Mindfulness-ohjaajakoulutus (10 op)

28.8.2020 - 30.1.2021, Iisalmi meneillään

Suosittu Mindfulness-ohjaajakoulutus nyt ensimmäistä kertaa Iisalmessa! Mindfulness-ohjaajakoulutus sopii kaikille, ketkä haluavat oppia/kehittää ohjaajantaitojaan ja saada valmiudet yksilöiden ja ryhmien ohjaamiseen. 

Mindfulness-ohjaajakoulutus tarjoaa sinulle:
Sisältö
Tavoite

Kou­lu­tus an­taa val­miu­det oh­ja­ta yk­si­löil­le ja ryh­mil­le mind­ful­ness-har­joit­tei­ta it­sel­le luon­te­vim­mal­la ta­val­la. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na myös oma mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­nen sy­ve­nee omien ko­ke­mus­ten ja niis­tä syn­ty­vien oi­val­lus­ten kaut­ta.

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­vel­tuu hen­ki­löil­le, jot­ka ha­lu­a­vat sy­ven­tää omia mind­ful­ness-tai­to­jaan ja op­pia käyt­tä­mään mind­ful­ness-poh­jai­sia me­ne­tel­miä työs­sään yk­si­löi­den ja/tai ryh­mien oh­jaa­mi­ses­sa. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­vil­ta vaa­di­taan vä­hin­tään mind­ful­ness-pe­rus­kurs­sia vas­taa­vaa osaa­mis­ta (kurs­sil­la tai itse opis­kel­len han­kit­tu) sekä omaa ko­ke­mus­ta mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­ses­ta. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 16. Osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää Suo­men kie­len su­ju­vaa hal­lin­taa: yleis­ten kie­li­tut­ki­mus­ten tai­to­ta­soa  C1/B2.

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa val­miu­det oh­ja­ta yk­si­löil­le ja ryh­mil­le mind­ful­ness-har­joit­tei­ta it­sel­le luon­te­vim­mal­la ta­val­la. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na myös oma mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­nen sy­ve­nee omien ko­ke­mus­ten ja niis­tä syn­ty­vien oi­val­lus­ten kaut­ta.

Suoritustapa

Lähi­o­pe­tus­ta 10 päi­vää (si­säl­tää hil­jai­sen päi­vä­ret­rii­tin) ja yh­teen­sä seit­se­män noin kol­men vii­kon vä­lein pi­det­tä­vää 30-45 mi­nuu­tin mit­tais­ta we­bin­aa­ria. We­bi­naa­reis­sa teh­dään mind­ful­ness-har­joi­tuk­sia ja nii­den ajan­koh­dat so­vi­taan yh­des­sä ryh­män kans­sa (verk­ko­ta­paa­mi­siin voit osal­lis­tua tie­to­ko­neel­la, tab­le­til­la tai äly­pu­he­li­mel­la).

Työ­me­ne­tel­mi­nä lu­en­not, ryh­mä­työt ja oh­jaus­har­joi­tuk­set, omien har­joi­tus­ten ref­lek­toin­ti ryh­mäs­sä sekä mind­ful­ness-kir­jal­li­suu­teen tu­tus­tu­mi­nen ja kah­des­ta va­lin­nai­ses­ta mind­ful­ness-kir­jas­ta teh­tä­vä re­fe­raat­ti. Opin­nois­sa käy­te­tään Snell­ma­nE­DU op­pi­mis­ym­pä­ris­töä.

Lop­pu­työ, jon­ka ai­hee­na on mind­ful­ness-oh­jaa­ja­tai­to­jen hyö­dyn­tä­mi­nen, oh­jaa­jak­si kas­vun ku­vaus tai muu yh­des­sä so­vit­ta­va mind­ful­ness-aihe. Lop­pu­työn voi teh­dä luo­vas­ti omal­la ta­val­laan.  Kou­lu­tuk­ses­sa käy­te­tään opet­ta­jan ja­ka­maa ma­te­ri­aa­lia.

Kouluttaja

Rit­va Lii­sa­nant­ti

Mas­ter Co­ach, mind­ful­ness-oh­jaa­jien kou­lut­ta­ja, työ­hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja, po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an oh­jaa­ja Rit­va Lii­sa­nant­ti

Tu­tus­tu kou­lut­ta­jaan: http://www.ins­pi­ral­co­ach.fi/

Aika

28.-29.8.20
25.-26.9.20
23.-24.10.20
20.-21.11.20 (hil­jai­nen päi­vä­ret­riit­ti la 21.11.)
29.-30.1.2021
Kou­lu­tus­päi­vät aina per­jan­tai ja lau­an­tai klo 9-16, Ii­sal­mi

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

1880 €, hin­ta on ar­von­lisä­ve­ro­ton. Hin­ta ei si­säl­lä, eikä sii­hen li­sä­tä ar­von­lisä­ve­roa.
Kou­lu­tus las­ku­te­taan nel­jäs­sä eräs­sä, 470 €/erä. Tar­vit­ta­es­sa las­ku­tus use­am­mas­sa eräs­sä.

Ilmoittautumiset

14.8.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015