Sensomoottori harjoitusohjelma varhaiskasvatuksessa

31.8.2020, Iisalmi

Kehitystä edistävä sensomotorinen aistiharjoitusohjelma on kouluihin ja päiväkoteihin suunniteltu harjoittelumuoto. Harjoitusohjelma on loogisesti etenevä kokonaisuus, jossa koko aistijärjestelmää pyritään työstämään toimivaksi kokonaisuudeksi.
Sensomoottori harjoitusohjelma soveltuu aistisäätelyn, oppimisvaikeuksien, lukemisen-ja kirjoittamisen ongelmien, keskittymisvaikeuksien, levottomuuden, kielenkehityksen haasteisiin.
Sisältö

Kou­lu­tuk­ses­sa saat tie­toa ais­ti­jär­jes­tel­män  ja ref­lek­sien ke­hi­tyk­ses­tä ja nii­den on­gel­mis­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa esi­tel­tä­vät har­joi­tuk­set edis­tä­vät lap­sen nor­maa­li­ke­hi­tyk­sen ete­ne­mis­tä luo­den edel­ly­tyk­siä mo­to­ri­sil­le val­miuk­sil­le. Lap­sen liik­ku­mi­nen ja riit­tä­vä ais­ti­har­joit­te­lu on edel­ly­tys hy­vään her­mos­tol­li­seen ke­hi­tyk­seen, sil­lä edel­li­nen ke­hi­tys­vai­he on aina edel­ly­tys seu­raa­van ke­hi­tys­vai­heen on­gel­mat­to­maan läpi­käy­mi­seen. Mi­kä­li var­hai­set pri­mi­tii­vi­ref­lek­sit ei­vät kyp­sy pois, ne jää­vät val­lal­le hait­ta­maan ih­mi­sen koko­nais­hy­vin­voin­tia.
Kou­lu­tuk­ses­ta saat val­miuk­sia opet­taa sen­so­mo­to­ris­ta har­joit­te­lua lap­si­ryh­mäs­sä, ym­mär­tä­en taus­tal­la ole­vat mah­dol­li­set neu­ro­fy­si­o­lo­gi­set syyt ja on­gel­mien käy­tän­nön il­me­ne­mis­muo­dot.

Kou­lu­tuk­sen jäl­keen saat säh­kö­pos­tii­si val­miit tuo­ki­o­ma­te­ri­aa­lit ku­vi­neen ja mu­siik­ki­vink­kei­neen ja pää­set heti to­teut­ta­maan jump­pa­tuo­ki­oi­ta las­ten kans­sa!

Kouluttajat

Eri­tyis­var­hais­kas­va­tuk­sen­o­pet­ta­ja Päi­vi Hil­tu­nen ja var­hais­kas­va­tuk­sen­o­pet­ta­ja An­ni­ree­ta Lai­ti­nen 

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii kai­kil­le las­ten pa­ris­sa työs­ken­te­le­vil­le, eri­tyi­ses­ti var­hais­kas­vat­ta­jil­le, ku­ten esim. päi­vä­ko­tien, kou­lu­jen (opet­ta­jat, kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jat) ja seu­ra­kun­tien lap­si­työn hen­ki­lös­töl­le.
Ra­joi­tet­tu osal­lis­tu­ja­mää­rä.

Aika

ma 31.8.2020 klo 16.30 – 19.45, Ii­sal­mi
Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si siir­sim­me kou­lu­tuk­sen huh­ti­kuul­ta syk­syyn.

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

55 €, hin­ta si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vit.

Ilmoittautumiset

17.8.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015