Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2017-2019 (60 op)

menossa oleva koulutus, Kuopio

Kou­lu­tus on me­nos­sa.
Uusi kou­lu­tus al­kaa hel­mi­kuus­sa 2019; haku­aika päät­tyy 8.1.2019.

Työn­oh­jaus on me­ne­tel­mä, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on hel­pot­taa ja aut­taa työ­e­lä­mään liit­ty­vien ky­sy­mys­ten koh­taa­mis­ta. Ta­voit­tee­na on tu­kea ta­voit­teel­lis­ta työn­te­koa ja vah­vis­taa or­ga­ni­saa­ti­on, työ­yh­tei­sön sekä yk­sit­täi­sen työn­te­ki­jän toi­mi­juut­ta ja ky­vyk­kyyt­tä.

Työn­oh­jauk­ses­sa ke­hit­tä­mi­sen koh­de voi olla esi­mer­kik­si työ­yh­tei­sön ja tii­min toi­mi­vuus, ih­mis­ten ja it­sen joh­ta­mi­nen, toi­min­ta­ta­vat ja ra­ken­teet sekä työn­te­ki­jöi­den ja asi­ak­kai­den suh­de. Mo­nes­ti työn­oh­jaus­ta käy­te­tään myös eri­lais­ten muu­tos­pro­ses­sien tu­ke­na.

Työn­oh­jaus­ta on eri­tyi­ses­ti hyö­dyn­net­ty so­si­aa­li- ja ter­veys­a­lal­la, mut­ta yhä use­am­min myös lii­ke-elä­mäs­sä esi­mer­kik­si esi­mies­työn tu­ke­na. Työn­oh­jaus to­teu­te­taan käy­tän­nös­sä si­ten, että or­ga­ni­saa­tio palk­kaa ulko­puo­li­sen, kou­lu­te­tun työn­oh­jaa­jan, jon­ka kans­sa yh­des­sä mää­ri­tel­lään työn­oh­jauk­sen ta­voit­teet ja käy­tän­nöt.

Suo­mes­sa val­ta­osa työn­oh­jaa­jis­ta te­kee työn­oh­jaus­ta oman työn­sä ohes­sa – sivu­toi­mi­ses­ti. To­sin vii­me vuo­si­na yhä use­am­pi kou­lu­tuk­sen käy­nyt työn­oh­jaa­ja pe­rus­taa oman yri­tyk­sen tai aloit­taa it­se­näi­se­nä am­ma­tin­har­joit­ta­ja­na toi­mi­mi­sen. Suo­men työn­oh­jaa­jat ry on mää­ri­tel­lyt mi­ni­mi­kri­tee­rit työn­oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sil­le. Kuo­pi­os­sa vuon­na 2017 al­ka­va Voi­ma­vara­kes­kei­nen työn­oh­jaa­ja­kou­lu­tus täyt­tää Suo­men työn­oh­jaa­jat ry:n kri­tee­rit ja kou­lu­tuk­sen käy­nyt voi ha­kea Suo­men työn­oh­jaa­jien jä­se­nyyt­tä sekä käyt­tää ni­mi­ket­tä työn­oh­jaa­ja.

Aika

Kou­lu­tus kes­tää 2,5 vuot­ta ja se jär­jes­te­tään Kuo­pi­os­sa.

Vuo­den 2017 lähi­o­pe­tus­päi­vät:

to-pe 19.-20.1.2017
to-pe 16.-17.2.2017
ti-ke 25.-26.4.2017
to-pe 18.-19.5.2017
to-pe 8.-9.6.2017 työn­oh­jaa­ja­foo­ru­mi Au­lan­gol­la
to-pe  7.-8.9.2017 (ajan­koh­ta muut­tu­nut)
to-pe 2.-3.11.2017
to-pe 30.11.-1.12.2017
jak­son 1. päi­vä klo 10-17 ja 2. päi­vä klo 9-16

Kouluttajat
Kohderyhmä

Voi­ma­vara­kes­kei­nen työn­oh­jaa­ja­kou­lu­tus so­pii kas­va­tus-, ope­tus-, so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­sil­le, joil­la on vä­hin­tään opis­to­ta­soi­nen pe­rus­kou­lu­tus ja oma­koh­tais­ta ko­ke­mus­ta työn­oh­jauk­seen osal­lis­tu­mi­ses­ta.  Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 18.

Tavoite

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on pe­reh­dyt­tää osal­lis­tu­jat voi­ma­vara­kes­kei­sen työs­ken­te­lyn fi­lo­so­fi­aan, te­o­ri­aan ja käy­tän­töön työn­oh­jauk­ses­sa. Kou­lu­tus an­taa osal­lis­tu­jil­le val­miu­det toi­mia it­se­näi­si­nä työn­oh­jaa­ji­na.

Kuun­te­le työn­oh­jaa­ja Riit­ta Vei­ja­lai­sen ja Jyr­ki Ja­las­suon an­si­o­kas­ta poh­din­taa työn­oh­jauk­sen mer­ki­tys­tä Ra­dio Hä­meen haas­tat­te­lus­sa
täs­tä.

Keskeiset sisältöalueet
Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot:

Voi­ma­vara­kes­kei­nen työ­oh­jaa­ja­kou­lu­tus si­säl­tää 36 lähi­o­pe­tus­päi­vää, ver­tais­ryh­mä­työs­ken­te­lyä ja oh­jat­tua etä­o­pis­ke­lua. Kou­lu­tus­oh­jel­man ko­ko­nai­suus vas­taa 60 opin­to­pis­tet­tä. Kou­lu­tus kes­tää vii­si luku­kaut­ta eli 2,5 vuot­ta

Lähi­o­pis­ke­lu muo­dos­tuu 18 kah­den päi­vän jak­sos­ta si­säl­tä­en:

Ver­tais­ryh­mä­työs­ken­te­lyä on luku­kau­sit­tain 16 oppi­tun­tia si­säl­tä­en:

Oh­jat­tu etä­o­pis­ke­lu si­säl­tää:

”Kou­lu­tuk­sen si­säl­tö oli moni­puo­li­nen. Mi­nua pu­hut­te­li eri­tyi­ses­ti di­a­lo­gi­suus ja so­si­aa­li­nen konst­ruk­ti­o­nis­mi yh­tei­sen to­del­li­suu­den luo­mi­ses­sa. Näi­tä oli jo opis­kel­lut ai­em­min kas­va­tus­tie­teen (ai­kuis­kas­va­tus) gra­dua var­ten ja työn­oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­ses­sa ote te­o­ri­oi­hin sy­ve­ni ja vei käy­tän­nön ta­sol­le. Kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­mi­nen työ­no­hes­sa työn­oh­jaus­har­joit­te­lui­neen oli ajoit­tain ras­kas­ta, mut­ta mah­dol­lis­ta aika­tau­lu­jen jous­ta­vuu­den vuok­si.

Kou­lut­ta­jat oli­vat ai­van huip­pu­ja! Jor­ma Aho­nen eri­tyi­ses­ti on kor­ke­a­ta­soi­nen kou­lut­ta­ja. Hä­nel­lä kyky aut­taa kou­lu­tet­ta­vaan­sa/oh­jat­ta­vaan­sa oi­val­taa asi­oi­ta ja huu­mo­ri­a­kin riit­tää sekä ti­lan­ne­ta­jua. 

Työn­oh­jaa­ja­kou­lu­tus voi­maan­nut­ti mi­nua niin, että vaih­doin työ­paik­kaa pa­rem­min omia ar­vo­ja­ni vas­taa­vak­si. (Myös ar­vo­ni sel­ki­si­vät ja sil­mät avau­tui­vat mo­nes­sa asi­as­sa!) Usko omaan ky­vyk­kyy­teen ja luot­ta­mus omiin voi­ma­va­roi­hin vah­vis­tui sekä luot­ta­mus kans­sa­ih­mi­sen tu­keen ko­hen­tui. Mi­nul­la on nyt myös oma yri­tys­toi­min­ta toi­mi­ni­mel­lä. Se tar­jo­aa työn­oh­jaus­ta ja eri­lai­sia val­men­nus­pal­ve­lui­ta. Ar­ve­len, että il­man tätä sat­saus­ta työn­oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­seen en oli­si ky­en­nyt vaih­ta­maan työ­paik­kaa saa­ti pe­rus­ta­maan yri­tys­tä!”

Koulutukseen hakeminen

Haku­aika kou­lu­tuk­seen päät­tyy 14.11.2016.
Kou­lu­tuk­seen ha­e­taan va­paa­muo­toi­sel­la kir­jeel­lä, jos­sa on ha­ki­jan:

Ha­ke­muk­set lä­he­tet­tään 14.11.2016 men­nes­sä osoit­tee­seen: Snell­man-kesä­yli­o­pis­to, Haa­pa­ni­men­katu 40 C 1, 70110 Kuo­pio
tai säh­kö­pos­tit­se: asi­a­kas­pal­ve­lu@snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi

Ha­ke­mus­ten pe­rus­teel­la ha­ki­jat kut­su­taan so­vel­tu­vuus­haas­tat­te­luun, jon­ka jär­jes­te­tään Kuo­pi­os­sa la 3.12.2016. 

lue li­sää ai­hees­ta:
di­a­lo­gi­suus työn­oh­jaa­jan osaa­mi­se­na

Hin­ta:

6.900 € Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton. Las­ku­tus vii­des­sä eräs­sä luku­kau­sien alus­sa (tai tar­vit­ta­es­sa use­am­mas­sa eräs­sä).
Hin­taan si­säl­tyy lähi­o­pe­tus­päi­vien te­o­ri­a­o­pe­tus, työn­oh­jaus­har­joit­te­lun työn­oh­jaus ja ope­tuk­sen yh­tey­des­sä ja­et­ta­va ma­te­ri­aa­li.

Lisä­tie­dot:

Kou­lu­tuk­sen si­säl­lön osal­ta ky­sy­myk­siin vas­taa kou­lu­tuk­sen joh­ta­ja Jor­ma Aho­nen, jor­ma.aho­nen@di­a­lo­gic.fi
puh. 040 5000275

Mui­hin ky­sy­myk­siin vas­taa suun­nit­te­li­ja Ani­ta Kai­ho­ran­ta-Ve­nä­läi­nen, ani­ta.kai­ho­ran­ta-ve­na­lai­nen@snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi
puh. 044 746 2844

Täy­den­nys­kou­lu­tus: So­si­aa­li- ja ter­veys­ala20186.12.2015