KETO - Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa

Hanke on osallistujalle maksuton, verkko

Tule mukaan kehittämään työelämä- ja digitaitojasi!

Olet­ko työ­tön, lo­mau­tet­tu tai mää­rä­ai­kai­ses­sa työ­suh­tees­sa ja ha­lu­at päi­vit­tää työ­e­lä­mä- ja digi­tai­to­ja­si? Olet­ko vas­ta­val­mis­tu­nut tai työ­suh­tees­sa, ja työ­e­lä­mä- ja digi­tai­to­si kai­paa­vat päi­vit­tä­mis­tä?

HR-toi­mi­ja/esi­mies, ha­lu­at­ko aut­taa työn­te­ki­jöi­tä päi­vit­tä­mään omia työ­e­lä­mä- ja digi­tai­to­jaan?

Hankkeen palvelut on suunnattu työttömille ja/tai työttömyysuhanalaisille, jotka ovat kiinnostuneita oman osaamisen kehittämisestä. Osallistujat voivat olla miltä tahansa ammattialalta ja koulutustasolta. Hanke tarjoaa myös koulutusta organisaatioiden henkilökunnalle, kun työntekijöiden työelämä- ja/tai digitaidot kaipaavat päivittämistä. 

MATKA KETTERÄKSI OPPIJAKSI

Hank­keen osal­lis­tu­jat suo­rit­ta­vat hank­keen ai­ka­na (31.12.2021 men­nes­sä) 4 opin­to­pis­teen laa­jui­sen opin­to­ko­ko­nai­suu­den ver­kos­sa. 

Oppi­mat­kan alus­sa osal­lis­tu­ja te­kee di­gi­taa­li­ses­ti Osal­lis­tu­jan oma ar­vi­on työ­e­lä­mä­tai­dois­taan sekä Digi­tai­to­tes­tin. Tu­los­ten poh­jal­ta syn­tyy hen­ki­lö­koh­tai­nen op­pi­mis­suun­ni­tel­ma, jo­hon va­li­taan so­pi­vat op­pi­mis­si­säl­löt, mi­ni­mi 4 op. Tar­vit­ta­es­sa osal­lis­tu­ja saa mat­kan var­rel­la hen­ki­lö­koh­tais­ta neu­von­taa ja oh­jaus­ta. Omien työ­e­lä­mä- ja digi­tai­to­jen ar­vi­oin­ti sekä var­si­nai­nen opis­ke­lu ta­pah­tuu pää­sään­töi­ses­ti di­gi­taa­li­ses­ti KETO-hank­keen op­pi­mis­alus­tal­la.

Opis­ke­lu ja op­pi­mi­nen ta­pah­tuu pää­osin it­se­näi­ses­ti ver­kos­sa non-stop­pi­na. Di­gi­taa­lis­ten op­pi­mis­si­säl­tö­jen li­säk­si osal­lis­tu­ja voi hyö­dyn­tää oman alu­een lähi- ja verk­ko­val­men­nuk­sia (lisä­tie­toa tu­los­sa!).

Op­pi­mis­si­säl­löt ovat va­lit­ta­vis­sa seu­raa­vis­ta ai­heis­ta:

 1. Ajan­hal­lin­ta
 2. Ajat­te­lun­tai­dot
 3. Etä­työ­tai­dot
 4. Hy­vin­voin­ti­tai­dot
 5. It­sen­sä joh­ta­mi­nen
 6. Luo­vuus
 7. On­gel­man­rat­kai­su­tai­dot
 8. Op­pi­maan op­pi­mi­nen
 9. Pal­ve­lu­muo­toi­lu
 10. Pro­jek­ti­työs­ken­te­ly
 11. Re­si­liens­si
 12. Tii­mi­työ­tai­dot
 13. Tun­ne­tai­dot
 14. Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot
 15. Digi­tai­dot aloit­te­li­ja
 16. Digi­tai­dot pe­rus­käyt­tä­jä
 17. Digi­tai­dot hyö­ty­käyt­tä­jä

Op­pi­mis­si­säl­tö­jen hy­väk­sy­tyn suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen osal­lis­tu­jal­le myön­ne­tään 4 op ja di­gi­taa­li­nen osaa­mis­merk­ki, jota voi hyö­dyn­tää mm. työn­haun tu­ke­na.

AIKATAULU JA MITEN MUKAAN?

Aloi­tam­me il­moit­tau­tu­jien oh­jeis­tuk­sen jou­lu­kuus­sa ja lä­he­täm­me kai­kil­le il­moit­tau­tu­neil­le hen­ki­lö­koh­tai­set tun­nuk­set op­pi­mis­a­lus­tal­le tar­kem­pi­ne oh­jeis­tuk­si­neen. Opis­ke­lu al­kaa tam­mi­kuus­sa 2021 ja ko­ko­nai­suu­den (4 op) ar­vi­oi­tu suo­ri­tus­aika on noin 1-3 kk.

Mu­kaan voit il­moit­tau­tua alla ole­vas­ta lin­kis­tä koko hank­keen ajan 1.9.2020-2021.

Il­moit­tau­tu­mi­nen avoin­na!

HUOM työ­tön työn­ha­ki­ja: Olet­han yh­tey­des­sä omaan asi­an­tun­ti­jaan TE-pal­ve­luis­sa sel­vit­tääk­se­si opin­to­jen vai­ku­tuk­sen työt­tö­myys­e­tuu­tee­si.

MITÄ ON KETTERÄ OPPIMINEN?

Ket­te­rä op­pi­mi­nen tar­koit­taa op­pi­mis­ta, joka ta­pah­tuu työs­sä te­ke­mi­sen yh­tey­des­sä. Ket­te­räs­sä op­pi­mi­ses­sa tie­don han­kin­ta ja so­vel­ta­mi­nen ta­pah­tu­vat yhtä ai­kaa. Op­pi­mi­nen ta­pah­tuu no­pe­as­ti ja ly­hyi­nä syk­lei­nä juu­ri sil­loin, kun te­ke­mi­nen sitä edel­lyt­tää. Kyky op­pia ket­te­räs­ti aut­taa py­sy­mään jat­ku­vas­ti työ­ky­kyi­se­nä, vaik­ka työ­e­lä­mä ja työ­teh­tä­vät muut­tu­vat. Ket­te­rän op­pi­mi­sen avul­la ih­mi­nen ky­ke­nee tar­vit­ta­es­sa myös suo­riu­tu­maan eteen tu­le­vis­ta uu­sis­ta työ­teh­tä­vis­tä.

Ket­te­rä op­pi­mi­nen edel­lyt­tää jo­kai­sel­ta oi­ke­aa asen­net­ta sekä op­pi­mi­sen tai­to­ja. Asen­teen ja op­pi­mi­sen tai­to­jen li­säk­si ket­te­rää op­pi­mis­ta edis­tä­vät myös use­at muut työ­e­lä­mä- ja digi­tai­dot, joi­ta tu­lee ke­hit­tää läpi elä­män. Näi­den tai­to­jen avul­la jo­kai­nen voi myös tun­nis­taa, mitä tie­toa tar­vit­see ja osaa hank­kia puut­tu­vaa tie­toa.

LISÄTIETOJA

Outi Sa­vo­lai­nen, suun­nit­te­li­ja, outi.sa­vo­lai­nen@snell­ma­ne­du.fi, 044746 2846
Niko Kyl­lö­nen, han­ke­koor­di­naat­to­ri, niko.kyl­lo­nen@snell­ma­ne­du.fi, 044 746 2843

Lue li­sää hank­keen taus­tois­ta: www.snell­ma­ne­du.fi/keto-han­ke

Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015