Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus (40 op)

15.3.2021-16.3.2022, Kuopio

Las­ten tun­ne­tai­to-oh­jaa­ja MM® -kou­lu­tus

Koulutuksen tiedot uudessa verkkokaupassa>>

Vuo­den täy­den­nys­kou­lu­tus an­taa las­ten ja nuor­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le am­mat­ti­lai­sil­le val­miu­det oh­ja­ta tun­ne­tai­to­ja omaan am­mat­ti­tai­toon ja työn­ku­vaan in­teg­roi­tu­na joko ryh­mä­muo­toi­ses­ti tai yk­si­lö­työs­sä. Kou­lu­tuk­sen laa­juus on 40 op, ja se voi­daan suo­rit­taa työn ohes­sa.

Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu las­ten ja nuor­ten kans­sa työs­ken­te­le­väl­le kun­tou­tus­te­ra­pi­an, var­hais­kas­va­tuk­sen ja pe­rus­o­pe­tuk­sen, ter­vey­den­huol­lon, las­ten­suo­je­lun ja so­si­aa­li- tai hoi­to­työn am­mat­ti­lai­sel­le tai oh­jaus­työn yrit­tä­jäl­le.

Kou­lu­tuk­sen käy­ty­ään osal­lis­tu­ja on saa­nut työ­ka­lut oh­ja­ta tun­ne­tai­to­het­kiä moni­me­ne­tel­mäl­li­ses­ti, aut­taa lap­sia ja nuo­ria tun­ne­keho­yh­tey­den ja itse­tun­non vah­vis­ta­mi­ses­sa sekä tu­kea las­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­ses­ti omas­sa tun­ne­il­mai­sus­saan. Kou­lu­tuk­ses­sa on mu­ka­na myös Satu­hie­ron­ta, Draa­man me­ne­tel­mät, tun­tei­den va­pau­tus­tek­niik­ka EFT sekä tun­ne- ja tar­ve­läh­töi­nen vuo­ro­vai­ku­tus NVC-pro­ses­siin poh­jau­tu­en.

Kou­lu­tuk­ses­sa on kak­si rin­nak­kain ete­ne­vää op­pi­mis­pol­kua. Toi­nen on hen­ki­lö­koh­tai­nen mat­ka omien tun­tei­den ää­rel­le sekä omien tun­ne­tai­to­jen ke­hit­tä­mi­nen ja toi­nen on am­ma­til­li­nen pol­ku lap­sen tun­ne-elä­män ke­hit­ty­mi­sen ym­mär­tä­mi­seen ja oh­jaa­mi­sen tai­to­jen ke­hit­tä­mi­seen.

Lop­pu­työ­nään osal­lis­tu­ja suun­nit­te­lee ja to­teut­taa omaa työn­ku­vaa tu­ke­van, oh­ja­tun las­ten tai nuor­ten tun­ne­tai­to­ryh­män omas­sa lähi­pii­ris­sään tai työ­yh­tei­sös­sään. Lop­pu­työn kaut­ta opis­ke­li­jan työ­yh­tei­sö hyö­tyy kou­lu­tuk­ses­ta jo kou­lu­tuk­sen ai­ka­na.
Kou­lu­tuk­ses­sa on lähi­o­si­oi­den li­säk­si it­se­näi­se­nä työs­ken­te­ly­nä kir­jal­li­suu­teen tu­tus­tu­mis­ta, kir­jal­li­sia sekä toi­min­nal­li­sia etä­teh­tä­viä ja pien­ryh­mä­työs­ken­te­lyä kun­kin lähi­o­si­on vä­lis­sä sy­ven­tä­mäs­sä op­pi­mis­ta.

Tavoitteet

Kou­lu­tus an­taa konk­reet­ti­sia työ­ka­lu­ja tu­kea lap­sia ja nuo­ria tun­ne­tai­to­jen ke­hit­ty­mi­ses­sä ta­voit­teel­li­ses­ti eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia, luo­via ja ke­hol­li­sia me­ne­tel­miä hyö­dyn­tä­en. Omiin
tun­tei­siin tu­tus­tu­mi­sen myö­tä kas­vat­ta­ja pys­tyy vah­vem­min ja läs­näo­le­vam­min tu­ke­maan lap­sia ja nuo­ria tun­ne­tai­to­jen ke­hit­ty­mi­ses­sä sekä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa, että ta­voit­teel­li­sis­sa
oh­jaus­het­kis­sä. Kou­lu­tus toi­mii myös voi­maan­nut­ta­va­na ko­ke­muk­se­na ja hen­ki­lö­koh­tai­se­na kas­vu­pro­ses­si­na.

”Tämä on enem­män kuin kou­lu­tus!”

Saat

Kou­lu­tet­tu­ja Las­ten ja nuor­ten tun­ne­tai­to-oh­jaa­jia toi­mii jo yli 300 eri am­ma­teis­sa ja työ­yh­teisöis­sä, ja kou­lu­tuk­sen mu­kai­ses­ti tun­ne­tai­to­ja on oh­jat­tu jo yli 15 000 lap­sel­le Suo­mes­sa. Kou­lu­te­tuil­le
oh­jaa­jil­le on tar­jol­la myös täy­den­nys­kou­lu­tus­päi­viä ja vii­kon­lop­pu­ja vuo­sit­tain.

Opit, miten voit työssä ja arjessasi
Palautteiden mukaan koulutus on antanut ohjaajille lisäksi

• mer­ki­tyk­sel­li­syy­den ko­ke­mus­ta omaan työ­hön
• tu­kea työs­sä jak­sa­mi­seen
• sel­keyt­tä omien tar­pei­den ja ra­jo­jen tun­nis­ta­mi­seen ja niis­tä huo­leh­ti­mi­seen
• uu­sia työ­mah­dol­li­suuk­sia omas­sa työ­ken­täs­sä tai sen li­sä­nä
• avoi­mem­paa kans­sa­käy­mis­tä ja sy­vem­pää yh­teyt­tä lä­heis­ten kans­sa
• roh­keut­ta elää omien ar­vo­jen mu­kai­ses­ti

”Kou­lu­tus on to­del­la am­mat­ti­tai­toi­nen, si­säl­tö on ol­lut hui­kea ja erit­täin mie­len­kiin­toi­nen, moni­muo­toi­suus on ol­lut hie­no asia. En­sim­mäi­nen kou­lu­tus, mis­sä ei ole tul­lut kyl­lästy­mis­tä.”

”Ei to­del­la­kaan mikään te­o­ri­ap­läjäys tai läpi­huu­to­jut­tu. Ko­et­ta­va ja elet­tä­vä, jo­kai­sen oman­lai­nen mat­ka.”

”Tämä kou­lu­tus pitäisi olla kaik­kiin ter­veys- ja so­si­aa­li­alan kou­lu­tuk­siin kuu­lu­va.”

”Las­ten ja nuor­ten tun­ne­tai­to-oh­jaa­ja­kou­lu­tus­mat­ka on ol­lut yksi tä­män het­ki­sen elä­mä­ni mer­kit­tä­vin pro­ses­si, joka jat­kuu
edel­leen ja var­mas­ti vie­lä pit­kään!”

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii eri­tyi­ses­ti Si­nul­le,  kun­tou­tus­työn, var­hais­kas­va­tuk­sen, ope­tuk­sen, so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­nen, jos koh­taat työs­sä­si mm.

Koulutuksen rakenne

Lähi­o­pe­tus

1. osio: ma-ke 15.-17.3.2021

2. osio: ti-ke 1.-2.6.2021

3. osio: ti-ke 24.-25.8.2021

4. osio: ma-ti 27.-28.9.2021

5. osio: ma-ke 15.-17.11.2021

6. osio: ti-ke 11.-12.1.2022

7. osio: ti-ke 15.-16.3.2022

It­se­näi­nen työs­ken­te­ly

It­se­näi­nen opis­ke­lu etä­jak­soil­la si­säl­tää:
• Kir­jal­li­suu­teen tu­tus­tu­mis­ta
• Opi­tun so­vel­ta­mis­ta ar­keen ja työ­hön sekä sen kir­jal­lis­ta poh­din­taa
• Ver­tais­ryh­mä­työs­ken­te­lyä it­se­näi­ses­ti toi­mi­vis­sa pien­ryh­mis­sä etä­jak­soil­la
• Kak­si ly­hyt­tä ver­tais­pa­lau­tet­ta erik­seen oh­jeis­te­tuis­ta töis­tä
• Lop­pu­työ­nä oman tun­ne­tai­to­ryh­män suun­nit­te­lu, to­teu­tus ja ra­por­toin­ti (lop­pu­työn käyn­nis­tä­mi­nen osi­on 4. jäl­keen)

Kou­lu­tuk­seen si­säl­tyy hen­ki­lö­koh­tai­nen pu­he­lin­kon­sul­taa­ti­o­aika kou­lut­ta­jan kans­sa sekä verk­ko­ta­paa­mi­nen ryh­män kes­ken. Tek­niik­ka ei edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta, pelk­kä tie­to­kone, kuu­lok­keet ja net­ti­yh­teys riit­tä­vät. Li­säk­si kou­lu­tuk­seen liit­ty­vää lisä­ma­te­ri­aa­lia löy­tyy koko kou­lu­tuk­sen ajan Mood­le-verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä.

Läs­nä­olo­vaa­ti­mus ja kou­lu­tuk­seen si­tou­tu­mi­nen

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää si­tou­tu­mis­ta kou­lu­tuk­seen koko kou­lu­tuk­sen ja sen lähi­jak­so­jen ajan. Eri­tyi­sen tär­ke­ää läs­nä­olo on 1. ja 2. osi­oil­la. Mi­kä­li tie­dät ole­va­si es­ty­nyt pää­se­mäs­tä jol­le­kin lähi­o­si­oil­le, ha­et­han seu­raa­vaan kou­lu­tus­ryh­mään. Kou­lu­tus on in­ten­sii­vi­nen mat­ka tun­tei­den maa­il­maan eikä lähi­o­si­oi­den ko­ke­muk­sel­li­suut­ta voi­da kor­va­ta etä­teh­tä­vil­lä. Huo­mi­oit­han myös kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän kes­keyt­tä­mis­eh­dot. Kou­lu­tus­päi­vät ovat in­ten­sii­vi­siä ja täyt­tä läs­nä­oloa vaa­ti­via – jä­tät­hän ne muil­ta vel­vol­li­suuk­sil­ta va­paik­si. Var­mis­tat­han osal­lis­tu­mi­se­si lähi­o­si­oi­hin koko kou­lu­tus­päi­vän ja sen kel­lon­ai­ko­jen ajan.

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu pe­da­go­gi­sen, hoi­dol­li­sen, te­ra­peut­ti­sen sekä so­si­aa­li­alan työn­te­ki­jöil­le, jot­ka työs­ken­te­le­vät las­ten ja lap­si­ryh­mien kans­sa pää­toi­mi­ses­ti tai avus­ta­vis­sa teh­tä­vis­sä tai
ai­ko­vat sel­lai­siin teh­tä­viin. So­vel­tuu myös esi­mer­kik­si yrit­tä­jil­le tai yh­dis­tys­ten jä­se­nil­le, jot­ka ha­lu­a­vat tar­jo­ta tun­ne­tai­to­ryh­miä tai tu­kea las­ta tun­ne­tai­dois­sa osa­na omaa toi­min­taan­sa.
Kou­lu­tuk­seen voi­daan ot­taa enin­tään 16 opis­ke­li­jaa. Pai­kat va­ra­taan so­vel­tu­vil­le ha­ki­joil­le il­moit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.

Kouluttajat

Tit­ta Ka­ran­ta  Las­ten ja nur­ten tun­ne­tai­to-oh­jaa­ja sekä NLP-kou­lut­ta­ja
Tit­ta on em­paat­ti­nen ja rau­hal­li­nen per­soo­na ja ko­ke­nut kou­lut­ta­ja ja lu­en­noi­ja, joka ha­lu­aa he­rät­tää tun­tei­ta ja löy­tää sen kaut­ta väy­län ih­mi­sen ko­ke­mus­maa­il­maan, si­ten tie­to ja asi­at jää­vät mie­leen. Ti­tan sy­dä­men asia on lap­sen hy­väk­sy­vä ja ar­vos­ta­va koh­taa­mi­nen.

Sara Hell­sten
Sara on kou­lu­tuk­sel­taan ke­hi­tys­psy­ko­lo­gi­an mais­te­ri, ra­ken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen oh­jaa­ja sekä per­he- ja van­hem­muus­val­men­ta­ja.

Lee­na Yli­mäki KM, draa­ma­kou­lut­ta­ja

Ka­ri­ta Palo­mäki psy­ko­fyy­si­nen fy­si­o­te­ra­peut­ti, EFT-te­ra­peut­ti ja -kou­lut­ta­ja, kir­jai­li­ja sekä NLP työn­oh­jaa­ja

Ajankohta

Kou­lu­tus to­teu­te­taan läh­tö­koh­tai­ses­ti Kuo­pi­os­sa lähi­o­pe­tuk­se­na. Poik­keus­ti­lan­teis­sa lähi­o­pe­tus­ta voi seu­ra­ta myös etä­yh­tey­del­lä.
Ko­ro­na­ti­lan­teen vaa­ties­sa kou­lu­tus to­teu­te­taan ko­ke­muk­sel­li­se­na on­li­ne-ope­tuk­se­na.
Osal­lis­tu­mi­nen on­li­ne-ope­tuk­seen on help­poa. Tar­vit­set vain tie­to­ko­neen, jos­sa on in­ter­net-yh­teys, kuu­lok­keet ja mik­ro­fo­ni. Mi­tään eril­li­sä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vit­se teh­dä.

1. osio: ma-ke 15.-17.3.2021
2. osio: ti-ke 1.-2.6.2021
3. osio: ti-ke 24.-25.8.2021
4. osio: ma-ti 27.-28.9.2021
5. osio: ma-ke 15.-17.11.2021
6. osio: ti-ke 11.-12.1.2022
7. osio: ti-ke 15.-16.3.2022
kel­lo­ajat:
1. ja 5. osio: 1.-2. päi­vä klo 9-17 ja  3. päi­vä klo 8-16
2.-4. ja 6.-7. osio: 1. päi­vä klo 10-17, 2. päi­vä klo 8-16

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Koulutukseen hakeminen

Kir­joi­ta it­ses­tä­si ja elä­män­ti­lan­tees­ta­si va­paa, tii­vis (max. 1,5 si­vua) ku­vaus, jos­sa ker­rot ai­na­kin seu­raa­vat asi­at:
1. Ai­em­mat kou­lu­tuk­set ja työ­teh­tä­vä­si (eri­to­ten tun­ne­tai­to-oh­jaa­juu­teen mie­les­tä­si liit­ty­vät).
2. Mik­si ha­keu­dut kou­lu­tuk­seen?
3. Mik­si ha­lu­at op­pia tun­ne­tai­to­jen oh­jaa­mis­ta lap­sil­le ja/tai nuo­ril­le?
4. Mil­lais­ta työs­ken­te­lyä olet it­se­si ja tun­tei­de­si kans­sa teh­nyt?
5. Ker­ro ly­hy­es­ti elä­män­ti­lan­tees­ta­si.
6. Mi­ten mah­dol­lis­tat opis­ke­lun ajal­li­ses­ti (sekä lähi­o­si­ot että nii­den vä­li­set oma-ai­kai­set opis­ke­lut)?
7. Tuo ha­lu­tes­sa­si esil­le myös mui­ta asi­oi­ta it­ses­tä­si, ku­ten vah­vuu­te­si ja haas­tee­si.
8. Muis­ta yh­teys­tie­tosi.

Lä­he­tä ha­ke­mus Snell­ma­nE­DUl­le 22.2.2021 men­nes­sä osoit­tee­seen asi­a­kas­paKaik­ki ar­tik­ke­litlve­lu@snell­ma­ne­du.fi tai kir­jeit­se osoit­tee­seen Snell­ma­nE­DU, Haa­pa­ni­men­katu 40 C, 70110 Kuo­pio. Vies­tiin ot­si­kok­si tai kir­jeen viit­teek­si: Ha­ke­mus Las­ten ja nuor­ten tun­ne­tai­to-oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­seen.

Kou­lu­tuk­seen voi­daan ot­taa enin­tään 16 opis­ke­li­jaa. Pai­kat va­ra­taan so­vel­tu­vil­le ha­ki­joil­le il­moit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Ha­ke­muk­se­si hy­väk­syt­tyä pää­set kou­lu­tuk­sen Odo­tus­huo­ne-verk­ko­ym­pä­ris­töön tu­tus­tu­maan jo kou­lu­tuk­sen tee­moi­hin ja ly­hyt­vi­de­oi­hin.

Kou­lu­tus ei so­vel­lu akuu­tis­sa krii­sis­sä ole­vil­le il­man hen­ki­lö­koh­tais­ta te­ra­pi­aa kou­lu­tuk­sen rin­nal­la ja mah­dol­li­suut­ta te­ra­pi­a­työs­ken­te­lyyn lähi­o­si­oi­den yh­tey­des­sä. Il­moi­ta sil­loin ha­ke­muk­ses­sa­si näis­tä. Tar­vit­ta­es­sa kou­lut­ta­ja on si­nuun yh­tey­des­sä en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Hinta

3.530 e Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton, se ei si­säl­lä eikä sii­hen lis­tä­tä al­via. Las­ku­tus nel­jäs­sä eräs­sä, 882,50e/erä; kol­me erää vuon­na 2021 ja yksi erä v 2022. Tar­vit­ta­es­sa las­ku­tus voi­daan teh­dä use­am­mas­sa­kin eräs­sä.

Hin­ta si­säl­tää kou­lu­tuk­sen, Tun­ne­tai­to-oh­jaa­jan 300-si­vui­sen käsi­kir­jan, tu­los­tet­ta­vaa ma­te­ri­aa­lia tun­ne­tai­to­het­kiin, eril­li­sen kou­lu­tus­kan­si­on lu­en­to­ma­te­ri­aa­lei­neen, verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tön käyt­tö­oi­keu­den koko kou­lu­tuk­sen ajan ja 6 kuu­kau­den sen jäl­keen, luo­van tun­ne­työs­ken­te­lyn käyt­tö­ma­te­ri­aa­lit lähi­o­si­oil­la sekä teh­tä­vien ar­vi­oin­nin.

Lisätiedot
Koulutuksen tiedot uudessa verkkokaupassa>>

Olem­me avan­neet uu­den verk­ko­si­vus­ton  nämä si­vut pois­tu­vat käy­tös­tä en­nen vuo­den lop­pua. Ter­ve­tu­loa op­pi­mi­sen verk­ko­kaup­paan!

Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015