Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus (30 op)

22.9.2020-21.5.2021, Kuopio

Laadukas, huippusuosittu, erinomaisen palautteen saanut koulutus jo 12. kerran Kuopiossa!

Koulutuksen tavoitteet

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa hy­vät pe­rus­tie­dot ADHD:sta, au­tis­min­kir­jon oire­yh­ty­mis­tä ja Tou­ret­tes­ta. Riit­tä­vä pe­rus­tie­don hal­lin­ta mah­dol­lis­taa voi­maan­nut­ta­van työs­ken­te­lyn eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vien las­ten ja hei­dän per­hei­den­sä kans­sa. Kou­lu­tuk­ses­ta saa myös me­ne­tel­miä toi­mia voi­ma­va­ro­ja sekä yh­teis­työ­tä tu­ke­val­la ta­val­la myös moni­am­ma­til­li­sis­sa tii­meis­sä sekä ver­kos­tois­sa.

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­teet:

Opis­ke­li­ja

Kou­lu­tus täyt­tää Neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja ry:n laa­tu­suo­si­tuk­sia ja näin ol­len mah­dol­lis­taa Neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja –ni­mik­keen käy­tön val­mis­tu­mi­sen jäl­keen. Kou­lu­tuk­sen voi hy­vin suo­rit­taa oman työn ohel­la ja sii­tä saa hy­viä vä­li­nei­tä omaan työ­hön ja omaan elä­mään.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet
Koulutuksen rakenne ja toteutus

Kou­lu­tuk­ses­sa on kuu­si kah­den päi­vän lähi­o­pis­ke­lu­jak­soa ( yh­teen­sä 12 lähi­o­pe­tus­päi­vää)

LÄHI­O­PIS­KE­LU

IT­SE­NÄI­NEN TYÖS­KEN­TE­LY

It­se­näi­nen opis­ke­lu etä­jak­sol­la si­säl­tää: omien osaa­mis- ja ke­hit­ty­mis­ta­voit­tei­den mää­rit­te­lyä ja oman HEKS:in laa­ti­mi­nen hen­ki­lö­koh­tai­set op­pi­mis­teh­tä­vät liit­ty­en opis­ke­lu­jak­so­jen tee­moi­hin ja nii­den so­vel­ta­mi­nen omaan työ­hön. Op­pi­mis­teh­tä­vät kyt­key­ty­vät tii­viis­ti osal­lis­tu­jan omaan työ­hön ja ovat so­vel­let­ta­vis­sa oh­jat­ta­viin asi­ak­kai­siin.

Kou­lu­tuk­ses­sa on käy­tös­sä Mood­le-poh­jai­nen Snell­ma­nE­DU-op­pi­mis­ym­pä­ris­tö.

Kouluttajat

Kou­lu­tuk­sen vas­tuu­kou­lut­ta­jan toi­mii VTM, so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi, eri­kois­sai­raan­hoi­ta­ja, psy­ko­te­ra­peut­ti,  rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja ja työn­oh­jaa­ja, neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja -kou­lut­ta­ja Lee­na Mannst­röm-Mä­ke­lä

muut kou­lut­ta­jat:

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­vel­tuu hen­ki­löil­le, jot­ka koh­taa­vat työs­sään eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­via lap­sia, nuo­ria tai ai­kui­sia. Esi­merk­ke­jä so­vel­tu­vis­ta am­mat­ti­ryh­mis­tä ovat opet­ta­jat, eri­tyis­o­pet­ta­jat, eri alo­jen te­ra­peu­tit, sai­raan­hoi­ta­jat sekä so­si­aa­li- ja ter­veys­alan oh­jaa­jat ja avus­ta­jat. Kou­lu­tus an­taa hy­vän pe­rus­tan kai­kil­le hen­ki­löil­le, jot­ka työs­ken­te­le­vät ar­jen- ja elä­män­hal­lin­nan vai­keuk­sis­ta kär­si­vien asi­ak­kai­den pa­ris­sa.
Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­vil­ta edel­ly­te­tään vä­hin­tään so­si­aa­li-, ter­veys- tai kas­va­tus­alan pe­rus­tut­kin­toa. Ta­paus­koh­tai­ses­ti myös muu tut­kin­to voi­daan hy­väk­syä, jos osal­lis­tu­jal­la on riit­tä­väs­ti työ­ko­ke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä. Ker­ro il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keen lisä­tie­to­ja -koh­das­sa kou­lu­tuk­se­si pe­rus­tut­kin­to. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 20. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää su­ju­vaa Suo­men kie­len hal­lin­taa: yleis­ten kie­li­tut­ki­mus­ten tai­to­ta­soa  C1/B2.

Aika

1. lähi­jak­so: ti-ke 22.-23.9.2020
2. lähi­jak­so: to-pe 12.-13.11.2020
3. lähi­jak­so: to-pe 21.-22.1.2021
4. lähi­jak­so: ma-ti 1.-2.3.2021
5. lähi­jak­so: ma-ti 19.-20.4.2021
6. lähi­jak­so: to-pe 20.-21.5.2021
lähi­jak­so­jen 1. päi­vä klo 9.30-16.00 ja 2. päi­vä klo 9-16, Kuo­pio

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

2.700 e Hin­ta on ar­von­lisä­ve­ro­ton; se ei si­säl­lä, eikä sii­hen li­sä­tä al­via.
Las­ku­tus nel­jäs­sä eräs­sä 675 e/erä; yksi  erää v 2020 ja kol­me erää v 2021. Tar­vit­ta­es­sa lak­su­tus voi­daan teh­dä use­am­mas­sa­kin eräs­sä.

Ilmoittautumiset

3.9.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015