3D-mallintaminen oppimisen välineenä

15.9.2020, Iisalmi

Tutustu 3D-mallintamisen ja -tulostamisen mahdollisuuksiin opetuksessa. Koulutuksessa käydään läpi 3D-mallintamisen ja -tulostamisen perusperiaatteita sekä harjoitellaan Tinkercad- ja SculptGL-mallinnusohjelmien käyttöä.  Pohdimme myös, miten 3D-mallinnusta voi hyödyntää opetuksessa eri oppiaineissa!
Sisältö

3D-mal­lin­ta­mi­sen peri­aat­teet

Tu­tus­tu­mi­nen eri­lai­siin mal­lin­nus­oh­jel­miin (mm. Tin­ker­cad ja SculptGL)

Kohderyhmä

Kou­lu­tuk­sen koh­de­ryh­mä­nä on pe­rus­as­teen ope­tus­hen­ki­lös­tö,  mut­ta mu­kaan voi tul­la myös muil­ta kou­lu­asteilta. Osal­lis­tu­jil­la ei tar­vit­se olla ai­kai­sem­paa ko­ke­mus­ta 3D-mal­lin­ta­mi­ses­ta. Max. 20 osal­lis­tu­jaa. Osal­lis­tu­jil­la tu­lee olla mu­ka­na oma tie­to­kone.

Kouluttaja

FM, ai­ne­no­pet­ta­ja, tvt-men­tor Si­nik­ka Lei­vo­nen

Aika

ti 15.9.2020  klo 8.30-11.45, Ii­sal­mi

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

80 €. Hin­taan si­säl­tyy ilta­päi­vä­kah­vit. Max. 20 osal­lis­tu­jaa.

Ilmoittautumiset

1.9.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015