Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30 op)

21.10.2019- 27.8.2020, Kuopio

Rat­kai­su­kes­kei­nen neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja (30 op)

Laadukas, loistavan palautteen saanut koulutus jo 11. kerran Kuopiossa! Pääkouluttaja Leena Mannström-Mäkelä on yksi Suomen arvostetuimpia Nepsy-kouluttajia! 

”Pal­jon eri­tyi­ses­ti sy­vem­pää tie­toa. Opit­tua pys­tyi siir­tä­mään heti suo­raan työ­hön.”
”He­rät­ti mo­nen­lai­sia tun­tei­ta ja aja­tuk­sia. Kas­voin ih­mi­se­nä ja työn­te­ki­jä­nä.”

 Tavoite

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa hy­vät pe­rus­tie­dot ADHD:sta, au­tis­min­kir­jon oire­yh­ty­mis­tä ja Tou­ret­tes­ta. Riit­tä­vä pe­rus­tie­don hal­lin­ta mah­dol­lis­taa voi­maan­nut­ta­van työs­ken­te­lyn eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vien las­ten ja hei­dän per­hei­den­sä kans­sa. Kou­lu­tuk­ses­ta saa myös me­ne­tel­miä toi­mia voi­ma­va­ro­ja sekä yh­teis­työ­tä tu­ke­val­la ta­val­la myös moni­am­ma­til­li­sis­sa tii­meis­sä sekä ver­kos­tois­sa. Kou­lu­tus an­taa pä­te­vyy­den käyt­tää neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja –ni­mi­ket­tä Neu­ro­psy­ki­at­ri­sen yh­dis­tyk­sen aset­ta­mien kri­tee­rien mu­kai­ses­ti.

Kou­lu­tuk­sen jäl­keen opis­ke­li­ja:

Mitä on neu­ro­psy­ki­at­ria? Lue täs­tä.

Kou­lu­tus nou­dat­taa si­säl­löl­tään Neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja ry:n laa­tu­suo­si­tuk­sia ja näin ol­len mah­dol­lis­taa Neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja –ni­mik­keen käy­tön val­mis­tu­mi­sen jäl­keen.

Keskeiset sisältöalueet
Koulutuksen rakenne ja toteutus 

Lähi­o­pis­ke­lu si­säl­tää:

It­se­näi­nen työs­ken­te­ly:

It­se­näi­nen opis­ke­lu etä­jak­sol­la si­säl­tää: omien osaa­mis- ja ke­hit­ty­mis­ta­voit­tei­den mää­rit­te­lyä ja oman HEKS:in laa­ti­mi­nen hen­ki­lö­koh­tai­set op­pi­mis­teh­tä­vät liit­ty­en opis­ke­lu­jak­so­jen tee­moi­hin ja nii­den so­vel­ta­mi­nen omaan työ­hön. Op­pi­mis­teh­tä­vät kyt­key­ty­vät tii­viis­ti osal­lis­tu­jan omaan työ­hön ja ovat so­vel­let­ta­vis­sa oh­jat­ta­viin asi­ak­kai­siin.

”Kou­lu­tus oli moni­puo­li­nen ja sel­keä ko­ko­nai­suus.  Hyvä ryt­mi­tys: lu­en­toa, kes­kus­te­lua, har­joi­tuk­sia, koti­teh­tä­viä ja ver­tais­ryh­mä­työs­ken­te­lyä.”

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­vel­tuu hen­ki­löil­le, jot­ka koh­taa­vat työs­sään eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­via lap­sia, nuo­ria tai ai­kui­sia. Esi­merk­ke­jä so­vel­tu­vis­ta am­mat­ti­ryh­mis­tä ovat opet­ta­jat, eri­tyis­o­pet­ta­jat, eri alo­jen te­ra­peu­tit, sai­raan­hoi­ta­jat sekä so­si­aa­li- ja ter­veys­alan oh­jaa­jat ja avus­ta­jat. Kou­lu­tus an­taa hy­vän pe­rus­tan kai­kil­le hen­ki­löil­le, jot­ka työs­ken­te­le­vät ar­jen- ja elä­män­hal­lin­nan vai­keuk­sis­ta kär­si­vien asi­ak­kai­den pa­ris­sa.
Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­vil­ta edel­ly­te­tään vä­hin­tään so­si­aa­li-, ter­veys- tai kas­va­tus­alan pe­rus­tut­kin­toa. Ta­paus­koh­tai­ses­ti myös muu tut­kin­to voi­daan hy­väk­syä, jos osal­lis­tu­jal­la on riit­tä­väs­ti työ­ko­ke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä. Ker­ro il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keen lisä­tie­to­ja -koh­das­sa kou­lu­tuk­se­si pe­rus­tut­kin­to. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 20. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää su­ju­vaa Suo­men kie­len hal­lin­taa: yleis­ten kie­li­tut­ki­mus­ten tai­to­ta­soa  C1/B2.

Kouluttajat

”Hy­vin ra­ken­net­tu ko­ko­nai­suus. Ope­tus oli moni­puo­lis­ta: tie­toa, te­o­ri­aa ja käy­tän­nön har­joit­tei­ta oli so­pi­vas­ti.”
”Huip­pu­o­saa­mis­ta kou­lut­ta­jil­ta!”

Aika 
  1. lähi­jak­so: ma-ti 21.-22.10.2019
  2. lähi­jak­so: ma-ti 2.-3.12.2019
  3. lähi­jak­so: to-pe 16.-17.1.2020
  4. lähi­jak­so: ti-ke 25.-26.2.2020

Ko­ro­na­vi­ruk­sen vuok­si kak­si vii­meis­tä lähi­jak­soa muut­tuu:

5. lähi­jak­so: to­teu­te­taan verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti ma-ti 6.-7.4.2020
6. lähi­jak­so: uusi ajan­koh­ta ke-to 26.-27.8.2020

lähi­jak­so­jen 1. päi­vä klo 9.30-16.00 ja 2. päi­vä klo 9-16, Kuo­pio

Hinta

2.700 e Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton.
Mak­se­taan nel­jäs­sä eräs­sä (675 e/erä),  yksi erä vuon­na 2019 ja kol­me erä vuon­na 2020. Tar­vit­ta­es­sa las­ku­tus use­am­mas­sa eräs­sä.

Ilmoittautumiset

2.10.2019 men­nes­sä

Snell­ma­nE­DU: So­si­aa­li- ja ter­veys­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015