Toiminnan laadun arviointi perhepäivähoidossa

20.5.2021, Iisalmi

Per­he­päi­vä­hoi­dol­la on pit­kä his­to­ria osa­na suo­ma­lais­ta päi­vä­hoi­toa ja var­hais­kas­va­tus­ta. On tär­ke­ää, että per­he­päi­vä­hoi­don omi­nais­laa­tu yh­te­nä var­hais­kas­va­tuk­sen toi­min­ta­muo­to­na tun­nis­te­taan ja sitä hyö­dyn­ne­tään per­he­päi­vä­hoi­don ke­hit­tä­mi­sen läh­tö­koh­ta­na (ope­tus­hal­li­tus)

Var­hais­kas­va­tuk­sen ar­vi­oin­ti on laki­sää­tei­nen teh­tä­vä ja kos­kee myös per­he­päi­vä­hoi­toa. Ar­vi­oin­nin tar­koi­tus on lap­sen hy­vin­voin­nin, ke­hi­tyk­sen ja op­pi­mi­sen edel­ly­tys­ten edis­tä­mi­nen, sekä tie­don tuot­ta­mi­nen var­hais­kas­va­tuk­sen ke­hit­tä­mi­sek­si pai­kal­li­ses­ti ja po­liit­ti­sen pää­tök­sen­teon poh­jak­si.
Tho­mas Nu­ka­ri­nen

Sisältö

Ar­vi­oin­nin pe­rus­teet suo­ma­lai­ses­sa var­hais­kas­va­tuk­ses­sa: Mitä me itse asi­as­sa ar­vi­oim­me?

Ar­vot ja toi­min­taa oh­jaa­vat peri­aat­teet: Mi­hin si­tou­dum­me?

Käy­tän­nön esi­merk­ke­jä ja työ­ka­lu­ja var­hais­kas­va­tuk­sen laa­dun­hal­lin­nan tu­ek­si

Var­hais­kas­va­tuk­sen laa­dun te­ki­jät ja nii­tä ku­vaa­vat in­di­kaat­to­rit: Mitä ne tar­koit­ta­vat työs­sä­ni?

Kouluttaja

Tho­mas Nu­ka­ri­nen

KM Tho­mas Nu­ka­ri­nen
Tho­mas on toi­mi­nut pit­kään var­hais­kas­va­tuk­sen ja esi­o­pe­tuk­sen esi­mies­teh­tä­vis­sä. Täl­lä het­kel­lä hän opet­taa var­hais­kas­va­tus­ta ja psy­ko­lo­gi­aa am­mat­ti­oppi­lai­tos Ri­ve­ri­as­sa ja kou­lut­taa työn­sä ohel­la var­hais­kas­va­tuk­sen Laa­dun ar­vi­oin­tia. Nu­ka­ri­nen on ol­lut laa­ti­mas­sa Kar­vin jul­kai­se­maa asia­kir­jaa Var­hais­kas­va­tuk­sen laa­dun ar­vi­oin­nin pe­rus­teet ja suo­si­tuk­set.

Kohderyhmä

Per­he­päi­vä­hoi­ta­jat, niin yk­si­tyi­set kuin kun­nal­li­set

Aika

to 20.5.2021 klo 17.00-20.30, Ii­sal­mi

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

90 €, hin­ta si­säl­tää kah­vit

Ilmoittautumiset

6.5.2021 men­nes­sä

 

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015