Musa tuntuu! - Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki

13.11.2020, Iisalmi

Musa tuntuu! -koulutuksesta saat mukaan uusia musiikillisia ja toiminnallisia työkaluja tunnetaitotyöskentelyyn ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä luovaan yhteistoimintaan ja ilmaisuun. Tunnekäsitteitä ja tunnetaitoteemoja lähestytään luovin työtavoin, mm. musiikin, liikkeen ja leikin, kuvallisen työskentelyn, laulun ja soiton, keskustelun ja kosketuksen sekä draaman ja tarinankerronnan avulla.
Sisältö

Mu­siik­ki tun­tuu sy­dä­men ta­sol­la ja vä­lit­tää tun­tei­ta. Se an­taa struk­tuu­ria toi­min­taan sekä tar­peen mu­kaan rau­hoit­taa tai ener­gi­soi, loh­dut­taa tai rie­mas­tut­taa. Mu­siik­ki toi­mii yh­tei­se­nä kie­le­nä – myös sil­loin, kun yh­teis­tä kiel­tä ei syys­tä tai toi­ses­ta ole. Se an­taa­kin mitä upeim­mat sii­vet yh­tei­sil­le koh­taa­mi­sil­le ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­le, tun­ne­il­mai­sul­le ja omien tun­tei­den kä­sit­te­lyl­le. Jo­kai­sel­la on oi­keus ko­kea mu­siik­ki omal­la ta­val­laan, oi­ke­aa tai vää­rää ta­paa ei ole.

Kou­lu­tuk­ses­sa ko­ho­te­taan yh­des­sä ”tun­ne­sar­vet” ja her­kis­ty­tään kuun­te­le­maan mu­siik­kia ihan uu­sin kor­vin, löy­tä­en sii­tä aina uu­sia tun­nel­mia, tun­ne­ti­lo­ja, hah­mo­ja, mai­se­mia ja ta­ri­noi­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa saa­daan iso re­pul­li­nen uu­sia mu­sii­kil­li­sia ja toi­min­nal­li­sia työ­ka­lu­ja tun­ne­tai­to­työs­ken­te­lyyn ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen tu­ke­mi­seen sekä luo­vaan yh­teis­toi­min­taan ja il­mai­suun.

Eri­lai­sia tun­ne­kä­sit­tei­tä ja tun­ne­tai­to­tee­mo­ja lä­hes­ty­tään luo­vin työ­ta­voin, mm. mu­sii­kin, liik­keen ja lei­kin, ku­val­li­sen työs­ken­te­lyn, lau­lun ja soi­ton, kes­kus­te­lun ja kos­ke­tuk­sen sekä draa­man ja ta­ri­nan­ker­ron­nan avul­la.

Kou­lu­tuk­ses­sa on mah­dol­li­suus tu­tus­tua kou­lut­ta­jan te­ke­mään Musa tun­tuu! -ma­te­ri­aa­liin ja voit myös hank­kia sen it­sel­le­si oma­kus­tan­tei­ses­ti.

Tavoite

An­taa uu­sia mu­sii­kil­li­sia ja toi­min­nal­li­sia työ­ka­lu­ja tun­ne­tai­to­työs­ken­te­lyyn ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen tu­ke­mi­seen sekä luo­vaan yh­teis­toi­min­taan ja il­mai­suun.

Kouluttaja

Me­ne­tel­mä­ke­hit­tä­jä ja mu­sii­kin­te­ki­jä Min­na Lap­pa­lai­nen

Min­na Lap­pa­lai­nen Musa tun­tuu! Mu­sii­kil­li­nen tun­ne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­leik­ki

Kohderyhmä

Var­hais­kas­va­tuk­sen, esi- ja alku­o­pe­tuk­sen am­mat­ti­lai­set, ala­kou­lun opet­ta­jat, eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vien las­ten pa­ris­sa toi­mi­vat am­mat­ti­lai­set, ku­ten eri­tyis­o­pet­ta­jat, puhe-, toi­min­ta- ja mu­siik­ki­te­ra­peu­tit, mu­siik­ki- ja tai­de­kas­vat­ta­jat sekä seu­ra­kun­nan tai mui­den las­ten pa­ris­sa toi­mi­vien or­ga­ni­saa­ti­oi­den per­he- ja las­ten­oh­jaa­jat.

Kou­lu­tuk­sen ma­te­ri­aa­lia ja ide­oi­ta voi so­vel­taa kai­kil­le eri ikä­ryh­mil­le lap­sis­ta van­huk­siin. Ma­te­ri­aa­lin inst­ru­men­taa­li mu­siik­ki mah­dol­lis­taa ma­te­ri­aa­lin käy­tön myös moni­kult­tuu­ri­ses­sa ja -kie­li­ses­sä toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä.

Aika

pe 13.11.2020 klo 10.00-16.30, Ii­sal­mi

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

130 €, hin­taan si­säl­tyy ilta­päi­vä­kah­vit.

Ilmoittautumiset

1.11.2020 men­nes­sä

Huom! Musa tun­tuu! -kou­lu­tus myös Var­kau­des­sa 14.11.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015