Mini-Nepsy

11.-12.2.2021, Iisalmi

Ilmoittautuminen uudessa verkkokaupassa>>
Kysytty Mini-Nepsy nyt Iisalmessa, koulutus sopii opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä sosiaali- ja terveysalalle! Koulutuksessa tutustutaan ohjaamisessa käytettäviin ratkaisukeskeisiin ja voimaanuuttavan vuorovaikutuksen toimintaperiaatteisiin sekä positiivisen psykologian näkökulmiin ja työskentelymenetelmiin.
Tavoite

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa tie­toa ja käy­tän­nön kei­no­ja ja me­ne­tel­miä ar­jen työs­ken­te­lyyn nuor­ten, ai­kuis­ten ja per­hei­den kans­sa. Päi­vis­sä pe­reh­dy­tään myös neu­ro­psy­ki­at­ri­siin oire­yh­ty­miin (ADHD/ADD, Tou­ret­te sekä au­tis­min­kir­jo) ja nii­den vai­ku­tuk­siin ar­jen­toi­min­toi­hin. Päi­vien ai­ka­na tu­tus­tu­taan oh­jaa­mi­ses­sa käy­tet­tä­viin rat­kai­su­kes­kei­siin ja voi­maan­uut­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen toi­min­ta­peri­aat­tei­siin sekä po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an näkö­kul­miin ja työs­ken­te­ly­me­ne­tel­miin. Ta­voit­tee­na on, että näi­den toi­min­ta­mal­lien avul­la voi­daan oh­ja­ta asi­a­kas­ta käyt­tä­mään omia voi­ma­va­ro­jaan ja suun­taa­maan toi­min­tan­sa hy­vään tu­le­vai­suu­teen. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na tu­tus­tu­taan myös myön­teis­ten tun­tei­den mer­ki­tyk­seen hy­vin­voin­tiin. Osal­lis­tu­jat saa­vat kou­lu­tuk­ses­ta käy­tän­nön me­ne­tel­miä so­vel­let­ta­vak­si omaan työ­hön­sä.

Sisältö
Kouluttaja

VTM, so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi, eri­kois­sai­raan­hoi­ta­ja, psy­ko­te­ra­peut­ti,  rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja ja työn­oh­jaa­ja, neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja -kou­lut­ta­ja Lee­na Mannst­röm-Mä­ke­lä

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on suun­nat­tu ope­tus- ja kas­va­tus­alan sekä so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­sil­le.

Aika

to-pe 11.-12.2.2021 klo 9-16, Ii­sal­mi

Hinta

350 €, hin­ta si­säl­tää kah­vit mo­lem­pi­na päi­vi­nä.

Ilmoittautumiset

28.1.2021 men­nes­sä

Il­moit­tau­tu­mi­nen uu­des­sa verk­ko­kau­pas­sa>>

Olem­me avan­neet uu­den verk­ko­si­vus­ton nämä si­vut pois­tu­vat käy­tös­tä en­nen vuo­den lop­pua. Ter­ve­tu­loa op­pi­mi­sen verk­ko­kaup­paan!

Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015