Tavoitteena kestävä muutos – vaikuttava elämäntapaohjaus

26.9.-24.10.2018, verkossa

Ta­voit­tee­na kes­tä­vä muu­tos – vai­kut­ta­va elä­män­tapa­oh­jaus

Aika
kes­ki­viik­koi­sin 26.9., 3.10., 17.10. ja 24.10.2018 klo 15.30-16.30, ver­kos­sa

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Kou­lut­ta­ja VTM Emi­lia Ku­ja­la
Emi­lia on käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen psy­ko­lo­gi­aan ja -in­ter­ven­ti­oi­hin eri­kois­tu­nut so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi, mind­ful­ness-kou­lut­ta­ja, työ­hy­vin­voin­nin asi­an­tun­ti­ja ja Tam­pe­reen yli­o­pis­ton kog­ni­tii­vi­sen käyt­täy­ty­mis­te­ra­pi­an psy­ko­te­ra­peut­ti­o­pis­ke­li­ja. Hän on työs­ken­nel­lyt pit­kään kou­lut­ta­ja­na ja tut­ki­ja­na mind­ful­nes­sin ja käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen psy­ko­lo­gi­an pa­ris­sa ja te­kee käyt­täy­ty­mis­te­ra­peut­tis­ta työ­tä yk­si­löi­den ja ryh­mien pa­ris­sa eri­kois­a­la­naan tie­toi­suus­tai­toi­hin, myö­tä­tun­toon ja hy­väk­sy­mi­seen pe­rus­tu­vat psy­ko­te­ra­peut­ti­set me­ne­tel­mät.

Emi­lia Ku­ja­la

Koh­de­ryh­mä so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­set sekä oh­jauk­sel­lis­ta ja val­men­nuk­sel­lis­ta asi­a­kas­työ­tä te­ke­vät

Ta­voi­te

– Tar­jo­ta osal­lis­tu­jil­le ter­veys- ja käyt­täy­ty­mis­psy­ko­lo­gi­seen tut­ki­mus­tie­toon ja te­o­ri­oi­hin pe­rus­tu­vaa tie­toa käyt­täy­ty­mi­sen lain­a­lai­suuk­sis­ta ja käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­ses­ta.
– Op­pia konk­reet­ti­sia, hel­pos­ti so­vel­let­ta­via me­ne­tel­miä käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen mah­dol­lis­ta­mi­seen asi­a­kas­työs­sä, esi­mer­kik­si osa­na elä­män­tapa­oh­jaus­ta.

Luen kou­lut­ta­jan vin­kit, mik­si kan­nat­taa osal­lis­tua kou­lu­tuk­seen täs­tä

Si­säl­tö

Mo­nien fyy­sis­ten ja psyyk­kis­ten sai­rauk­sien käy­pä­hoi­dos­sa ko­ros­te­taan yhä enem­män elä­män­ta­po­jen ja elä­män­tapa­muu­tos­ten mer­ki­tys­tä. Käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen ai­kaan­saa­mi­nen ja yllä­pi­tä­mi­nen ovat haas­ta­via pro­ses­se­ja, jot­ka ei­vät kysy pel­käs­tään ky­kyä mo­ti­voi­da asi­a­kas muu­tok­seen, vaan myös tai­toa oh­ja­ta asi­a­kas­ta konk­reet­ti­siin muu­tos­te­koi­hin ja näi­den yllä­pi­toon. Mit­kä ta­han­sa me­ne­tel­mät ei­vät rii­tä muu­tok­sen ai­kaan­saa­mi­sek­si – käyt­täy­ty­mis­psy­ko­lo­gi­siin te­o­ri­oi­hin ja tut­ki­mus­näyt­töön pe­rus­tu­vat me­ne­tel­mät tuot­ta­vat tut­ki­tus­ti par­hai­ta ja kes­tä­vim­piä tu­lok­sia myös pit­käl­lä aika­vä­lil­lä.

Kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään käyt­täy­ty­mi­sen lain­a­lai­suuk­siin ja käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen mah­dol­lis­ta­mi­seen asi­a­kas­työs­sä te­o­ri­oi­ta, tut­ki­mus­tie­toa ja käy­tän­nön har­joit­te­lua yh­dis­tä­en. Muu­tos­mo­ti­vaa­ti­on he­rät­tä­mi­sen ja yllä­pi­tä­mi­sen me­ne­tel­mä­nä pe­reh­dy­tään mo­ti­voi­vaan haas­tat­te­luun. Muu­tos­in­ter­ven­ti­on suun­nit­te­lun, to­teu­tuk­sen ja ar­vi­oin­nin läh­tö­koh­tiin tu­tus­tu­taan so­vel­ta­van käyt­täy­ty­mis­a­na­lyy­sin kaut­ta. Li­säk­si tu­tus­tu­taan ta­van­muo­dos­tuk­sen psy­ko­lo­gi­aan ja tie­toi­suus­tai­toi­hin tot­tu­muk­sien muut­ta­mi­sek­si.

Kou­lu­tus koos­tuu nel­jäs­tä 60 mi­nuu­tin kes­toi­ses­ta we­bi­naa­ris­ta:

ke 26.9.2018 klo 15.30-16.30 Koh­ti muu­tos­ta –  Mikä muu­tos­ta mo­ti­voi ja mitä on­nis­tu­nee­seen muu­tok­seen tar­vi­taan?

ke 3.10.2018 klo 15.30-16.30 Tot­tu­mus­ten voi­ma –  Mi­ten muut­taa pint­ty­nei­tä tot­tu­muk­sia ja li­sä­tä tie­tois­ta toi­min­taa?

ke 17.10.2018 klo 15.30-16.30 Ar­vok­kai­ta te­ko­ja –  Hy­väk­sy­mi­seen ja elä­män­ar­voil­le omis­tau­tu­mi­seen poh­jau­tu­va elä­män­tapa­oh­jaus

ke 24.10.2018 klo 15.30-16.30 Lou­kus­ta liik­keel­le – Ra­ken­ta­va haas­tei­den koh­taa­mi­nen muu­tos­työs­sä

Hin­ta 65 e

Il­moit­tau­tu­mi­set 17.9.2018 men­nes­sä Vie­lä voit il­moit­tau­tua mu­kaan kou­lu­tuk­seen!

 

Täy­den­nys­kou­lu­tus: So­si­aa­li- ja ter­veys­ala20186.12.2015