Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyönkoulutus puheterapeuteille (30 op)

22.8.2019-8.5.2020, Kuopio

Voi­ma­vara­kes­kei­nen per­he- ja ver­kos­to­työn kou­lu­tus puhe­te­ra­peu­teil­le

Kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään voi­ma­vara- ja per­he­kes­kei­sen työsken­te­lyn pe­rus­fi­lo­so­fi­aan ja me­ne­tel­miin. Mis­tä voi­ma­vara­kes­kei­syy­des­sä on ky­sy­mys ja mi­ten sitä to­teu­te­taan?

Kou­lu­tuk­sen järjes­täjät
Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tää Snell­man-kesä­yli­o­pis­to ja Di­a­lo­gic Oy, jol­la on pit­kä ko­ke­mus voi­ma­vara­kes­keis­ten per­he­te­ra­peut­tien, työnoh­jaa­jien ja per­he­työn­te­ki­jöi­den kou­lut­ta­mi­ses­ta.

Koh­de­ryh­mä
Puhe­te­ra­peu­tit, enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa

Ta­voi­te
Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on vah­vis­taa puhe­te­ra­peut­tien ky­kyä teh­dä työtä eri­lais­ten per­hei­den ja ver­kos­to­jen kans­sa. Pyr­ki­myk­se­nä on opis­kel­la sel­lais­ta ta­paa olla ja toi­mia puhe­te­ra­peut­ti­na, jos­sa asi­ak­kai­den oma ak­tii­vi­nen roo­li ko­ros­tuu ja hei­dän ky­vyk­ky­ten­sä jat­kaa omaa elä­mään­sä vah­vis­tuu. Kou­lu­tus tar­jo­aa näkökul­mia, tai­to­ja ja työka­lu­ja, jot­ka vah­vis­ta­vat kump­pa­nuut­ta ja yh­teis­työtä myös haas­ta­vis­sa puhe­te­ra­peut­ti­sis­sa asi­a­kas- ja yh­teis­työsuh­teis­sa.

Työs­ken­te­ly­ta­vat
Kou­lu­tus pe­rus­tuu pro­ses­si­op­pi­mi­seen ja edel­lyt­tää ak­tii­vis­ta läsnäoloa sekä val­miut­ta tut­kia omia ajat­te­lu- ja toi­min­ta­ta­po­ja. Lähi­o­pe­tus­päivät to­teu­te­taan työpaja tyyp­pi­si­nä, jol­loin työsken­te­lys­sä vuo­rot­te­le­vat alus­tuk­set, kes­kus­te­lut, har­joi­tuk­set, ref­lek­ti­ot ja työnoh­jaus. Op­pi­mis­ta tu­ke­vat ver­tais­ryh­mäopis­ke­lu, kir­jal­li­suu­den ja ar­tik­ke­lien lu­ke­mi­nen sekä omien työsken­te­ly­ta­po­jen tut­ki­mi­nen. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­te­tään Mood­le-op­pi­mis­ym­pä­ris­töä.

”Kaik­kein suu­rim­pa­na asi­a­na kou­lu­tuk­ses­ta koen saa­nee­ni ison kau­hal­li­sen si­säis­tä rau­haa näis­sä pul­mal­li­sis­sa per­he- ja ver­kos­to­ta­paa­mi­sis­sa työs­ken­te­lyyn. Käy­tös­sä­ni on nyt uusi ”työ­kalu­pak­ki” en­tis­tä moni­puo­li­sem­mil­la työs­ken­te­ly­vä­li­neil­lä. Työ­ka­lu­jen käy­tön har­joit­te­lu on al­ka­nut ja jat­kuu var­mas­ti.”
puhe­te­ra­peut­ti Han­na Väy­ry­nen, Tam­pe­re

Vii­te­ke­hys
Kou­lu­tuk­sen vii­te­ke­hys on voi­ma­vara­kes­kei­syys, jos­sa yh­dis­ty­vät di­a­lo­gi­suus, nar­ra­tii­vi­suus, rat­kai­su­kes­kei­syys ja ref­lek­tii­vi­syys.

Op­pi­mi­sen tähtäys­pis­te Mi­ten mi­nun ja mei­dän kan­nat­taa puhe­te­ra­peut­tei­na olla, aja­tel­la ja toi­mia, jot­ta asi­ak­kai­nam­me ole­vat per­heet ja ver­kos­tot hyötyvät yh­teis­työstämme?

Kuun­te­le puhe­te­ra­peut­ti Riik­ka Bru­noun ko­ke­muk­sia kou­lu­tuk­ses­ta täs­tä

Kou­lu­tuk­sen ra­ken­ne
Kou­lu­tus sisältää 16 lähi­o­pe­tus­päivää, jot­ka ja­kaan­tu­vat kah­dek­saan kah­den päivän kou­lu­tus­jak­soon. Etäopis­ke­lu koos­tuu ver­tais­ryh­mätyösken­te­lys­tä, lähi­o­pe­tuk­seen ja ver­tais­ryh­miin val­mis­tau­tu­mi­ses­ta, kir­jal­li­suu­den lu­ke­mi­ses­ta ja oman asi­a­kas­työsken­te­lyn ke­hit­tävästä tut­ki­mi­ses­ta. Kou­lu­tuk­sen ko­ko­nais­tun­ti­määrä on 800 oppi­tun­tia ja se on laa­juu­del­taan 30 opin­to­pis­tet­tä.

Aika
to-pe 22.-23.8.2019
ti-ke 10.-11.9.2019
ti-ke 8.-9.10.2019
ti-ke 26.-27.11.2019
to-pe 9.-10.1.2020
to-pe 6.-7.2.2020
to-pe 12.-13.3.2020
to-pe 14.-15.5.2020 huom! muut­tu­nut ajan­koh­ta
Kuo­pio
En­sim­mäi­nen päi­vä kel­lo 10-17.15  ja toi­nen klo 9-16.15.

”Tuo­ki­o­ku­va­na muis­tan is­tu­va­ni työ­pöy­tä­ni ää­res­sä ja ha­vah­tu­va­ni uu­siin oi­val­luk­siin tie­don han­kin­nas­ta ja ym­mär­ryk­sen muo­dos­tu­mi­ses­ta suh­tees­sa asi­ak­kaa­seen. Kog­ni­tii­vi­sis­sa ra­ken­teis­sa­ni ta­pah­tui man­ner­laat­to­jen lii­kah­duk­sen kal­tai­nen siir­ty­mä, joka ei jää­nyt vii­mei­sek­si tä­män an­toi­san kou­lu­tuk­sen ai­ka­na.  Ajat­te­lu­ta­pa­ni muu­tos nä­kyy esi­mer­kik­si sii­nä, mi­ten ta­paan nyt per­hei­tä eri­lai­sin ta­voit­tein.”
puhe­te­ra­peut­ti Eeva-Mai­ja Muo­la, Kan­gas­ala

Kou­lut­ta­jat
Las­si Pruu­ki, te­o­lo­gi­an toh­to­ri, per­he­te­ra­peut­ti, kou­lut­ta­ja­psy­ko­te­ra­peut­ti ja  työnoh­jaa­jien kou­lut­ta­ja
Las­si on työs­ken­nel­lyt ai­kai­sem­min yli­o­pis­ton­leh­to­ri­na ja pro­fes­so­ri­na Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa.

Aapo Pääkkö, so­si­o­no­mi, per­he­te­ra­peut­ti, kou­lut­ta­ja­psy­ko­te­ra­peut­ti ja työnoh­jaa­jien kou­lut­ta­ja.
Aapo on työs­ken­nel­lyt ai­kai­sem­min las­ten­suo­je­lus­sa, päihde- ja maa­han­muut­ta­ja­työssä.

Hin­ta 2.600 e Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton. Las­ku­tus nel­jäs­sä eräs­sä, 650 e/erä., kak­si erää vuon­na 2019 ja kak­si vuon­na 2020. Tar­vit­ta­es­sa las­ku­tus use­am­mas­sa eräs­sä.

Il­moit­tau­tu­mi­set 24.5.2019 men­nes­sä

So­si­aa­li- ja ter­veys­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015