Lasten ja nuorten terapeuttinen tukeminen – voimavarakeskeinen työote (3 op)

5.3.-7.6.2021

Lasten ja nuorten psyykkisen tuen tarve on tiedostettu ja varhaisen tuen malleja tarvitaan eri ammattiryhmissä. Voimavarakeskeisellä työotteella on mahdollista auttaa ja kohdata lapsi ja nuori sekä heidän vanhempansa haastavissakin tilanteissa terapeuttisesti ja arvostavasti ja siten mahdollistaa psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä kokonaisvaltaisesti tukevia toimintamalleja. Koulutus antaa konkreettisia voimavara- ja ratkaisukeskeisiä terapeuttisia työvälineitä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempien kanssa työskenteleville vuorovaikutustyön ammattilaisille.

Tavoite

Ta­voit­tee­na on, että osal­lis­tu­ja osaa hyö­dyn­tää ja so­vel­taa voi­ma­vara­kes­keis­tä ja rat­kai­su­kes­keis­tä te­ra­peut­tis­ta työ­o­tet­ta las­ten ja nuor­ten sekä hei­dän per­hei­den­sä kans­sa vuo­ro­vai­ku­tus­työs­sä.

Sisältö
Suoritustapa

Kou­lu­tus si­säl­tää nel­jä lähi­päi­vää, joi­den vä­lil­lä osal­lis­tu­jat to­teut­ta­vat omaan työ­hön liit­ty­en kou­lu­tuk­ses­sa opit­tu­ja me­ne­tel­miä. Te­o­reet­ti­sen osi­on li­säk­si lähi­päi­vis­sä har­joi­tel­laan ja ko­keil­laan oma­koh­tai­ses­ti ko­ke­muk­sel­li­sen op­pi­mis­me­to­din avul­la eri­lai­sia te­ra­peut­ti­sia har­joit­tei­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa on käy­tös­sä Snell­ma­nE­DUn mood­le-poh­jai­nen di­gi­taa­li­nen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö.

Kouluttajat

An­nuk­ka Jäs­ke (KM), kou­lut­ta­ja­psy­ko­te­ra­peut­ti (VET; Kela, Val­vi­ra)
Ani­ta Hed­man (FM), kou­lut­ta­ja­psy­ko­te­ra­peut­ti (VET, Kela, Val­vi­ra), työn­oh­jaa­ja (STO­ry), Co­ach (ICF) ja mind­ful­ness-oh­jaa­ja (MBSR)

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on suun­nat­tu kai­kil­le las­ten ja nuor­ten ja/tai hei­dän van­hem­pien kans­sa työs­ken­te­le­vien ta­ho­jen hen­ki­lös­töl­le esim. so­si­aa­li-, ter­veys- ja kas­va­tus­a­lal­la toi­mi­vat am­mat­ti­lai­set ku­ten opet­ta­jat, eri­tyis­o­pet­ta­jat, opin­to-oh­jaa­jat, var­hais­kas­vat­ta­jat, sai­raan­hoi­ta­jat, so­si­aa­li­työn­te­ki­jät, per­he­työn­te­ki­jät, lähi­hoi­ta­jat, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, nuo­ri­so­työn­te­ki­jät, per­he­ko­tien työn­te­ki­jät.

Aika

pe 5.3.2021
ti 6.4.2021
ti 27.4. 2021
ma 7.6.2021
päi­vit­täin klo 9-16, verk­ko

Hinta

760 e Hin­ta on arvo­lisä­ve­ro­ton; se ei si­säl­lä eikä sii­hen li­sä­tä al­via.
Las­ku­tus kah­des­sa eräs­sä 380 e/erä

Ilmoittautumiset

18.2.2021 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015