Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op)

29.11.2019-17.11.2020, Kuopio

Psy­ko­te­ra­peut­ti­set val­miu­det (30 op)

Ha­lu­at­ko li­sä­tä psy­ko­te­ra­peut­tis­ta am­ma­til­lis­ta osaa­mis­ta­si? Tämä kou­lu­tus an­taa si­nul­le vah­vuut­ta, val­miuk­sia ja uu­sia vi­rik­kei­tä yk­si­löi­den ja yh­tei­sö­jen kans­sa to­teu­tet­ta­vaan te­ra­peut­ti­seen työ­hön. Kou­lu­tus toi­mii so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­hen­ki­löi­den täy­den­nys­kou­lu­tuk­se­na.

Haa­vei­let­ko psy­ko­te­ra­peut­ti­opin­nois­ta, mut­ta si­nul­ta puut­tuu am­mat­ti­tut­kin­nos­ta­si psy­ki­at­ri­set opin­not. Kou­lu­tus täy­den­tää pe­rus­tut­kin­toa psy­ko­te­ra­peut­tis­ten val­miuk­sien osal­ta ja tar­jo­aa si­nul­le mah­dol­li­suu­den ha­keu­tua yli­o­pis­tol­li­seen psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­seen.

Sisältö
Tavoite

Opin­not täy­den­tä­vät so­si­aa­li-, ter­veys- tai kas­va­tus­alan am­ma­til­lis­ta tut­kin­toa psy­ko­te­ra­peut­tis­ten val­miuk­sien osal­ta. Opin­to­jen ai­ka­na pe­reh­dy­tään ih­mi­sen psyyk­ki­seen kas­vuun ja ke­hi­tyk­seen. Opis­ke­li­ja op­pii tun­nis­ta­maan ja erot­te­le­maan psyyk­ki­sen häi­ri­ön muo­dot ja so­vel­ta­maan tie­to­jaan käy­tän­nös­sä eri ikä­ryh­mien kans­sa työs­ken­nel­les­sään sekä käyt­tä­mään psy­ko­te­ra­peut­ti­sia työ­ot­tei­ta ja te­ra­peut­ti­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen peri­aat­tei­ta. Opin­not suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­jal­la on hy­vät tie­dot mie­len­ter­vey­den pal­ve­lu­jär­jes­tel­mäs­tä, lais­ta ja ase­tuk­sis­ta sekä hy­vät tie­dol­li­set val­miu­det ha­kea psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­seen.

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on
• an­taa nä­ke­mys ih­mi­sen kas­vuun ja ke­hi­tyk­seen sekä psy­ki­at­ri­seen di­ag­nos­tiik­kaan
• an­taa nä­ke­mys psy­ko­te­ra­pi­an vii­te­ke­hyk­siin ja nii­den käyt­tä­miin te­o­ri­oi­hin ja käy­tän­töi­hin
• an­taa nä­ke­mys psy­ko­te­ra­pi­aan
• li­sä­tä psy­ko­te­ra­peut­ti­sia val­miuk­sia
• an­taa pe­rus­taa psy­ko­te­ra­peut­ti­sel­le työ­ta­val­le

Kou­lu­tus on laa­juu­del­taan Val­vi­ran psy­ko­te­ra­peut­tis­ten val­miuk­sien eri­kois­opin­noil­ta edel­lyt­tä­mä 30 op (800 t). Kou­lu­tus ei anna psy­ko­te­ra­peut­tis­ta pä­te­vyyt­tä.

Toteutus

Kou­lu­tus to­teu­te­taan moni­muo­to-opis­ke­lui­na, jo­hon si­säl­tyy lähi- ja etä­jak­so­ja sekä verk­ko-opis­ke­lua. 30 opin­to­pis­tei­den laa­jui­set opin­not kes­tä­vät yh­den vuo­den. Kou­lu­tus si­säl­tää ker­ran kuu­kau­des­sa to­teu­tet­ta­vat te­o­ri­a­päi­vät, kir­jal­li­set teh­tä­vät, yk­si­lö- ja ryh­mä­työt, kir­jal­li­suu­teen pe­reh­ty­mi­sen, ver­tais­ryh­mä­työs­ken­te­lyä lähi­jak­so­jen vä­lis­sä sekä oman ke­hit­tä­mis­työn.

Kouluttaja

Psy­ko­te­ra­peut­ti VET, TtK Sa­ri­an­na Vir­pi­kari

Sa­ri­an­na Vir­pi­kari

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on suun­nat­tu hen­ki­löil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta psy­ko­te­ra­peut­ti­sis­ta ja oh­jauk­sel­li­sis­ta työs­ken­te­ly­me­ne­tel­mis­tä ja nii­den tu­lok­sel­li­ses­ta so­vel­ta­mi­ses­ta omien asi­ak­kai­den­sa kans­sa. Pe­rus­kou­lu­tuk­sek­si so­vel­tuu so­si­aa­li-, ter­veys-, ope­tus- tai kas­va­tus­alan am­ma­til­li­sen opis­to­as­teen, am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun tai muun so­vel­tu­van alan kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­to. Kou­lu­tus toi­mii so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­ma­ti­hen­ki­löi­den täy­den­nys­kou­lu­tuk­se­na. Kou­lu­tus täy­den­tää myös so­si­aa­li- ja ter­veys­alan tai muun so­vel­tu­van alan pe­rus­tut­kin­toa psy­ko­te­ra­peut­tis­ten val­miuk­sien osal­ta ja an­taa kel­poi­suu­den ha­kea yli­o­pis­tol­li­seen psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­seen so­vel­tu­van tut­kin­non poh­jal­ta. Enin­tään 20 osal­lis­tu­jaa. Osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää Suo­men kie­len su­ju­vaa hal­lin­taa: yleis­ten kie­li­tut­ki­mus­ten tai­to­ta­soa  C1/B2.

Aika

Huom! Aika­tau­luun on tul­lut muu­tok­sia.

pe-la 29.-30.11.2019
ma-ti 20.-21.1.2020
ti-ke 10.-11.3.2020

Ko­ro­na­vi­ruk­sen ta­kia huh­ti-kesä­kuun 2020 opin­to­jak­sot to­teu­te­taan ver­kos­sa
to-pe 16.-17.4.2020
to-pe 14.-15.5.2020
ti-ke 2.-3.6.2020

to-pe 13.-14.8.2020
to-pe 10.-11.9.2020
to-pe 1.-2.10.2020
ma-ti 16.-17.11.2020 Huom! Muu­tos.
päi­vit­täin klo 9-16, Kuo­pio

Hinta

2580,00 €
Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton.
Kou­lu­tus las­ku­te­taan vii­des­sä eräs­sä, 516 e/erä. Yksi erä vuon­na 2019 ja nel­jä erää vuon­na 2020. Tar­vit­ta­es­sa las­ku­tus use­am­mas­sa eräs­sä.

Ilmoittautumiset

11.11.2019  men­nes­sä

“”Psy­ko­te­ra­peut­ti­set val­miu­det li­sä­si­vät am­mat­ti­tai­toa ja aut­toi­vat kat­so­maan asi­a­kas­a­si­oi­ta kau­em­paa.””

“”Kou­lut­ta­jal­la rau­tai­nen am­mat­ti­tai­to, joka nä­kyy ope­tuk­ses­sa.””

Snell­ma­nE­DU: So­si­aa­li- ja ter­veys­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015