Hengitys itsesäätelyn ja hengityksen tukena, hengityskoulu (6 op)

22.9.2021-10.12.2021, Kuopio

Koulutuksessa tutkitaan menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Hengitys on myös käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Hengitystyö aloitetaan kuitenkin aina itsestä. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksessa osallistuja käy läpi saman terapeuttisen prosessin kuin hengitysterapiaan tuleva asiakas tai potilas.

Psy­ko­fyy­sis­tä hen­gi­tys­te­ra­pi­aa (eli hen­gi­tys­kou­lua) on ke­hi­tet­ty lä­hes 40 vuo­den ajan sekä klii­ni­sen po­ti­las­työn että am­mat­ti­hen­ki­löi­den kou­lu­tuk­sen avul­la. Ky­sees­sä on in­teg­ra­tii­vi­nen psy­ko­fyy­si­nen me­ne­tel­mä, jota ke­hi­te­tään edel­leen vas­taa­maan sekä oh­jat­ta­vien että esi­mer­kik­si ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­tar­jon­nan tar­pei­ta. Hen­gi­tys­kou­luun tai me­ne­tel­män poh­jal­ta ke­hi­tet­tyyn psy­ko­fyy­si­seen ryh­mään tai yk­si­lö­te­ra­pi­aan on osal­lis­tu­nut tu­han­sia po­ti­lai­ta ym­pä­ri Suo­men.

Yli 450 am­mat­ti­hen­ki­löä on osal­lis­tu­nut tä­hän pi­dem­pään kou­lu­tuk­seen, joka an­taa val­miu­det toi­mia hen­gi­tys­kou­lu -ryh­män oh­jaa­ja­na tai so­vel­taa hen­gi­tyk­sen pa­ris­sa työs­ken­te­lyä yk­si­lö, pari – ja per­he­kon­tak­teis­sa po­ti­lai­den, asi­ak­kai­den tai op­pi­lai­den kans­sa.

Sisältö
Suoritustapa

Ko­ke­muk­sel­li­sen op­pi­mi­sen li­säk­si kou­lu­tuk­ses­sa edel­ly­te­tään kir­jal­li­suu­teen pe­reh­ty­mis­tä ja väli­teh­tä­vien poh­jal­ta ref­lek­toin­tia yh­tei­ses­sä op­pi­mis­ver­kos­sa. On myös suo­si­tel­ta­vaa hank­kia me­ne­tel­mäs­tä ko­ke­muk­sel­lis­ta tie­toa en­nal­ta, esi­mer­kik­si osal­lis­tu­mal­la Hen­gi­tys työ­vä­li­nee­nä tai Tu­tus­tu­mis­mat­ka hen­gi­tyk­seen -kou­lu­tus­päi­vään.

Aika

1. jak­so 22.-24.9.2021  ke klo 10-17, to klo 9-17, pe 8.45-14.00                                                               
2. jak­so 20.-22.10.2021  ke klo 10-17, to klo 9-17, pe  8.45-14.00                                           
3. jak­so 18.-19.11.2021 to klo 10-17, pe klo 8-14                                 
4. jak­so 9.-10.12. 2021  to klo 10-17, pe klo 8-14
Kuo­pio

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Kouluttajat

Min­na Mar­tin psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti VET
Rau­ni Nis­si­nen klii­ni­ses­ti eri­kois­tu­nut hoi­ta­ja, per­he- ja pari­psy­ko­te­ra­peut­ti ET

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­vel­tuu vuo­ro­vai­ku­tus­työ­tä te­ke­vil­le sekä mo­nil­le ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­ryh­mil­le. Me­ne­tel­miä voi­daan so­vel­taa yk­si­lö, pari- ja per­he­työ­hön ja eri­lai­siin ryh­miin. Kou­lu­tus so­pii mm. seu­raa­vil­le ryh­mil­le:

Kou­lu­tus ei so­vel­lu hen­ki­löil­le, joil­la on vai­kea, toi­min­ta­ky­kyä ra­joit­ta­va sai­raus, ais­ti­ra­joit­tei­ta tai akuut­ti, vai­kea elä­män­krii­si.

Kou­lu­tuk­seen ote­taan mak­si­mis­saan 16 osal­lis­tu­jaa. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää su­ju­vaa Suo­men kie­len hal­lin­taa: yleis­ten kie­li­tut­ki­mus­ten tai­to­ta­soa  C1/B2.

Kirjallisuus
Hinta

2.100 e Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton. Las­ku­tus kol­mes­sa eräs­sä, 700 e/erä. Kou­lu­tus on mah­dol­lis­ta mak­saa use­am­mas­sa­kin eräs­sä.

Ilmoittautumiset

10.6.2021 men­nes­sä

Il­moit­tau­tu­mi­nen uu­des­sa verk­ko­kau­pas­sa>>

Olem­me avan­neet uu­den verk­ko­si­vus­ton nämä si­vut pois­tu­vat käy­tös­tä en­nen vuo­den lop­pua. Ter­ve­tu­loa op­pi­mi­sen verk­ko­kaup­paan!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015