Rakennetaan verkkokurssi yhdessä (2 op)

30.3.-18.5.2021, verkko

Tiedät teoriassa kuinka verkkokurssi tulisi rakentaa, mutta tahtoisit harjoitella verkkokurssin suunnittelua ja rakentamista käytännössä? Mietit myös, kuinka verkkokurssia suunnitellaan ja rakennetaan koulutusympäristöön sekä kuinka kurssimateriaalia valitaan ja valmistetaan kurssille?

Ra­ken­ne­taan verk­ko­kurs­si yh­des­sä -verk­ko­kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu si­nul­le, joka tah­dot pääs­tä har­joit­te­le­maan verk­ko­kurs­sin suun­nit­te­lua ja ra­ken­ta­mis­ta käy­tän­nös­sä. Riit­tää kun si­nul­la on en­tuu­des­taan pe­rus­tie­dot verk­ko­kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­lus­ta tai olet suo­rit­ta­nut Snell­ma­nE­DUn Verk­ko­kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­lun pe­rus­teet. Kurs­sin jäl­keen osaat laa­tia kurs­si- ja si­säl­tö­suun­ni­tel­man verk­ko­kurs­sis­ta,  va­li­ta sekä teh­dä ma­te­ri­aa­lia kurs­sil­le ja ra­ken­taa sen Mood­le-op­pi­mis­ym­pä­ris­töön.

Sisältö

Ra­ken­ne­taan verk­ko­kurs­si yh­des­sä –kurs­sil­la osal­lis­tu­ja pää­see har­joit­te­le­maan verk­ko­kurs­sin suun­nit­te­lua ja ra­ken­ta­mi­sen tek­niik­kaa käy­tän­nös­sä. Kurs­sin ai­ka­na suun­ni­tel­laan verk­ko­kurs­sil­le kurs­si- ja si­säl­tö­suun­ni­tel­ma, va­li­taan kurs­si­ma­te­ri­aa­li ja har­joi­tel­laan ma­te­ri­aa­lin te­ke­mis­tä. Tä­män jäl­keen pien­ryh­mät ra­ken­ta­vat suun­nit­te­le­man­sa verk­ko­kurs­sin Mood­le-ym­pä­ris­töön. Kurs­sin päät­teek­si pien­ryh­mät esit­te­le­vät ra­ken­ta­man­sa verk­ko­kurs­sin toi­sil­leen.

Kurs­sin ai­ka­na osal­lis­tu­jat ja­e­taan pien­ryh­miin ja ku­kin pien­ryh­mä luo yh­des­sä verk­ko­kurs­sin. Pien­ryh­mis­sä ra­ken­net­ta­vien kurs­sien si­säl­tö ja ma­te­ri­aa­lit voi­vat olla ku­vit­teel­li­sia.

Osal­lis­tu­jien käy­tös­sä on kou­lu­tuk­sen ajan Mood­le-ym­pä­ris­tö ryh­mä- ja yh­teis­työs­ken­te­lyä var­ten. Jo­kai­sel­le pien­ryh­mäl­le luo­daan verk­ko­kurs­sin ra­ken­ta­mis­ta var­ten oma Mood­le-ym­pä­ris­tö, jon­ne saa­vat kou­lut­ta­ja-käyt­tö­oi­keu­det. Verk­ko­kurs­si koos­tuu vii­des­tä AC (Ado­be Con­nect)-ta­paa­mi­ses­ta, joi­den vä­lis­sä työs­ken­nel­lään pien­ryh­mis­sä ja yh­tei­ses­ti Mood­les­sa.

AC-ta­paa­mi­sil­la käy­dään aluk­si yh­tei­ses­ti läpi kun­kin jak­son ai­het­ta, jon­ka jäl­keen ta­paa­mi­sen jäl­kim­mäi­sen tun­nin pien­ryh­mät suun­nit­te­le­vat verk­ko­kurs­si­aan ja­e­tuis­sa kes­kus­te­lu­ti­lois­sa. Kou­lut­ta­ja vie­rai­lee pien­ryh­mien kes­kus­te­luis­sa ta­paa­mi­sen ai­ka­na ja oh­jaa suun­nit­te­lu- ja to­teu­tus­pro­jek­tia.

1. Joh­dan­to kurs­sil­le ti 30.3.2021 klo 17-19

AC-ta­paa­mi­sen en­sim­mäi­sen tun­nin ai­ka­na käy­dään läpi kurs­sin ra­ken­net­ta sekä esit­täy­dy­tään. Kurs­sin toi­sen tun­nin ai­ka­na ja­kau­du­taan pien­ryh­miin ja aloi­te­taan verk­ko­kurs­sien ide­oin­ti sekä so­vi­taan työs­ken­te­ly- ja yh­tey­den­pito­ta­vois­ta. Työs­ken­te­lyä jat­ke­taan seu­raa­van vii­kon ajan Mood­les­sa. Pien­ryh­mät esit­te­le­vät kurs­si-ide­an­sa Mood­les­sa en­nen seu­raa­vaa AC-ta­paa­mis­ta.

2. Kou­lu­tus­suun­nit­te­lu ti 6.4.2021 klo 17-19

AC-ta­paa­mi­sen en­sim­mäi­sen tun­nin ai­ka­na käy­dään läpi kurs­si- ja si­säl­tö­suun­ni­tel­man te­ke­mis­tä sekä verk­ko­kurs­sin ra­ken­teen suun­nit­te­lua. Kurs­sin jäl­kim­mäi­nen tun­ti on va­rat­tu pien­ryh­mä­työs­ken­te­lyä var­ten. Työs­ken­te­lyä jat­ke­taan pien­ryh­mis­sä seu­raa­van kah­den vii­kon ajan Mood­les­sa ja mah­dol­li­sis­sa muis­sa ka­na­vis­sa. Seu­raa­vaan AC-ta­paa­mi­seen men­nes­sä pien­ryh­mät suun­nit­te­le­vat verk­ko­kurs­sin ra­ken­teen ja si­säl­lön. Pien­ryh­mät esit­te­le­vät alus­ta­vat kurs­si-ja si­säl­tö­suun­ni­tel­man­sa Mood­les­sa en­nen seu­raa­vaa ac-ta­paa­mis­ta.

3. Kurs­si­ma­te­ri­aa­li ti 20.4.2021 klo 17-19

AC-ta­paa­mi­sen en­sim­mäi­sen tun­nin ai­ka­na käy­dään läpi kurs­si­ma­te­ri­aa­lien te­ke­mis­tä ja val­mii­den ma­te­ri­aa­lien hyö­dyn­tä­mis­tä. Kurs­sin jäl­kim­mäi­nen tun­ti on va­rat­tu pien­ryh­mä­työs­ken­te­lyä var­ten. Työs­ken­te­lyä jat­ke­taan pien­ryh­mis­sä seu­raa­van kah­den vii­kon ajan Mood­les­sa ja mah­dol­li­sis­sa muis­sa ka­na­vis­sa. Seu­raa­vaan AC-ta­paa­mi­seen men­nes­sä pien­ryh­mät ke­rää­vät, suun­nit­te­le­vat ja työs­tä­vät ma­te­ri­aa­lia verk­ko­kurs­sil­le. Pien­ryh­mil­le ja­e­taan Mood­le-ym­pä­ris­töt en­nen seu­raa­vaa ac-ta­paa­mis­ta kurs­sin ra­ken­ta­mis­ta var­ten.

4. Mood­le ti 4.5.2021 klo 17-19

AC-ta­paa­mi­sen en­sim­mäi­sen tun­nin ai­ka­na käy­dään läpi Mood­lea. Kurs­sin jäl­kim­mäi­nen tun­ti on va­rat­tu pien­ryh­mä­työs­ken­te­lyä var­ten. Työs­ken­te­lyä jat­ke­taan pien­ryh­mis­sä seu­raa­van kah­den vii­kon ajan Mood­les­sa ja mah­dol­li­sis­sa muis­sa ka­na­vis­sa. Seu­raa­vaan AC-ta­paa­mi­seen men­nes­sä pien­ryh­mät ovat suun­ni­tel­leet Mood­le-ym­pä­ris­tön ja li­sän­neet sin­ne ma­te­ri­aa­lit ja si­säl­löt kurs­si- ja si­säl­tö­suun­ni­tel­mien­sa mu­kai­ses­ti. Vii­mei­sel­lä ac-ta­paa­mi­sel­la pien­ryh­mät esit­te­le­vät verk­ko­kurs­sin­sa toi­sil­le.

5. Verk­ko­kurs­sien esit­te­ly ti 18.5.2021 klo 17-19.30

AC-ta­paa­mi­sen ai­ka­na pien­ryh­mät esit­te­le­vät verk­ko­kurs­sin­sa muil­le osal­lis­tu­jil­le.

Tavoitteet

Har­joi­tel­la verk­ko­kurs­sin suun­nit­te­lua ja ra­ken­ta­mis­ta Mood­le-op­pi­mis­ym­pä­ris­töön. Kurs­sil­le osal­lis­tu­ja op­pii laa­ti­maan kurs­si- ja si­säl­tö­suun­ni­tel­man verk­ko­kurs­sis­ta, pää­see va­lit­se­maan ja te­ke­mään ma­te­ri­aa­lit ky­sei­sel­le kurs­sil­le, pää­see tu­tus­tu­maan Mood­le-op­pi­mis­ym­pä­ris­töön ja vie­mään kurs­si­si­säl­lön ym­pä­ris­töön sekä ra­ken­ta­maan ym­pä­ris­töä.

Kurs­sil­le osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää ak­tii­vis­ta osal­lis­tu­mis­ta pien­ryh­mä­työs­ken­te­lyyn. Pien­ryh­mät pa­laut­ta­vat kurs­sin lop­pu­työ­nä kurs­si- ja si­säl­tö­suun­ni­tel­man­sa kou­lut­ta­jal­le sekä esit­te­le­vät Mood­le-kurs­sin­sa toi­sil­le osal­lis­tu­jil­le ja kou­lut­ta­jal­le. Kou­lut­ta­ja an­taa pa­laut­teen myös ym­pä­ris­tös­tä. Kurs­sis­ta saa 2 op suo­ri­tus­mer­kin­nän.

Kouluttaja

Verk­ko­pe­da­go­gii­kan asi­an­tun­ti­ja, KM, Han­na Visa­pää

Kohderyhmä

Pää­a­si­as­sa ai­kuis­oppi­lai­tos­ten opet­ta­jat ja kou­lut­ta­jat, joil­la on en­tuu­des­taan pe­rus­tie­dot verk­ko­kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­lus­ta tai ovat suo­rit­ta­neet Snell­ma­nE­DUn verk­ko­kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­lun pe­rus­teet (1 op) (ent. ABC) ja jot­ka tah­to­vat so­vel­taa op­pi­maan­sa käy­tän­nös­sä suun­nit­te­le­mal­la ja ra­ken­ta­mal­la verk­ko­kurs­sin. Kurs­sil­le ote­taan enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa.

Aika

Ti 30.3.2021 klo 17-19
Ti 6.4.2021 klo 17-19
Ti 20.4.2021 klo 17-19
Ti 4.5.2021 klo 17-19
Ti 18.5.2021 klo 17-19.30

Hinta

165  €

Ilmoittautumiset

22.3.2021 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015