Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, sisältää psykoterapeuttiset valmiudet (50 op)

29.9.2020-11.2.2022, Kuopio

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus -koulutus (50 op) sisältää Psykoterapeuttiset valmiudet -osion, jonka painopiste on ihmisen kasvussa ja kehityksessä, psykiatrian diagnostiikassa sekä psykoterapioiden erilaisissa teoreettisissa viitekehyksissä ja työmenetelmissä.

Kou­lu­tus mah­dol­lis­taa ha­keu­tu­mi­sen yli­o­pis­tol­li­seen psy­ko­te­ra­pi­a­kou­lu­tuk­seen. Sa­moin se an­taa mah­dol­li­suu­den toi­mia rat­kai­su­kes­kei­se­nä ly­hyt­te­ra­peut­ti­na, mutt­ei pä­te­vöi­tä Ke­lan tu­ke­maan kun­tou­tus­psy­ko­te­ra­pi­aan. (Ly­hyt­te­ra­peut­ti ei ole Val­vi­ran lail­lis­ta­ma am­mat­ti­ni­mi­ke.) Kou­lu­tus on suun­ni­tel­tu ja to­teu­te­taan Val­vi­ran vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti.

Ly­hyt­te­ra­peut­ti­na työs­ken­te­ly mah­dol­lis­taa no­pe­an avun an­ta­mi­sen niil­le hen­ki­löil­le, jot­ka kär­si­vät eri­lai­sis­ta lie­vis­tä mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta ja jot­ka kai­paa­vat apua ar­jen hal­lin­taan sekä hyö­ty­vät kes­kus­te­lun­o­mai­ses­ta ja oh­jauk­sel­li­ses­ta työ­ta­vas­ta. Li­säk­si ly­hyt­te­ra­pi­a­kou­lu­tuk­ses­sa saa li­sää oi­val­li­sia ja uu­sia työ­me­ne­tel­miä omaan työ­hön. Kou­lu­tuk­sen pai­no­pis­te­a­lu­ee­na ja te­o­reet­ti­se­na vii­te­ke­hyk­se­nä on rat­kai­su­kes­kei­nen taus­ta­fi­lo­so­fia.

Sisältö
Suoritustapa

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään moni­muo­to­kou­lu­tuk­se­na, jo­hon si­säl­tyy lähi­o­pe­tus­päi­vä noin ker­ran kuu­kau­des­sa, pien­ryh­mis­sä työs­ken­te­ly, it­se­näi­set teh­tä­vät, asi­a­kas­työ, ver­tais­ryh­mis­sä työs­ken­te­ly lähi­o­pe­tuk­sen vä­lis­sä sekä kir­jal­li­set teh­tä­vät ja ke­hit­tä­mis­työ.

Kou­lu­tuk­seen si­säl­tyy:

Kou­lu­tuk­ses­sa on käy­tös­sä Mood­le-poh­jai­nen Snell­ma­nE­DU-op­pi­mis­ym­pä­ris­tö.

Kouluttaja

Sa­ri­an­na Vir­pi­kari

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii hen­ki­löil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta psy­ko­te­ra­peut­ti­sis­ta- ja ly­hyt­te­ra­pi­a­me­ne­tel­mis­tä ja nii­den so­vel­ta­mi­ses­ta omien asi­ak­kai­den kans­sa. Kou­lu­tus so­pii so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­sil­le, joil­la on vä­hin­tään opis­to­as­teen tai am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­to sekä myös kas­va­tus­alan opis­to­as­teen tai kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le. Kou­lu­tus on am­ma­til­lis­ta täy­den­nys­kou­lu­tus­ta ja se on suun­ni­tel­tu suo­ri­tet­ta­vak­si työn ohel­la. Kou­lu­tuk­seen ote­taan enin­tään 18 osal­lis­tu­jaa. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää su­ju­vaa Suo­men kie­len hal­lin­taa: yleis­ten kie­li­tut­ki­mus­ten tai­to­ta­soa  C1/B2.

Aika ja paikka

syk­sy 2020
ti-ke 29.-30.9.2020
ti-ke 3.-4.11.2020

ke­vät 2021
ke-to 20.-21.1.2021
to 18.2.2021
to-pe 4.-5.3.2021
to 8.4.2021
to-pe 6.-7.5.2021
to 3.6.2021

syk­sy 2021
to-pe 2.-3.9.2021
ti 12.10.2021
to-pe 11.-12.11.2021
to-pe 9.-10.12.2021

ke­vät 2022
to-pe 20.-21.1.2022
to-pe 10.-11.2.2022
päi­vit­täin klo 9-16, Kuo­pio

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

4.500 e. Hin­ta on ar­von­lisä­ve­ro­ton; se ei si­säl­lä, eikä sii­hen li­sä­tä al­via. Las­ku­tus vii­des­sä eräs­sä, 900 e/erä; yksi erä vuon­na 2020, kol­me erää vuon­na 2021 ja yksi erä vuon­na 2022. Tar­vit­ta­es­sa kou­lu­tus voi­daan las­kut­taa use­am­mas­sa­kin eräs­sä.

Ilmoittautumiset

8.9.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015