Mentalisaatioterapian perusteet: mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä

10.-12.6.2019, Kuopio

Men­ta­li­saa­ti­o­te­ra­pi­an pe­rus­teet

Tule hakemaan ymmärrystä mentalisaatioterapian perusteista sekä mentalisaatiosta itsessä ja toisissa.

Mitä on men­ta­li­saa­tio ja men­ta­li­saa­ti­oon pe­rus­tu­va te­ra­pia?

Men­ta­li­saa­ti­ol­la tar­koi­te­taan ky­kyä pi­tää mie­li mie­les­sä, ky­kyä olla tasa­pai­noi­ses­ti sel­vil­lä omis­ta ja toi­sen tun­teis­ta ja aja­tuk­sis­ta. Men­ta­li­saa­tio suo­men­ne­taan sa­nal­la mie­len­tä­mi­nen.

Men­ta­li­saa­ti­o­ky­ky ke­hit­tyy riit­tä­vän tur­val­li­ses­sa kiin­ty­mys­suh­tees­sa. Men­ta­li­saa­ti­oon pe­rus­tu­vas­sa te­ra­pi­as­sa (MBT) kes­keis­tä on puut­teel­li­sen men­ta­li­saa­ti­o­ky­vyn ke­hi­tyk­sen käyn­nis­tä­mi­nen ja edis­tä­mi­nen. Kun sään­nöl­li­ses­sä hoi­to­suh­tees­sa ke­hit­tyy riit­tä­vän tur­val­li­nen kiin­ty­mys­suh­de, sen poh­jal­ta on mah­dol­lis­ta aut­taa po­ti­las­ta ra­ken­ta­maan toi­mi­vaa men­ta­li­saa­ti­o­ky­kyä eri­tyis­ten men­ta­li­saa­ti­o­ta edis­tä­vien tek­nii­koi­den avul­la.

MBT si­säl­tää yk­si­lö­hoi­don ohel­la ryh­mä­hoi­to-osi­on. Näin men­ta­li­saa­ti­o­te­ra­pia edis­tää myös po­ti­laan ky­kyä työs­ken­nel­lä ryh­mäs­sä ja sitä kaut­ta hä­nen so­si­aa­li­set tai­ton­sa ke­hit­ty­vät moni­puo­li­sem­min ver­rat­tu­na pelk­kään yk­si­lö­te­ra­pi­aan. Kou­lu­tuk­sis­sa työs­ken­nel­lään sa­moin peri­aat­tein kuin ly­hyt­te­ra­pi­a­ryh­mis­sä.

Tavoite ja sisältö

Kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan men­ta­li­saa­ti­on pe­rus­kä­sit­tei­siin ja men­ta­li­soi­viin toi­min­ta­ta­poi­hin omas­sa elä­mäs­sä ja hoi­to­työs­sä ja saa­daan kos­ke­tus sekä sa­nat­to­maan että sa­nal­lis­ta­vaan men­ta­li­saa­ti­o­ky­kyyn. Kou­lu­tuk­ses­sa teh­dään pal­jon ko­ke­muk­sel­li­sia har­joi­tuk­sia sa­mal­la kun päi­vät si­säl­tä­vät men­ta­li­soin­ti­ky­vyn ym­mär­tä­mi­seen tar­vit­ta­van te­o­reet­ti­sen ope­tuk­sen.

Osal­lis­tu­jat pää­se­vät te­o­reet­ti­sen ope­tuk­sen rin­nal­la tu­tus­tu­maan oman men­ta­li­saa­ti­o­ky­vyn toi­mi­vuu­teen ja kat­kok­siin sekä omas­sa arki­e­lä­mäs­sä että hoi­to­työs­sä. Näin osal­lis­tu­jat saa­vat ym­mär­rys­tä men­ta­li­saa­ti­os­ta it­ses­sä ja toi­ses­sa. Kou­lu­tus on myös aree­na, jos­sa voi poh­tia, mi­ten täl­lais­ta työs­ken­te­ly­ta­paa voi käyt­tää omas­sa työs­sä sekä tii­mi­työs­sä omas­sa or­ga­ni­saa­ti­os­sa.

1. päi­vän tee­ma: Toi­mi­va mie­len­tä­mis­ky­ky
2. päi­vän tee­ma: Mie­len­tä­mis­ky­vyn kat­kos
3. päi­vän tee­ma: Mie­len­tä­mi­nen arki­e­lä­mäs­sä ja työs­sä

Si­säl­tö koos­tuu lu­en­to-ope­tuk­ses­ta, toi­min­nal­li­sis­ta har­joi­tuk­sis­ta, im­pli­siit­ti­sen ja eks­pli­siit­ti­sen men­ta­li­saa­ti­on ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen har­joi­tuk­sis­ta, psy­ko­fyy­si­sis­tä har­joi­tuk­sis­ta sekä si­mu­laa­ti­o­har­joi­tuk­sis­ta. Osal­lis­tu­jat saa­vat lu­et­ta­vak­seen en­nak­ko­ma­te­ri­aa­lia uu­des­ta kir­jas­tam­me Mie­li meis­sä, tasa­pai­nois­ta ar­kea mie­len­tä­mi­sen kei­noin. Li­säk­si he saa­vat en­nak­ko­teh­tä­viä ku­ta­kin päi­vää var­ten.

Kouluttajat

Mat­ti Kei­nä­nen ja Min­na Mar­tin

Kat­so vi­deo, mis­sä Min­na Mar­tin ja Mat­ti Kei­nä­nen ker­to­vat men­ta­li­soin­nis­ta eli mie­len­tä­mi­ses­tä sekä men­ta­li­saa­ti­o­kou­lu­tuk­sis­taan ja mie­le­nen­tä­mis­kir­jas­taan täs­tä  

Kohderyhmä


Ter­vey­den­huol­lon ja ih­mis­suh­de­työn am­mat­ti­hen­ki­löt, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta si­säl­lyt­tä­mään men­ta­li­saa­ti­o­nä­kö­kul­maa työ­ta­poi­hin­sa. Ai­em­paa ko­ke­mus­ta men­ta­li­saa­ti­o­kou­lu­tuk­sis­ta ei tar­vi­ta. Toi­saal­ta ai­em­mat kou­lu­tuk­set ei­vät sul­je pois tä­hän kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mis­ta. Toi­vee­na on, että osal­lis­tu­jil­la on mah­dol­li­suus so­vel­taa op­pi­maan­sa po­ti­las-, ih­mis­suh­de- tai oh­jaus­työ­hön. Enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa. Osal­lis­tu­jil­ta edel­ly­te­tään si­tou­tu­mis­ta kaik­kiin kou­lu­tus­päi­viin.

Aika

ma-ke 10.-12.6.2019 klo 9-16, Kuo­pio (kel­lo­ai­koi­hin saat­taa tul­la muu­tok­sia)

Hinta

565 € Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton ja se voi­daan tar­vit­ta­es­sa las­kut­taa kah­des­sa eräs­sä. 

Ilmoittautumiset

20.5.2019 men­nes­sä

So­si­aa­li- ja ter­veys­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015