Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (20 op)

15.9.2020-1.9.2021, Kuopio

Kiinnostaako sinua lyhytterapeuttinen työote? Suuren suosion saanut koulutus antaa valmiudet toteuttaa lyhytterapeuttista työtapaa omassa työssä ja tarjoaa välineitä käytännön työhön.

Sisältö

Ly­hyt­te­ra­pi­a­kou­lu­tus pai­not­tuu rat­kai­su­kes­keis­ten me­ne­tel­mien ja te­o­ri­an pe­rus­tei­siin. Kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään rat­kai­su­kes­kei­syy­teen, sen fi­lo­so­fi­aan ja työs­ken­te­ly­ta­poi­hin sekä me­ne­tel­miin. Kou­lu­tus on tai­to­pai­not­teis­ta ja yh­teis­toi­min­nal­lis­ta op­pi­mis­ta, joka an­taa val­miu­det ly­hyt­te­ra­peut­ti­seen työs­ken­te­lyyn ja rat­kai­su­kes­keis­ten me­ne­tel­mien so­vel­ta­mi­seen omas­sa am­ma­tis­sa.

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään moni­muo­to­kou­lu­tuk­se­na, jo­hon si­säl­tyy lähi­o­pe­tus­ta 10 päi­vää, pien­ryh­mä­o­pe­tus­ta, it­se­näi­siä har­joi­tuk­sia, ver­tais­ryh­mä­työs­ken­te­lyä lähi­jak­so­jen vä­lis­sä sekä kir­jal­li­sia teh­tä­viä.

Kou­lu­tus si­säl­tää seu­raa­vat osuu­det:

Kou­lu­tuk­ses­sa on käy­tös­sä Mood­le-poh­jai­nen Snell­ma­nE­DU-op­pi­mis­ym­pä­ris­tö.

Tavoitteet

Kou­lu­tuk­sen jäl­keen opis­ke­li­ja:

Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus an­taa yh­des­sä psy­ko­te­ra­peut­ti­set val­miu­det -opin­to­jen kans­sa val­miu­det toi­mia rat­kai­su­kes­kei­se­nä ly­hyt­te­ra­peut­ti­na.
Kou­lu­tus an­taa rat­kai­su­kes­kei­sen ly­hyt­te­ra­peut­ti­pä­te­vyy­den, joka ei ole Val­vi­ran vah­vis­ta­ma ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­ni­mi­ke.

Kouluttajat

Sa­ri­an­na Vir­pi­kari

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on suun­nat­tu so­si­aa­li-, ter­veys-, kas­va­tus-, ope­tus ja usei­den mui­den am­mat­ti­a­lo­jen edus­ta­jil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta psy­ko­te­ra­peut­ti­sis­ta ja oh­jauk­sel­li­sis­ta työs­ken­te­ly­me­ne­tel­mis­tä ja nii­den tu­lok­sel­li­ses­ta so­vel­ta­mi­ses­ta omien asi­ak­kai­den­sa kans­sa. Kou­lu­tuk­sen voi suo­rit­taa oman työn ohel­la eikä sii­hen osal­lis­tu­mi­nen vaa­di  kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­toa. Osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää Suo­men kie­len su­ju­vaa hal­lin­taa: yleis­ten kie­li­tut­ki­mus­ten tai­to­ta­soa  C1/B2. Kou­lu­tuk­seen voi­daan ot­taa enin­tään 18 osal­lis­tu­jaa. Edel­ly­tyk­se­nä kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sel­le on Psy­ko­te­ra­peut­ti­set val­miu­det -opin­to­jen (30 op) suo­rit­ta­mi­nen.

Aika

Aloi­tus­ajan­koh­ta on muut­tu­nut!

ti 15.9.2020
ma 2.11.2020
ti 1.12.2020
ti 19.1.2021
ke 17.2.2021
ke 3.3.2021
ke 7.4.2021
ke 5.5.2021
ke 2.6.2021
ke 1.9.2021
päi­vit­täin klo 9-16, Kuo­pio

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

2.010 e Hin­ta on ar­von­lisä­ve­ro­ton; se ei si­säl­lä, eikä sii­hen li­sä­tä al­via. Las­ku­tus kol­mes­sa eräs­sä 670 e/erä; yksi erä vuon­na 2020 ja kak­si erää vuon­na 2021. Tar­vit­ta­es­sa kou­lu­tus voi­daan las­kut­taa use­am­mas­sa­kin eräs­sä.

Ilmoittautumiset

27.8.2020 men­nes­sä HUOM! Vie­lä eh­dit il­moit­tau­tua mu­kaan kou­lu­tuk­seen.

HUOM! Ker­ro il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keen lisä­tie­to­ja-koh­das­sa, mis­sä ja mil­loin olet suo­rit­ta­nut Psy­ko­te­ra­peut­ti­set val­miu­det -kou­lu­tuk­sen (30 op).

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015