Tunnetaitoja aikuisille

28.10.-11.11.2020, verkko

Tunnetaidoilla tarkoitetaan kykyä tunnistaa, nimetä, sietää ja ilmaista tunteita rakentavalla tavalla. Tunnetaidot on nostettu osaksi koulujen opetussuunnitelmaa, mutta myös aikuiset tarvitsevat niitä. Toimiva tunteiden säätely on hyvän mielenterveyden perusta, auttaa selviämään vastoinkäymisistä ja rakentaa psykologista joustavuutta. Tunnetaitoja tarvitaan paitsi arjen tilanteissa, myös sosiaalisessa mediassa, joka vaikuttaa tunteisiimme huomaamatta päivittäin.
Tavoite

Ta­voit­tee­na on an­taa osal­lis­tu­jil­le työ­ka­lu­ja tun­tei­den sää­te­lyyn ar­ki­sis­sa ti­lan­teis­sa ja ym­mär­rys­tä sii­tä, mi­ten tun­teet toi­mi­vat.

Sisältö

Kou­lu­tus koos­tuu kol­mes­ta 60 mi­nuu­tin kes­toi­ses­ta we­bi­naa­ris­ta, jos­sa hyö­dyn­ne­tään ko­ke­muk­sel­li­sen op­pi­mi­sen me­ne­tel­miä sekä psy­ko­lo­gi­an, so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi­an ja kog­ni­tii­vi­sen käyt­täy­ty­mis­te­ra­pi­an näkö­kul­mia tun­tei­den sää­te­lyyn. Jo­kai­ses­ta we­bi­naa­ris­ta teh­dään tal­len­ne, joka on kat­sot­ta­vis­sa myö­hem­min.

ke 28.10.2020 klo 18-19 Tun­tei­den ana­to­mia ja tun­ne­myy­tit

Tun­teet ei­vät ole vain mie­len ta­pah­tu­mia, vaan yh­dis­tel­mä ke­hol­li­sia ta­pah­tu­mia, aja­tuk­sia ja toi­min­ta­val­miut­ta. Tun­tei­ta on han­ka­la käs­keä, kos­ka ne syn­ty­vät vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ym­pä­ris­tön kans­sa. Nii­den sää­te­lyä voi kui­ten­kin op­pia läpi elä­män. En­sim­mäi­ses­sä we­bi­naa­ris­sa kä­si­tel­lään näi­tä tun­tei­den ulot­tu­vuuk­sia ja ylei­siä myyt­te­jä sii­tä, kuin­ka tun­teet ja tun­tei­den sää­te­ly toi­mi­vat.

ke 4.11.2020 klo 18-19 Tun­ne­kou­lu-me­ne­tel­mä tun­ne­tai­to­jen op­pi­mi­sen apu­na

Tun­ne­kou­lu-me­ne­tel­mäs­sä tun­ne­tai­dot pil­ko­taan pie­niin, hel­pos­ti pu­res­kel­ta­viin osiin. Tun­teet ei­vät syn­ny tyh­jäs­tä, vaan re­ak­ti­ois­tam­me ym­pä­ris­tös­sä ta­pah­tu­viin muu­tok­siin. Keho ja mie­li re­a­goi­vat näi­hin ja se, mi­ten ke­hon ja mie­len re­ak­ti­oi­hin suh­tau­dum­me voi joko hel­pot­taa tai vai­keut­taa tun­tei­den sää­te­lyä. Toi­ses­sa we­bi­naa­ris­sa käy­dään läpi tun­ne­tai­to­jen op­pi­mi­sen nel­jä vai­het­ta tun­ne­kou­lu-me­ne­tel­män avul­la ja har­joi­tel­laan so­vel­ta­maan opit­tua ar­jen ti­lan­tei­siin.

ke 11.11.2020 klo 18-19  So­si­aa­li­nen me­dia ja so­si­aa­li­set tun­teet

So­si­aa­li­nen me­dia vai­kut­taa tun­ne­re­ak­ti­oi­him­me huo­maa­mat­ta päi­vit­täin. Tut­ki­mus­ten mu­kaan ylei­sim­piä so­si­aa­li­sen me­di­an he­rät­tä­miä tun­tei­ta ovat ka­teus, riit­tä­mät­tö­myys ja hä­peä. Nämä ovat tu­los­ta so­si­aa­li­sen ver­tai­lun pro­ses­sis­ta, joka on luon­nol­li­nen osa tie­don­kä­sit­te­ly­äm­me so­si­aa­li­sis­sa ti­lan­teis­sa. Kol­man­nes­sa we­bi­naa­ris­sa kä­sit­te­lem­me so­men vai­ku­tus­ta tun­tei­siin ja kei­no­ja tul­la näi­den kans­sa toi­meen.

Kouluttaja

Emi­lia Ku­ja­la

Emi­lia Ku­ja­la on kog­ni­tii­vi­sen käyt­täy­ty­mis­te­ra­pi­an psy­ko­te­ra­peut­ti, tun­ne­kou­lut­ta­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja. Emi­li­an Tun­teel­la-tie­to­kir­jat (Ota­va) kä­sit­te­le­vät tun­ne­tai­to­ja, tun­ne­pys­ty­vyyt­tä ja so­si­aa­li­sen me­di­an käy­tön vai­ku­tus­ta tun­tei­siin. Emi­lia pi­tää myös Tun­teel­la-pod­cas­tia ja @tun­teel­la­e­mi­li­a­ku­ja­la -so­me­ti­liä, jos­sa hän ja­kaa aja­tuk­si­aan sekä tie­teel­lis­tä tie­toa tun­tei­den sää­te­lys­tä ja mie­len­ter­vey­des­tä.

Kohderyhmä

Kaik­ki tun­ne­tai­dois­ta ja mie­len­ter­vey­des­tä kiin­nos­tu­neet. Kou­lu­tuk­sen an­tia voi hyö­dyn­tää myös am­ma­til­li­ses­ti esi­mer­kik­si ope­tus- ja kas­va­tus- tai sote-alal­la.

Aika

kes­ki­viik­koi­sin 28.10.-11.11.2020 klo 18-19, verk­ko

Hinta

50 €

Ilmoittautumiset

21.10.2020 men­nes­sä

Kou­lu­tus to­teu­tuu, edel­leen voi il­moit­tau­tua!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015