Perhekompassi

15.-16.2.2021, Kuopio

Kriisitilanteet ja muut vaikeat elämäntilanteet kuten vakava sairastuminen, kuolema, avioero, uskottomuus tai työttömyys koskettavat perheessä harvoin vain yhtä henkilöä. Tilanne heijastuu koko perheeseen ja jokainen perheenjäsen reagoi siihen omalla tavallaan — usein vielä eri aikaan.
Perhekompassi on strukturoitu työväline ja tavoitteellinen lyhytinterventio kriisissä olevien parien ja perheiden kohtaamiseen ja auttamiseen. Perhekompassin avulla voidaan tutkia ja tukea vaikeissa elämäntilanteissa olevien perheiden voimavaroja ja vahvuuksia sekä lievittää vaikeuksia ja tukea perheen toimintakykyä.

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Suo­men Mie­len­ter­veys­seu­ran kans­sa.

Sisältö

Ta­voit­teel­li­nen ly­hy­tin­ter­ven­tio

Per­he­kom­pas­si an­taa työs­ken­te­lyl­le sel­ke­än ra­ken­teen ja ta­voit­teen, joka aut­taa fo­ku­soi­maan kes­kus­te­lua ja eh­käi­se­mään en­nal­ta on­gel­mien sy­ven­ty­mis­tä ja moni­mut­kais­tu­mis­ta. Mal­li so­vel­tuu eri­tyi­ses­ti 1 – 5 ta­paa­mi­sen ly­hy­tin­ter­ven­ti­ok­si.

Per­he­kom­pas­si per­heen arki ja toi­min­ta on ja­et­tu osa-alu­ei­siin, joi­ta työs­te­tään yh­des­sä per­heen­jä­sen­ten kans­sa, per­het­tä kun­ni­oit­ta­val­la ta­val­la sekä au­te­taan hei­tä ym­mär­tä­mään krii­si­ti­lan­teen vai­ku­tuk­sia omaan toi­min­taan ja per­heen ar­keen sa­mal­la kor­ja­ten sitä, mikä ei toi­mi.

Eri­tyi­ses­ti lap­set huo­mioi­va mal­li

Per­he­kom­pas­si oh­jaa työn­te­ki­jää huo­mi­oi­maan jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen, eri­tyi­ses­ti las­ten mie­li­pi­teet ja ris­ti­rii­tai­set­kin nä­ke­myk­set. Työs­ken­te­ly vah­vis­taa per­heen­jä­sen­ten vas­tuun­ot­toa ja vä­hen­tää oman toi­min­nan se­lit­te­lyä ja puo­lus­ta­mis­ta.

Eväi­tä krii­sis­tä eteen­päin

Työs­ken­te­lyn ta­voit­tee­na on li­sä­tä per­heen­jä­sen­ten vä­lis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta, tu­kea van­hem­muut­ta on­gel­mis­ta ja vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta sekä aut­taa per­het­tä tar­kas­te­le­maan ti­lan­net­ta uu­sis­ta näkö­kul­mis­ta ja luo­maan uu­sia mah­dol­li­suuk­sia. Pyr­ki­myk­se­nä on va­kaut­taa ti­lan­ne ja aut­taa per­het­tä pää­se­mään krii­sis­tä eteen­päin.

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on suun­nat­tu per­hei­den kans­sa työs­ken­te­le­vil­le so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to­alan sekä kas­va­tus­alan työn­te­ki­jöil­le. Kaik­ki, jot­ka koh­taa­vat työs­sään per­hei­tä ja ha­lu­a­vat li­sä­tä tai­to­jaan per­hei­den koh­taa­mi­ses­sa ja per­hei­den kans­sa työs­ken­te­lys­sä, krii­si­näkö­kul­ma huo­mi­oi­den, hyö­ty­vät täs­tä kou­lu­tuk­ses­ta. Enin­tään 20 osal­lis­tu­jaa.

Kouluttaja

psy­ko­te­ra­peut­ti VET Mar­juk­ka Lauk­ka­nen

Aika

ma-ti 15.-16.2.2021 klo 9-16, Kuo­pio

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

465 e Hin­ta on ar­von­lisä­ve­ro­ton, se ei si­säl­lä eikä sii­hen li­sä­tä al­via.
Kou­lu­tuk­sen voi mak­saa kah­des­sa eräs­sä.

Ilmoittautumiset

29.1.2021 men­nes­sä

Il­moit­tau­tu­mi­nen uu­des­sa verk­ko­kau­pas­sa>>

Olem­me avan­neet uu­den verk­ko­si­vus­ton nämä si­vut pois­tu­vat käy­tös­tä en­nen vuo­den lop­pua. Ter­ve­tu­loa op­pi­mi­sen verk­ko­kaup­paan!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015