti­nen elä­mys­tila, jol­la kir­jan maa­il­ma tuo­daan elä­väk­si ja konk­reet­ti­sek­si. KAUK in­nos­taa lu­ke­mi­seen, omien ta­ri­noi­den kir­joit­ta­mi­seen ja so­vel­tuu mo­niin eri toi­min­ta­ym­pä­ris­töi­hin. KAUK-me­ne­tel­män avul­la kir­ja­vink­kauk­ses­ta tu­lee elä­myk­sel­lis­tä ja vuo­ro­vai­kut­teis­ta. KAUK:n lo­mas­sa tut­ki­taan myös kir­jaa me­di­a­kas­va­tuk­sen vä­li­nee­nä ja kir­joi­te­taan kan­taa­ot­ta­vaa ru­nout­ta.

Oheis­kir­jal­li­suus il­moi­te­taan myö­hem­min


6. SANA­TAI­DE­OH­JAUS­TYÖ KÄY­TÄN­NÖS­SÄ (5 op)

Suo­ri­tus­ta­pa:
– Käy­tän­nön työs­ken­te­lyä/työ­har­joit­te­lu oma­va­lin­tai­ses­sa ryh­mäs­sä/työ­pai­kas­sa ja työ­har­joit­te­lu­ra­por­tin te­ke­mi­nen
– Sana­tai­de­oh­jaa­jan op­pi­mis­päi­vä­kir­jan ja työ­kalu­pa­kin ko­ko­a­mi­nen (it­se­näis­tä työs­ken­te­lyä)
– Kou­lu­tuk­ses­sa käy­te­tään Mood­le-op­pi­mis­ym­pä­ris­töä.

Si­säl­tö:
A Työ­har­joit­te­lu
1. Suun­ni­tel­laan ja to­teu­te­taan 3-5 oppi­tun­nin mit­tai­nen työ­paja-/ope­tus­ko­ko­nai­suus las­ten tai nuor­ten pa­ris­sa.
2. Työ­har­joit­te­lu suo­ri­te­taan oma­va­lin­tai­ses­sa las­ten tai nuor­ten ryh­mäs­sä/yh­tei­sös­sä.
3. Työ­har­joit­te­lua ref­lek­toi­daan työ­har­joit­te­lu­ra­por­tis­sa, joka pa­lau­te­taan tun­ti­suun­ni­tel­mi­neen har­joit­te­lun oh­jaa­jal­le (Anne Kar­ju­la)

B Sana­tai­de­oh­jaa­jan op­pi­mis­päi­vä­kir­ja ja työ­kalu­pak­ki
1. Op­pi­mis­päi­vä­kir­jaan ref­lek­toi­daan kou­lu­tuk­sen mo­duu­lei­den si­säl­töä ja se si­säl­tää oman tai­de­kas­va­tus­nä­ke­myk­sen(es­see).
2. Työ­kalu­pak­kiin koo­taan kou­lu­tuk­sen ai­ka­na saa­tu­ja sana­tai­de­har­joi­tuk­sia, op­pi­mis­teh­tä­vien ja työ­har­joit­te­lun ai­ka­na luo­tu­ja käy­tän­nön so­vel­luk­sia sekä mui­ta ma­te­ri­aa­le­ja kou­lu­tuk­sen var­rel­ta. Työ­kalu­pak­kiin ni­vo­taan yh­teen eri mo­duu­leis­sa saa­tua ja itse tuo­tet­tua ope­tus­ma­te­ri­aa­lia, ku­ten har­joi­tuk­sia ja oi­val­luk­sia. Työ­kalu­pak­kiin voi koo­ta myös kou­lu­tuk­sen ai­ka­na koot­tu­ja kir­ja­vink­ki­lis­to­ja, valo­ku­via yms. Työ­kalu­pa­kin oh­jeis­tus ta­pah­tuu orien­toi­vis­sa opin­nois­sa.
3.Työ­kalu­pa­kit esi­tel­lään lähi­o­pe­tus­vii­kon­lo­pun ai­ka­na lau­an­tai­na.

Aika 
21.-22.5.2021
pe  klo 17-21.15 lu­en­to ja työ­paja­työs­ken­te­lyä: Sana­tai­de­oh­jaa­jan moni­puo­li­nen työ­kent­tä, työl­lis­ty­mi­nen ja ra­hoi­tus. Käy­tän­nön vink­ke­jä.
la  klo 9-16 työ­kalu­pak­kien esit­te­ly ja kou­lu­tuk­sen pää­tös.

Kou­lut­ta­jat: FM, tai­de­pe­da­go­gi Mer­vi Rii­ko­nen ja draa­ma- ja sana­tai­de­kas­vat­ta­ja Anne Kar­ju­la

”Mie­len­kiin­toi­nen, moni­puo­li­nen, hy­vin or­ga­ni­soi­tu kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus. Suo­sit­te­len!”

Suoritustapa

Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na osal­lis­tu­jat ke­rää­vät it­sel­leen op­pi­mis­päi­vä­kir­jan ja sana­tai­de­oh­jaa­jan työ­kalu­pa­kin. Kou­lu­tuk­sen suo­ri­tus­ta­pa­na on lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ja op­pi­mis­teh­tä­vien te­ke­mi­nen sekä oh­jat­tu har­joit­te­lu, jon­ka voi suo­rit­taa myös oman työn ohes­sa.

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii eri­tyi­ses­ti ope­tus-, kas­va­tus- ja kir­jas­to­alan työn­te­ki­jöil­le sekä kir­joit­ta­jil­le, jot­ka ha­lu­a­vat laa­jen­taa omaa työn­ku­vaan­sa las­ten ja nuor­ten sana­tai­de­oh­jauk­seen. Enin­tään 25 osal­lis­tu­jaa.

Aika

13.3.2020-22.5.2021, Kuo­pio

Hinta

990 € Kou­lu­tus on arvo­lisä­ve­ro­ton. Las­ku­tus kol­mes­sa eräs­sä 330 e/erä; yksi erä v 2020 ja kak­si erää v 2021.

Ilmoittautumiset

25.2.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015