Musiikkiterapian perusopinnot 30 op

16.2.-31.12.2019 Kuopio

Musiikkiterapiassa hyödynnetään musiikin voimaa

Mu­siik­ki­te­ra­pia on psy­ko­te­ra­pi­an eri­tyis­so­vel­lus, jos­sa ol­laan kiin­nos­tu­nei­ta mu­sii­kin hoi­ta­vis­ta, psy­ko­lo­gi­sis­ta ja fy­si­o­lo­gi­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta. Mu­siik­ki­te­ra­pi­al­la tar­koi­te­taan mu­siik­ki­te­ra­peu­tin suo­rit­ta­maa ja mu­sii­kin eri omi­nai­suuk­sia hyö­dyn­tä­vää toi­min­taa hoi­dol­lis­ten pää­mää­rien saa­vut­ta­mi­sek­si. So­vel­lus­ta käy­te­tään muun mu­as­sa psyyk­ki­ses­sä ja neu­ro­lo­gi­ses­sa kun­tou­tuk­ses­sa, ke­hi­tys­vam­mais­ten ja van­hus­ten hoi­dos­sa, päih­de­huol­los­sa ja ki­vun hoi­dos­sa.

Mu­siik­ki­te­ra­pi­an pe­rus­opin­nois­sa opis­ke­li­ja saa van­kan tie­to­poh­jan alan te­o­ri­as­ta, tut­ki­muk­ses­ta ja käy­tän­teis­tä eri koh­de­ryh­mien pa­ris­sa. Opin­not pe­reh­dyt­tä­vät opis­ke­li­jaa myös mu­siik­ki­te­ra­pi­an so­vel­luk­siin ja käy­tän­töi­hin eri­lai­sis­sa di­ag­nos­ti­sis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kou­lu­tus to­teu­te­taan Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti. Opin­not ei­vät edel­ly­tä mu­sii­kil­lis­ta tai­toa tai osaa­mis­ta. Ha­lu­tes­sa­si voit jat­kaa opis­ke­lu­a­si mu­siik­ki­te­ra­pi­an aine­o­pin­toi­hin Jy­väs­ky­län avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa.

Kohderyhmä
Harvoin tarjolla Pohjois-Savossa!
Opiskelutavat

Kou­lu­tus to­teu­te­taan moni­muo­to-ope­tuk­se­na. Lähi­o­pe­tus jär­jes­te­tään il­tai­sin ja vii­kon­lop­puisin Kuo­pi­os­sa. Ko­koon­tu­mi­sia on n. 1-2 ker­taa kuus­sa Kuo­pi­on kes­kus­tan alu­eel­la. Opis­ke­lu si­säl­tää käy­tän­nön tu­tus­tu­mis­ta eri me­ne­tel­miin sekä oma­toi­mis­ta tie­don han­kin­taa ja pro­ses­soin­tia. Kou­lu­tus on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa mui­den opin­to­jen ja työn ohel­la.

Kouluttajat

Mu­siik­ki­te­ra­pi­an kou­lut­ta­ji­na toi­mii Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton Hu­ma­nis­tis-yh­teis­kun­ta­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan hy­väk­sy­mät kou­lut­ta­jat. Kou­lu­tuk­sen avaa pro­fes­so­ri Jaak­ko Erk­ki­lä.

Opintojaksot ja lähiopetuksen alustava aikataulu

Lisä­tie­dot opin­to­jak­sois­ta >>

Opit:

Hinta

746 € si­säl­tä­en Jy­väs­ky­län avoi­men yli­o­pis­ton re­kis­te­röi­ty­mis­mak­sun 80 €. Lop­pu­sum­ma las­ku­te­taan kol­mes­sa eräs­sä (222 €/ erä).

Ilmoittautuminen

4.2.2019 men­nes­sä

“Mu­siik­ki­te­ra­pia on tie­teel­li­seen tut­ki­muk­seen pe­rus­tu­va kun­tou­tus- ja hoi­to­muo­to, jos­sa mu­sii­kin eri ele­ment­te­jä (ryt­mi, har­mo­nia, me­lo­dia, ää­nen­sävy, dy­na­miik­ka jne.) käy­te­tään vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kes­kei­sen vä­li­nee­nä. Mu­siik­ki­te­ra­pia so­vel­tuu lap­sil­le, nuo­ril­le, ai­kui­sil­le ja van­huk­sil­le. Suo­mes­sa mu­siik­ki­te­ra­pi­an sys­te­maat­ti­nen käyt­tö al­koi 1960 -lu­vul­la. Mu­siik­ki­te­ra­pi­an pe­rin­tei­siä so­vel­lus­a­lu­ei­ta ovat psy­ki­at­ria ja ke­hi­tys­vam­mais­ten kun­tou­tus. Uu­dem­pia käyt­tö­a­lu­ei­ta ovat esi­mer­kik­si kom­mu­ni­kaa­ti­o­häi­ri­öt, neu­ro­lo­gi­set on­gel­mat, päih­tei­siin, työ­uu­pu­muk­seen ja ki­puun liit­ty­vät on­gel­mat. www.mu­siik­ki­te­ra­pia.net”

So­si­aa­li- ja ter­veys­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015