Palautumisohjaajakoulutus (10 op)

12.2.-2.10.2021, Kuopio

Palautuminen tarkoittaa voimavarojen lisääntymistä, väsymyksen tunteen väistymistä ja elpymistä koetusta rasituksesta. Kun ihminen on palautunut, hänen olonsa on hyvä, myönteinen ja kykenevä. Kehollisuus luo tietoisuuttamme. Kehon kuuntelu, havaitseminen ja ymmärtäminen johtaa väistämättä itsensä ymmärtämiseen. Ohjaajakoulutuksesta saat käytännönläheisiä työvälineitä työhyvinvointia edistävään toimintaan. Koulutuksen teoreettinen viitekehys koostuu länsimaisesta keho- ja rentoutusterapiasta sekä sosiaalisen oppimisen teoriasta.
Sisältö

Pa­lau­tu­mis­oh­jaa­jan kou­lu­tus koos­tuu 10 lähi­päi­väs­tä ja väli­teh­tä­vis­tä, jot­ka pai­not­tu­vat käy­tän­nön har­joit­te­luun. Har­joit­teet ovat siir­ret­tä­vis­sä sel­lai­se­naan omaan va­paa-ai­kaan, työ­hön tai ryh­mä- ja yk­si­lö­työs­ken­te­lyyn.

Kou­lu­tuk­ses­ta saat nel­jä val­mis­ta ke­hon ja mie­len pa­lau­tu­mis­oh­jel­maa. Pa­lau­tu­mi­soh­jel­maP­RO™️ ovat suo­ma­lai­sen fy­si­o­te­ra­peu­tin sun­nit­te­le­mia. Kou­lu­tuk­ses­sa saat myös väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja, ft, Anna Ra­ja­lan koos­ta­man, tut­ki­mus­tie­toa pa­lau­tu­mi­ses­ta si­säl­tää­vän säh­köi­nen ma­te­ri­aa­li­kan­si­on.

1. Ak­tii­vi­nen pa­lau­tu­mi­nen, oh­jel­mat 1-2

Ak­tii­vi­sen pa­laut­ta­van liik­keen kak­si lii­ke­oh­jel­maa
Py­säh­ty­mi­seen ja pa­lau­tu­mi­seen liit­ty­viä har­joi­tuk­sia
Ren­tou­tu­mi­sen tai­toa li­sää­viä har­joi­tuk­sia
Oh­jel­mien käyt­tö tyhy- toi­min­nas­sa
Työs­ken­te­lyn te­o­reet­ti­nen poh­ja

2. Ak­tii­vi­nen pa­lau­tu­mi­nen, oh­jel­mat 2-3

Ak­tii­vi­sen pa­laut­ta­van liik­keen kak­si seu­raa­vaa lii­ke­oh­jel­maa
Py­säh­ty­mi­seen ja pa­lau­tu­mi­seen liit­ty­viä har­joi­tuk­sia
Ren­tou­tu­mi­sen tai­toa li­sää­viä har­joi­tuk­sia

3. Ak­tii­vi­nen pa­lau­tu­mi­nen, oh­jel­ma 3-4

Ak­tii­vi­sen pa­laut­ta­van liik­keen lii­ke­oh­jel­maa. Ha­lu­tes­sa­si voit läh­teä to­teut­ta­maan ja har­joit­te­le­maan oh­jel­mia heti ryh­mien kans­sa.
Py­säh­ty­mi­seen liit­ty­viä har­joi­tuk­sia
Ren­tou­tu­mi­sen tai­toa li­sää­viä har­joi­tuk­sia

4. Luon­to ja luon­to-oh­jel­mat

Luon­to ja sen mer­ki­tys pa­lau­tu­mi­ses­sa
Luon­nos­sa teh­tä­vät har­joi­tuk­set käy­tän­nös­sä
Met­sän­hys­sy-oh­jel­ma
Hil­jai­suu­den päi­vä – oh­jel­ma ja käy­tän­tö
Huom! Täs­sä jak­sos­sa vie­te­tään vii­kon­lop­pu luon­non­lä­hei­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä. Osal­lis­tu­jat myös yö­py­vät koh­tees­sa ja vas­taa­vat ma­joi­tus- ja ruo­kai­lu­ku­luis­ta itse.

5. Mie­len­val­men­nus ja ren­tou­tu­mi­sen käy­tän­tö

Aja­tus-tun­ne-toi­min­ta- keho
Py­säh­ty­mi­seen liit­ty­viä har­joi­tuk­sia
Aja­tus­ten ja tun­tei­den kans­sa työs­ken­te­ly
Ta­voi­te­työs­ken­te­ly
Py­säh­dy. Hen­gi­tä. Ren­tou­du. -oh­jel­ma
Ren­tou­tu­mi­sen käy­tän­tö

Kouluttajat

Psy­ko­fyy­si­nen fy­si­o­te­ra­peut­ti, ren­tou­tus­te­ra­peut­ti Ulla Ol­lik­ka­la
Psyyk­ki­nen sai­raan­hoi­ta­ja, ren­tou­tus­te­ra­peut­ti Nina Pa­jan­ti-Rau­dus

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii erin­o­mai­ses­ti so­si­aa­li- ja ter­veys­alan hen­ki­lös­töl­le, lii­kun­nan pa­ris­sa työs­ken­te­le­vil­le sekä pa­lau­tu­mi­sen tai­to­ja tar­vit­se­val­le joko omaan tar­pee­seen tai ryh­män­oh­jauk­seen.  Kou­lu­tuk­sen suo­ri­tet­tu­a­si saat käyt­töö­si re­kis­te­röi­dyn Pa­lau­tu­mis­oh­jaa­ja-ni­mik­keen.

Aika
  1. jak­so 12.-13.2.2021 pe klo 10-17, la klo 9-16
  2. jak­so  23.-24.4.2021 pe klo 10-17, la klo 9-16
  3. jak­so 28.-29.5.2021 pe klo 10-17, 16, la klo 9-16
  4. jak­so 20.-21.8.2021 pe klo 10-17, la klo 9-16 (luon­to-osuus)
  5. jak­so 1.-2.10.2021 pe klo 10-17, la klo 9-16
    Kuo­pio

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

1600 e Kou­lu­tus on arvo­lisä­ve­ro­ton. Las­ku­tus kol­mes­sa eräs­sä 533,33 e/erä. Tar­vit­ta­es­sa las­ku­tus use­am­mas­sa eräs­sä. Li­säk­si nel­jän­teen jak­soon saat­ta liit­tyä ma­joi­tus­kus­tan­nuk­sia.

Ilmoittautumiset

29.1.2021 men­nes­sä

Il­moit­tau­tu­mi­nen uu­des­sa verk­ko­kau­pas­sa>>

Olem­me avan­neet uu­den verk­ko­si­vus­ton nämä si­vut pois­tu­vat käy­tös­tä en­nen vuo­den lop­pua. Ter­ve­tu­loa op­pi­mi­sen verk­ko­kaup­paan!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015