Musa tuntuu! - Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki

14.11.2020, Varkaus

Musa tuntuu! – Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki

Musa tun­tuu! – Mu­sii­kil­li­nen tun­ne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­leik­ki-kou­lu­tuk­ses­ta saat mu­kaan uu­sia mu­sii­kil­li­sia ja toi­min­nal­li­sia työ­ka­lu­ja tun­ne­tai­to­työs­ken­te­lyyn ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen tu­ke­mi­seen sekä luo­vaan yh­teis­toi­min­taan ja il­mai­suun. Eri­lai­sia tun­ne­kä­sit­tei­tä ja tun­ne­tai­to­tee­mo­ja lä­hes­ty­tään luo­vin työ­ta­voin, mm. mu­sii­kin, liik­keen ja lei­kin, ku­val­li­sen työs­ken­te­lyn, lau­lun ja soi­ton, kes­kus­te­lun ja kos­ke­tuk­sen sekä draa­man ja ta­ri­nan­ker­ron­nan avul­la.

Sisältö

Mu­siik­ki tun­tuu sy­dä­men ta­sol­la ja vä­lit­tää tun­tei­ta. Se an­taa struk­tuu­ria toi­min­taan sekä tar­peen mu­kaan rau­hoit­taa tai ener­gi­soi, loh­dut­taa tai rie­mas­tut­taa. Mu­siik­ki toi­mii yh­tei­se­nä kie­le­nä – myös sil­loin, kun yh­teis­tä kiel­tä ei syys­tä tai toi­ses­ta ole. Se an­taa­kin mitä upeim­mat sii­vet yh­tei­sil­le koh­taa­mi­sil­le ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­le, tun­ne­il­mai­sul­le ja omien tun­tei­den kä­sit­te­lyl­le. Jo­kai­sel­la on oi­keus ko­kea mu­siik­ki omal­la ta­val­laan, oi­ke­aa tai vää­rää ta­paa ei ole.

Musa tun­tuu! – Mu­sii­kil­li­nen tun­ne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­leik­ki-kou­lu­tuk­ses­sa ko­ho­te­taan yh­des­sä ”tun­ne­sar­vet” ja her­kis­ty­tään kuun­te­le­maan mu­siik­kia ihan uu­sin kor­vin, löy­tä­en sii­tä aina uu­sia tun­nel­mia, tun­ne­ti­lo­ja, hah­mo­ja, mai­se­mia ja ta­ri­noi­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa saa­daan iso re­pul­li­nen uu­sia mu­sii­kil­li­sia ja toi­min­nal­li­sia työ­ka­lu­ja tun­ne­tai­to­työs­ken­te­lyyn ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen tu­ke­mi­seen sekä luo­vaan yh­teis­toi­min­taan ja il­mai­suun.

Eri­lai­sia tun­ne­kä­sit­tei­tä ja tun­ne­tai­to­tee­mo­ja lä­hes­ty­tään luo­vin työ­ta­voin, mm. mu­sii­kin, liik­keen ja lei­kin, ku­val­li­sen työs­ken­te­lyn, lau­lun ja soi­ton, kes­kus­te­lun ja kos­ke­tuk­sen sekä draa­man ja ta­ri­nan­ker­ron­nan avul­la.

Materiaali

Kou­lu­tuk­ses­sa on mah­dol­li­suus tu­tus­tua Musa tun­tuu! -ma­te­ri­aa­liin ja hank­kia se. Ma­te­ri­aa­li ei kuu­lu kou­lu­tuk­sen hin­taan.

Tavoite

An­taa uu­sia mu­sii­kil­li­sia ja toi­min­nal­li­sia työ­ka­lu­ja tun­ne­tai­to­työs­ken­te­lyyn ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen tu­ke­mi­seen sekä luo­vaan yh­teis­toi­min­taan ja il­mai­suun.

Kouluttaja

Me­ne­tel­mä­ke­hit­tä­jä ja mu­sii­kin­te­ki­jä Min­na Lap­pa­lai­nen

Kohderyhmä

Var­hais­kas­va­tuk­sen, esi- ja alku­o­pe­tuk­sen am­mat­ti­lai­set, ala­kou­lun opet­ta­jat, eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vien las­ten pa­ris­sa toi­mi­vat am­mat­ti­lai­set, ku­ten eri­tyis­o­pet­ta­jat, puhe-, toi­min­ta- ja mu­siik­ki­te­ra­peu­tit, mu­siik­ki- ja tai­de­kas­vat­ta­jat sekä seu­ra­kun­nan tai mui­den las­ten pa­ris­sa toi­mi­vien or­ga­ni­saa­ti­oi­den per­he- ja las­ten­oh­jaa­jat.

Kou­lu­tuk­sen ma­te­ri­aa­lia ja ide­oi­ta voi so­vel­taa kai­kil­le eri ikä­ryh­mil­le lap­sis­ta van­huk­siin. Ma­te­ri­aa­lin inst­ru­men­taa­li mu­siik­ki mah­dol­lis­taa ma­te­ri­aa­lin käy­tön myös moni­kult­tuu­ri­ses­sa ja -kie­li­ses­sä toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä.

Aika

la 14.11.2020 klo 9.30-16.00, Var­kaus

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

130 €

Ilmoittautumiset

1.11.2020 men­nes­sä

Huom!  Musa tun­tuu! -kou­lu­tus myös Ii­sal­mes­sa 13.11.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Min­na Lap­pa­lai­nen Musa tun­tuu! Mu­sii­kil­li­nen tun­ne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­leik­ki

Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015