Oivaltava opettaja - tulevaisuuden taitojen rakentaja ja tien näyttäjä

30.9.-25.11.2020, verkko

Oivaltava opettaja –valmennus aloittaa matkan kohti kunkin omaa kokemuksellista ja vaikuttavaa henkilökohtaista kasvun matkaa ihmisenä, opettajana ja tulevaisuuden rakentajana!

Oi­val­ta­va, tu­le­vai­suu­teen kat­so­va opet­ta­ja on kiin­nos­tu­nut sii­tä, mi­ten muu­tok­set haas­ta­vat opet­ta­juut­ta. Hän ha­lu­aa ym­mär­tää tun­tei­den mer­ki­tys­tä omas­sa työs­sään ja omas­sa toi­min­nas­saan. Oi­val­ta­va opet­ta­ja ha­lu­aa tu­tus­tua omiin ajat­te­lu- ja toi­min­ta­mal­lei­hin­sa ja sii­hen, mi­ten ne vai­kut­ta­vat omaan opet­ta­juu­teen. Hän ha­lu­aa itse­tun­te­mus­ta li­sää­mäl­lä ja it­se­ään joh­ta­mal­la tu­kea omaa hy­vin­voin­ti­aan ja työs­sä jak­sa­mis­taan. Itse­tun­te­muk­sen li­sää­mi­sen kaut­ta hän ke­hit­tää opet­ta­juut­taan läs­näo­le­vam­paan ja roh­ke­am­paan suun­taan.

Var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­ma, esi- ja pe­rus­o­pe­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­ma sekä toi­sen as­teen ope­tus­suun­ni­tel­mat ko­ros­ta­vat oh­jaa­mi­sen mer­ki­tys­tä. Oi­val­ta­va opet­ta­ja kes­kit­tyy op­pi­jan koh­taa­mi­seen ja myön­tei­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen, joka aut­taa op­pi­jaa us­ko­maan omiin mah­dol­li­suuk­siin­sa. Oi­val­ta­va opet­ta­ja tu­kee op­pi­joi­den it­sen­sä joh­ta­mi­sen tai­to­jen ke­hit­ty­mis­tä ja ra­ken­taa vah­vo­ja tu­le­vai­suu­den tai­to­ja.

Oi­val­ta­va opet­ta­ja –val­men­nus poh­jau­tuu tie­teel­li­seen tie­toon ja oh­jel­man pe­rus­ta­na ovat tie­toi­suus­tai­dot. Ke­hi­tys koh­ti oi­val­ta­vaa opet­ta­juut­ta al­kaa si­säl­tä päin. Tie­toi­suus­tai­dot tu­ke­vat opet­ta­jan itse­tun­te­muk­sen, it­sen­sä joh­ta­mi­sen tai­to­jen ja hy­vin­voin­nin ke­hit­ty­mis­tä. Ne aut­ta­vat myös luo­maan myön­teis­tä op­pi­mi­sen ilma­pii­riä ja tu­ke­vat op­pi­joi­den hy­vin­voin­tia.

Oi­val­ta­va opet­ta­ja -verk­ko­val­men­nus tar­jo­aa alku­as­ke­leet koh­ti omaa kas­vua ih­mi­se­nä ja opet­ta­ja­na.

Sisältö

Tie­toi­suus- ja läs­nä­olo­tai­dot kul­ke­vat mu­ka­na ja luo­vat pe­rus­taa koko val­men­nuk­sel­le. Kaik­ki läh­tee sii­tä, että opim­me py­säh­ty­mään ja rau­hoit­tu­maan. Täs­sä jak­sos­sa saat tie­toa tie­toi­suus- ja läs­nä­olo­tai­to­jen hyö­dyis­tä ja sii­tä, mi­ten nii­tä voi hyö­dyn­tää oman hy­vin­voin­nin tu­ke­na esi­mer­kik­si stres­saa­vis­sa ti­lan­teis­sa. Koko val­men­nuk­sen ajan teem­me yh­des­sä har­joi­tuk­sia, jot­ka voit ot­taa osak­si omaa ar­ke­a­si.

Kohderyhmä

Opet­ta­jat var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, pe­rus­kou­lus­sa ja toi­sel­la as­teel­la

Aika

ke 30.9.2020 klo 13-15.30
ti 20.10.2020 klo 13-15.30
ti 10.11.2020 klo 13-15.30
ke 25.11.2020 klo 13-15.30, verk­ko

Kouluttajat

Sti­na Ako­la

Sti­na Ako­la KM, eri­tyis­o­pet­ta­ja, rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja
Sti­na tuo mu­ka­naan kas­va­tus- ja ope­tus­alan vah­van osaa­mi­sen. Val­men­ta­ja­na Sti­nan vah­vuuk­sia ovat rau­hal­li­suus ja läs­nä­olo. Sti­na us­koo, että itse­tun­te­mus ja oma kas­vu mah­dol­lis­ta­vat jo­kai­sel­le oman nä­köi­sen muu­tok­sen koh­ti hy­vin­voin­tia ja pa­rem­paa työ­ky­kyä. Omia ajat­te­lu- ja toi­min­ta­mal­le­ja tut­ki­mal­la voi löy­tää it­sel­leen par­haat toi­min­ta­ta­vat. Työs­sä eri­tyis­o­pet­ta­ja­na läs­nä­olo ja koh­taa­mi­nen ovat Sti­nan työn kul­ma­ki­vet. Val­men­nuk­sen kaut­ta hän ha­lu­aa aut­taa opet­ta­jia oi­val­ta­maan ja löy­tä­mään oman roh­keu­ten­sa.

Rit­va Lii­sa­nant­ti

Rit­va Lii­sa­nant­ti GLP Co­ach, Mind­ful­ness työs­sä -oh­jaa­ja, po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an oh­jaa­ja, työ­hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja
Rit­van taus­ta on ra­hoi­tus­a­lal­ta esi­mies­työs­tä. Val­men­ta­ja­na Rit­van eri­tyis­alue on ai­kuis­ke­hi­tys ja ver­ti­kaa­li­nen ke­hit­ty­mi­nen. Ver­ti­kaa­li­nen ke­hit­ty­mi­nen yh­des­sä läs­nä­olo­tai­to­jen kans­sa aut­ta­vat luo­maan tu­le­vai­suu­den me­nes­tys­tä. Py­säh­ty­mi­nen ja ti­lan an­ta­mi­nen mah­dol­lis­ta­vat oi­val­luk­sia, uu­sia näkö­kul­mia sekä pa­rem­paa yh­teis­työ­tä ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Kas­vu ja po­ten­ti­aa­li löy­ty­vät ajat­te­lu­mal­le­ja ja us­ko­muk­sia avaa­mal­la ja tun­nis­ta­mal­la nii­den vai­ku­tuk­set toi­min­taam­me ja tu­lok­siim­me.

Rit­va Lii­sa­nan­tin ja Sti­na As­ko­lan blo­gi

Hinta

180 €
Mah­dol­lis­ta mak­saa kah­des­sa eräs­sä.

Ilmoittautumiset

21.9.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015