Iloa ja toimintaa varhennettuun englannin opetukseen! (1 op)

3.12.2020-29.1.2021, verkko, Iisalmi

Toivottu koulutus nyt Ylä-Savossa ensimmäistä kertaa!
Käytännön vinkkejä ja toiminnallisuutta varhennettuun kieltenopetukseen!
Sisältö

Vuo­si­luok­kien 1-2 ope­tus­suun­ni­tel­maan tu­tus­tu­mi­nen – mitä VOPS tar­koit­taa käy­tän­nös­sä?  Kie­li- ja kult­tuu­ri­tie­toi­suus, kie­li­pe­da­go­giik­ka ja yh­teis­toi­min­nal­li­suus kiel­ten op­pi­mi­ses­sa. Täs­tä kou­lu­tuk­ses­ta saat myös  toi­min­nal­li­set käy­tän­nön vin­kit pe­lei­hin, leik­kei­hin, lau­lui­hin, ään­tä­mi­seen ja ar­vi­oin­tiin. Pää­set heti hyö­dyn­tä­mään opit­tua käy­tän­nön työ­hön.

Ope­tus si­säl­tää lu­en­to­ja, pari- ja ryh­mä­töi­tä sekä yksi it­se­näi­nen op­pi­mis­teh­tä­vä (va­paa­eh­toi­nen) ta­paa­mis­ten vä­lil­lä. Kou­lu­tuk­seen si­säl­ty­vä op­pi­mis­teh­tä­vä an­ne­taan en­sim­mäi­sel­lä jak­sol­la. Teh­tä­vän hy­väk­syt­ty suo­rit­ta­mi­nen ja läs­nä­olo lähi­o­pe­tuk­ses­sa ovat edel­ly­tyk­set yh­teen opin­to­pis­tee­seen.

Kouluttaja

Kiel­ten­o­pet­ta­ja, kou­lut­ta­ja Pau­lii­na Ka­ner­vo. Pau­lii­na on myös yh­te­nä te­ki­jä­nä useis­sa kiel­ten­o­pe­tuk­sen oppi­kir­jois­sa ja oppi­ma­te­ri­aa­leis­sa.

Kohderyhmä

Luo­kan­o­pet­ta­jat, ai­neen­o­pet­ta­jat sekä esi­kou­lu­jen opet­ta­jat

Aika

3.-4.12.2020 ja 28.-29.1.2021
tors­tai­sin klo 12.30-18.30 ja per­jan­tai­sin klo 11.30-16.00,   Ii­sal­mi

HUOM!
Ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si  siir­räm­me kou­lu­tuk­sen aloi­tus­päi­vät verk­koon seu­raa­vas­ti:
to 3.-4.12. klo 13-16
Tam­mi­kuun ti­lan­ne lähi­o­pe­tuk­sen suh­teen kat­so­taan tam­mi­kuul­la ja tar­vit­ta­es­sa jat­ke­taan ver­kos­sa ja so­vi­taan lisä­päi­viä.

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

440 €, hin­taan si­säl­tyy ilta­päi­vä­kah­vit kou­lu­tus­päi­vi­nä.

Ilmoittautumiset

19.11.2020 men­nes­sä VIE­LÄ EH­DIT MU­KAAN, IL­MOIT­TAU­DU HETI!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015